Trường học là một trong những phần quan trọng trong cuộc sống đời thường hàng ngày của bọn họ cho dù chúng ta là học sinh hay là giáo viên. Danh sách đồ cần sử dụng học tập tiếng Anh tất nhiên hình hình ảnh dưới đây để giúp đỡ bạn cải thiện vốn trường đoản cú vựng về ngôi trường học.


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về đồ dùng học tập

Từ vựng giờ anh về đồ dùng học tập

(Looseleaf) paper/ˌluːsˈliːf/ /ˈpeɪ.pɚ/Giấy đóng
(Text) book/ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Ballpoint pen/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Board/bɔːrd/Bảng
Book/ Textbook/bʊk/ | /ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Brush/brʌʃ/Bút lông
Bulletin boardBảng tin, báo tường
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Chalk/tʃɑːk/Phấn
Chalk tray/tʃɑːk treɪ/Khay nhằm phấn
Chalkboard/ˈtʃɑːk.bɔːrd/Bảng
Clock/klɑːk/Đồng hồ
ComputerMáy tính
Desk/desk/Bàn học
Eraser/ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Flag/flæɡ/Lá cờ
Glue/ɡluː/Hồ dán
Graph paper/ˈɡræf ˌpeɪ.pɚ/Giấy nháp
Hall/hɑːl/Hành lang ở cửa vào
Locker/ˈlɑː.kɚ/Tủ khóa
Loudspeaker/ˈlaʊdˌspiː.kɚ/Loa
Map/mæp/Bản đồ
Notebook, notebook paper/ˈnoʊt.bʊk/ /ˈnoʊt.bʊk ˈpeɪ.pɚ/Vở, sổ ghi chép
Overhead projector/ˌoʊ.vɚ.hed prəˈdʒek.tɚ/Máy chiếu
Pen/pen/Bút bi, cây bút mực nước
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Pencil eraser/ˈpen.səl ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy cây viết chì
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Gọt cây viết chì
Ring binder/ˈrɪŋ ˌbaɪn.dɚ/Vòng gắn thêm kết
Ruler/ˈruː.lɚ/Thước kẻ
Seat/ Chair/siːt/ | /tʃer/Ghế ngồi
Spiral notebook/ˌspaɪr.əl ˈnoʊt.bʊk/Vở gáy xoắn
Teacher’s desk/ˌtiː.tʃɚz desk/Bàn giáo viên
Thumbtack/ˈθʌm.tæk/Đinh bấm

Đồ dùng so với trường học

Desk/desk/Bàn
Chair/tʃer/Cái ghế
Book/bʊk/Sách
Notebook/ˈnoʊt.bʊk/Sổ tay
Pencil case/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Backpack/ˈbæk.pæk/Ba lô
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Cây kéo
Compass/ˈkʌm.pəs/La bàn
Pins/pɪn/Chốt, đinh ghim
Clip/klɪp/Cái kẹp
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Coloured pencil (UK) – Colored pencils (US)/ˈkʌl.ɚd ˈpen.səl/Bút chì màu
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Cái gọt bút chì
Stapler/ˈsteɪ.plɚ/Ghim bấm
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Ballpoint/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Highlighter/ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/Bút highlight
Rubber (UK) – Eraser (US)/ˈrʌb.ɚ/ | /ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Scotch tape/ˌskɑːtʃ ˈteɪp/Băng dính
Paint/peɪnt/Sơn, màu
Palette/ˈpæl.ət/Bảng màu
Paint brush/ˈpeɪnt.brʌʃ/Bút sơn màu
Protractor/prəˈtræk.tɚ/Thước đo góc
Set square/ˈset ˌskwer/Thước ê-ke
Ruler/ˈruː.lɚ/Cây thước
Glue/ɡluː/Keo dán hồ
Beaker/ˈbiː.kɚ/Cốc bêse (dùng trong chống TN)
Flask/flæsk/Bình thót cổ (dùng trong phòng TN)
Test tube/ˈtest ˌtuːb/Ống nghiệm
Funnel/ˈfʌn.əl/Cái phễu (dùng trong phòng TN)
Binder/ˈbaɪn.dɚ/Bìa rời (báo, tạp chí)
Computer/kəmˈpjuː.t̬ɚ/Máy vi tính
Paper/ˈpeɪ.pɚ/Giấy
File holder/faɪl ˈhoʊl.dɚ/Tập hồ nước sơ
Map/mæp/Bản đồ
Magnifying glass/ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/Kính lúp
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Blackboard/ˈblæk.bɔːrd/Bảng đen
Globe/ɡloʊb/Quả địa cầuXem thêm: Hướng Dẫn Cách Bật Bluetooth Laptop Win 7 Win 8 Win 10, Cách Bật, Tắt Bluetooth Trên Laptop Win 7, 10, 8

*
Tên các loài hoa bằng tiếng anh

Tên những loài hoa bằng tiếng anh


Bạn đang đọc: bài xích Tập giờ Anh Về Đồ sử dụng Học Tập, Đồ sử dụng Học Tập bằng Tiếng Anh


Với nội dung bài viết về từ vựng đồ cần sử dụng học tập giờ Anh, bạn sẽ có thể học toàn bộ các tự và nhiều từ mà bạn sẽ cần để hoàn toàn có thể phát triển mạnh khỏe trong một trường học ở một quốc gia nói giờ Anh. Điều này cũng trở nên giúp chúng ta dễ dàng có thể đi làm việc vặt hàng ngày quanh trường cùng hiểu phần đông gì tín đồ khác nói, dễ dàng hơn.