Để thuận lợi cho các Chi ủy tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng đề cương đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM................, ngày tháng năm 2017ĐỀ CƯƠNGBÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015 – 2017MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIAI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2017- 2020Phần thứ nhấtĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017Phần mở đầu:(Nêu khái quát bối cảnh tình hình, đặc điểm của chi bộ, thôn, những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017).A.

Bạn đang xem: Báo cáo chính trị đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2017-2020

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCI- Thực hiện nhiệm vụ chính trị.1, Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.- Kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiễu mẫu, vườn mẫu, đường mẫu, chỉnh trang vườn hộ, mô hình kinh tế…..- Kết quả huy động các nguồn lực: đóng góp tự nguyện, hiên đất, hiến tài sản, huy động nhân lực, vật lực….2, Phát triển nông nghiệp.- Trồng trọt- Chăn nuôi- Thủy sản- Lâm nghiệp-…….2- Phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề.3. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đóng nộp các khoản theo quy định.4. Văn hoá - xã hội- Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.- Giáo dục - đào tạo- Văn hoá- văn nghệ, thể dục - thể thao- Công tác y tế, dân số, gia đình- Hoạt động của các câu lạc bộ- Đào tạo nghề, giải quyết việc làm- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình người có công, hộ nghèo…-…..5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; hoạt động của các tổ tự quản, tổ liên gia…6. Các hoạt động khác………….II- XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ1. Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng2. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh3. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên4. Công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng5.Hoạt động Tổ Dân vận, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể6. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của thônB- NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM- Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.- Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể.C. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆMI- NGUYÊN NHÂN1- Nguyên nhân của những kết quả đạt được2- Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểmII- BÀI HỌC KINH NGHIỆMPhần thứ hai
*
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2017 - 2020A- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂI. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG(Nêu những nhận định, dự báo tình hình; những thuận lợi, khó khăn và phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2017- 2020)II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2020- Thu nhập bình quân .........

Xem thêm: Nhìn Hoa Tay Thế Nào Có Tướng Quý Nhân Phù Trợ Trọn Đời, Hoa Tay Thế Nào Có Tướng Quý Nhân Phù Trợ

Triệu đồng/người/năm.- Tổng diện tích gieo trồng .......ha; sản lượng ....... Tấn/năm; tổng đàn trâu, bò ...... Con; lợn .......con/năm; gia cầm ....... Con/năm; tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản ........... Tấn; diện tích nuôi trồng thuỷ hải sản ...........ha.- Tổng giá trị xây dựng ............. Tỷ đồng; xây dựng ...........km đường bê tông, các công trình khác…….- Phấn đấu ............học sinh đậu Đại học, ......Cao đẳng, .........THCN, tỷ lệ học sinh đến trường…..%- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới ....%. Giảm tối đa sinh con ngoài kế hoạch....- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt ..........%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt..........%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ...................%.- Quốc phòng, an ninh: ...................................................................................- Kết nạp .............. đảng viên, chi bộ đạt danh hiệu..................... ,MTTQ và các đoàn thể ...........................................................................B- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾUI- Thực hiện nhiệm vụ chính trị.1, Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.- Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân.- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm..- Xây dựng khu dân cư NTM kiễu mẫu, vườn mẫu, đường mẫu, chỉnh trang vườn hộ…….-…………..2, Phát triển nông nghiệp.- Trồng trọt- Chăn nuôi- Thủy sản- Lâm nghiệp-…….2- Phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề.3. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đóng nộp các khoản theo quy định.4. Văn hoá - xã hội- Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.- Giáo dục - đào tạo- Văn hoá- văn nghệ, thể dục - thể thao- Công tác y tế, dân số, gia đình- Hoạt động của các câu lạc bộ- Đào tạo nghề, giải quyết việc làm- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình người có công, hộ nghèo…-…..5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; hoạt động của các tổ tự quản, tổ liên gia…6. Các hoạt động khác………….II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ1- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.2- Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đầu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII.3- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng.4- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Ban hành chính thôn, các tổ tự quản…5- Tăng cường hoạt động của “TổDân vận", Ban công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở
T/M CHI ỦY CHI BỘ BÍ THƯ
Lưu ý:Đây là chỉ đề cương khái quát. Các Chi ủy chi bộ phải căn cứ vào Nghi quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2018, kết quả thực hiện và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng báo cáo đánh giá đúng tình hình, kết quả;chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và những nguyên nhân; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp và các giải pháp có tính khả thi để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.