Trong Đảng bộ, việc báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ là rất cần thiết. Vậy báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ gồm những nội dung gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cấp ủy chi bộ năm 2015

Báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ

Mời bạn đọc xem mẫu kiểm điểm dưới đây:

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂMCỦA CHI ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tiến hành vào tháng 5/2015 . Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi ủy chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thực hiện lãnh đạo của Đảng bộ quận Bình Tân, Đại hội chi bộ trường THCS, THPT Phan Châu Trinh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Cấp ủy chi bộ gồm 03 đ/c, Chi ủy đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí như sau:

– Đồng chí Hà Văn Vy_ Bí thư: phụ trách chung, công tác chính trị tư tưởng và xây dựng đảng.

– Đồng chí Lê Thị Thu Hà_ Phó Bí thư: phụ trách công tác đảng vụ, phát triển đảng, lãnh đạo hoạt động công đoàn, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Đồng chí Đoàn Quốc Đông_ Chi ủy viên: phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát, lãnh đạo công tác đoàn TNCS HCM trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ nhiệm kỳ

ĐẢNG BỘ XÃ ………..CHI BỘ TRƯỜNG……….*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NĂM 2021CỦA CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG ……

Thực hiện kế hoạch số ……….., ngày ………… của Ban thường vụ Đảng ủy xã ………. V/v “ Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021”.

Tập thể chi ủy- chi bộ Trường ………. Báo cáo kiểm điểm với những nội dung cụ thể sau:

Trong năm 2021 chi ủy có những thuận lợi cơ bản là:

– Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của BTV, BCH Đảng bộ xã …….. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

– Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng

– Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Khó khăn:

– Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn.

Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Ưu điểm:

– Tổ chức quán triệt kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

– Duy trì tốt các cuộc họp của chi ủy, chi bộ đề ra các Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

Xem thêm:

– Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, chi uỷ luôn có những đề xuất chỉ đạo kịp thời để giữ vững nề nếp, chất lượng và những thành tích đã đạt được.

– Công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, luôn được coi trọng và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng.

b) Khuyết điểm:

– Các giải pháp chỉ đạo cụ thể để khắc phục các tồn tại của nhà trường như: công tác giáo dục đạo đức học sinh, công tác bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất…

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

– Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện.

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiện với các đoàn thể trong nhà trường.

– Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b) Khuyết điểm:

– Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

– Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

*

Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm và những vấn đề mới phát sinh

Về phát huy ưu điểm:

Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan

Về khắc phục khuyết điểm:

– Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

– Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

– Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

– Xây dựng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng qui trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn củaLuật sư Xvề vấn đềBáo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.