Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Dưới đây là mẫu Báo cáo thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 dành cho quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Báo cáo tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời


1. Nội dung tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

PHÒNG GD&ĐT .................

TRƯỜNG THCS ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ...tháng 10 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) chỉ đạo Sở GDĐT, Hội khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau đây gọi là Tuần lễ), cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời: tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.


Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Chủ đề

Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

3. Thời gian tổ chức

4. Các hoạt động trong Tuần lễ

Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2020 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, gồm các hoạt động sau:

a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nhũng nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.


b) Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

c) Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá.


- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... Góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

5. Tổ chức thực hiện

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học.


c) Các cơ sở giáo dục: Tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc...).

2. Báo cáo kết quả triển khai tuần lễ Học tập suốt đời 2020

1. Công tác triển khai

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” với các nội dung sau:

+ Học, học nữa, học mãi.

+ Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

+ Học để trở thành người công dân tốt, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học là một việc phải tiếp tục suốt đời.

+ Học tập suốt đời chính là chìa khóa của mọi thành công.

2. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ

- Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

- Kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

- Phát động Hội hoc – Hội giảng với các phong trào như: Thi đua giành nhiều điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, thi trang trí lớp học thân thiện, tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh – giáo dục kỹ năng sống, tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng ngày 20 tháng 10 và ngày 20 tháng 11.

- Treo khẩu hiệu: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” trong suốt thời gian phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Phát động phong trào xây dựng thư viện của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho HS, CB – GV- NV được đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc.


- Tổ chức cho học sinh đọc báo đội vào 15 phút giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt.

3. Kết quả đạt được

a. Phát động trong buổi chào cờ ngày .... Tháng 10 năm 2020.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham gia: Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ và học sinh trong toàn trường.

* Số người tham gia:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ của nhà trường: ..... Người.

+ Học sinh: ..... Em.

b. Cho học sinh đọc báo đội trong giờ truy bài thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

* Số người tham gia:

+ GVCN: ..... Người.

+ Học sinh: ...... Em.

c. Cho học sinh đọc sách, báo thư viện của nhà trường chiều thứ thứ 2,4, 6 hàng tuần.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y=Sinx

+ Học sinh: ......... Em.

d. Đánh giá những kết quả đã đạt được:

Các buổi phát động, các buổi đọc báo đội được thực hiện nghiêm túc.

HIỆU TRƯỞNG

3. Báo cáo tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/BC-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁOV.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Trường mầm non Mỹ Hưng

Thực hiện công văn số ..... Ngày ..... Của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020;

Thực hiện công văn số ..... Ngày ..... Của UBND Huyện Thanh Oai về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020, trường MN .........báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày ... đến hết ngày ...;

3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB - GV - NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB - GV - NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

Biết tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ học tập và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.

Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.


Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2020 là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:

Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.Học để phát triển quê hương, đất nước.Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.Học để trở thành người công dân tốt.Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.Học để trở thành công dân tốt.Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.

XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

“Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

“Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải khẳng định rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mầm non Mỹ Hưng, tập thể CB - GV - NV và các cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Hai

....

- Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

- Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

- Trường Tiểu học Cao Viên II.

- Văn phòng nhà trường.

Ba

....

- Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

- Các nhóm, lớp.

...

- Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt động của các chủ đề, chủ điểm.

- Các nhóm lớp

Năm

...

- Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.

- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

- Khu trung tâm.

- Văn phòng nhà trường.

Sáu

...

- Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

...

- Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường THCS Tam Hưng.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” của trường Mầm non ....... Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.