Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên bắt đầu nhất

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm và lí giải ghi một trong những nội dung trong bản kiểm điểm cá thể dành cho đảng viên năm 2019.Bạn đang xem: phiên bản kiểm điểm cá thể năm 2018 violet

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2019 mẫu 02 violet

Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chủ yếu quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị:Trung thành với công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận tải gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, con đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, gia nhập các đợt sống chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan giải pháp mạng.

Xem thêm: Mua Máy Đánh Trứng Cầm Tay Giá Rẻ Chỉ Từ 289K Đáng Mua Nhất Hiện Nay

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:Việc chấp hành sự cắt cử của tổ chức; triển khai quy định về phần nhiều điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đối kháng vị; các nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng, đóng đảng phí tổn theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, đảng ủy đại lý nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm cho việc:Năng động, sáng sủa tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm câu hỏi khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hp tác, hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp.

- vấn đề đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân:(Liên hệ với các thể hiện như:Dân nhà hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo khí cụ (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể):Thực hiện theo như đúng chức trách, quyền lợi theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

- công dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:Hoàn thành giỏi nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang đến kết quả, hạn chế, lỗi ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách:

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm:Cố núm học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của phiên bản thân, khuyến cáo kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 văn bản nêu trên):Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm:Chưa sắp xếp thời gian hợp lý và phải chăng giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục phần nhiều hạn chế, khuyết điểm đã có được cấp gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được khắc phục; sẽ khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); đầy đủ khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân.

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những sự việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm.

V. Hiểu rõ trách nhiệm của cá thể đối với phần đông hạn chế, lỗi của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xHoàn thành tốt nhiệm vụ

□ ngừng nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

2. Xếp các loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức:..............................................