Thay đổi thời gian chốt số liệu báo cáo tài chính

Đây là nội dung đáng để ý được đề cập tại Thông tư 77/2017/TT-BTC phía dẫn chính sách kế toán ngân sách chi tiêu nhà nước và chuyển động nghiệp vụ Kho tệ bạc nhà nước.

Bạn đang xem: Biểu mẫu thông tư 77/2017/tt-btc


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 77/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 mon 7 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNGNGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật túi tiền Nhànước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ mức sử dụng Kế toán số88/2015/QH13 ngày đôi mươi tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật thanh toán điện tửsố 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật technology thôngtin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Tài chính;

Căn cứ Nghị định số163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một sốđiều của luật pháp Kế toán;

Căn cứ Nghị định số26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 trong năm 2007 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thihành luật thanh toán điện tử về chữ ký kết và dịch vụ xác thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số106/2011/NĐ-CP ngày 23 mon 11 năm 2011 của chính phủ bổ sung sửa đổi một sốđiều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh cụ thể thi hành luật thanh toán giao dịch điện tử về chữ ký kết và thương mại & dịch vụ chứng thựcchữ cam kết số;

Căn cứ Nghị định số170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm trước đó của bao gồm phủ bổ sung cập nhật sửa thay đổi một sốđiều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành luật giao dịch thanh toán điện tử về chữ ký và thương mại dịch vụ chứng thựcchữ ký số với Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chínhphủ;

Căn cứ Nghị định số27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng hai năm 2007 về giao dịch thanh toán điện tử trong vận động tàichính;

Căn cứ Nghị định số56/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghịđịnh số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 mon 02 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về giao dịch điệntử trong vận động tài chính;

Căn cứ Nghị định số71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của chính phủ nước nhà về vấn đề quy định chitiết một trong những điều của Luật technology thông tin về công nghiệp công nghệ thôngtin;

Căn cứ đưa ra quyết định số26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm năm ngoái của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Kho bội bạc Nhà nước trực nằm trong BộTài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Tổng Giámđốc Kho bạc đãi Nhà nước;

Bộ trưởng cỗ Tài chính banhành Thông bốn hướng dẫn chính sách kế toán chi phí nhà nước và vận động nghiệpvụ Kho bội bạc Nhà nước, như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tư này phía dẫn cơ chế kếtoán giá cả nhà nước và vận động nghiệp vụ Kho tệ bạc Nhà nước (KBNN).

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng cho những cơquan, đơn vị chức năng sau:

1. Những đơn vị trong hệ thốngKBNN;

2. Cơ thùng chính những cấp,bao gồm:

a) bộ Tài chủ yếu (các Vụ, Cụcthuộc cỗ Tài chính tham gia quy trình thống trị phân bổ chi tiêu nhà nước);

b) Sở Tài chính các tỉnh, thànhphố trực trực thuộc trung ương;

c) phòng Tài chủ yếu – Kế hoạchcác quận, huyện, thị xã, thành phố trực trực thuộc tỉnh;

3. Những đơn vị dự toán các cấptham gia TABMIS;

4. Những đơn vị khác có giao dịchvới KBNN.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

1. TABMIS: là tên viếttắt bởi tiếng Anh của khối hệ thống thông tin cai quản ngân sách cùng Kho bạc (Tên đầyđủ bằng tiếng Anh là: Treasury & Buget Management Information System).

2. Kho tài liệu thu - bỏ ra ngânsách nhà nước: Là khối hệ thống thông tin chi phí nhà nước (NSNN) tích hợp, tậptrung vì chưng Cục Tin học cùng Thống kê tài chính - cỗ Tài chính quản lý, được tíchhợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, trong những số đó có khối hệ thống TABMIS theo tần suấthàng ngày để đưa tin phục vụ công tác làm việc quản lý, điều hành và quản lý của bộ Tàichính, những cơ quan làm chủ nhà nước và nhu yếu của người tiêu dùng khác.

3. Kho tài liệu và phép tắc thốngkê, so sánh nghiệp vụ: Là hệ thống thông tin tổng hợp của KBNN về NSNN vànghiệp vụ KBNN, ship hàng việc khai quật trong hệ thống KBNN và hỗ trợ dữ liệucho Kho dữ liệu thu - chi NSNN.

Điều 4. Đốitượng của kế toán giá thành nhà nước và vận động nghiệp vụ KBNN

1. Chi phí và các khoản tương đươngtiền;

2. Các khoản thu, đưa ra NSNN theocác cấp cho ngân sách, những khoản thu, chi những quỹ tài bao gồm khác của phòng nước;

3. Những khoản vay và tình hìnhtrả nợ vay mượn của NSNN;

4. Các khoản giao dịch thanh toán trong vàngoài hệ thống KBNN;

5. Chi phí gửi của các đơn vị, tổchức, cá nhân tại KBNN;

6. Các khoản kết dư NSNN cáccấp;

7. Dự trù và thực trạng phân bổdự toán gớm phí các cấp;

8. Các khoản chi tiêu tài chínhngắn hạn với dài hạn;

9. Các loại tài sản ở trong nhà nướcđược làm chủ tại KBNN.

Điều 5. Nộidung kế toán tài chính NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN

Kế toán NSNN và chuyển động nghiệpvụ KBNN là vấn đề thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích với cungcấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, thiết yếu xác, trung thực, tiếp tục và cóhệ thống về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; tình trạng thu, chi NSNN;Tình hình vay và trả nợ vay mượn của NSNN; các loại tài sản trong phòng nước bởi KBNNđang làm chủ và các chuyển động nghiệp vụ KBNN.

Điều 6. Tổchức cỗ máy kế toán NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN

Điều 7.Nhiệm vụ của kế toán NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN

1. Thu thập, ghi chép, cách xử trí vàquản lý dữ liệu triệu tập trong toàn khối hệ thống về tình trạng quản lý, phân bổ dựtoán chi ngân sách các cấp; Tình hình triển khai thu, đưa ra NSNN những cấp; Cáckhoản vay và thực trạng trả nợ vay của NSNN; các loại gia tài do KBNN quản lý vàcác chuyển động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:

a) dự trù chi NSNN;

b) các khoản thu, bỏ ra NSNN cáccấp;

c) những khoản vay cùng tình hìnhtrả nợ vay mượn của NSNN;

d) những quỹ tài chính, nguồn vốncó mục đích;

đ) chi phí gửi của các tổ chức, cánhân hoặc đứng tên cá thể (nếu có);

e) các loại vốn bằng tiền: Tiềnmặt, tiền giữ hộ ngân hàng, những khoản tương đương tiền;

g) các khoản nhất thời ứng, mang lại vay,thu hồi vốn vay cùng vốn khác của KBNN;

h) những tài sản quốc gia, kim khíquí, đá quí và các tài sản khác thuộc trách nhiệm cai quản của KBNN;

i) Các vận động giao dịch,thanh toán trong cùng ngoài hệ thống KBNN;

k) Các hoạt động nghiệp vụ kháccủa KBNN.

2. Kiểm soát câu hỏi chấp hành chếđộ làm chủ tài chính, cơ chế thanh toán và những chế độ, nguyên tắc khác của Nhànước tương quan đến thu, bỏ ra NSNN, vay, trả nợ vay mượn của NSNN và hoạt động nghiệpvụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.

3. Chấp hành chế độ báo cáo tàichính, báo cáo quản trị theo quy định; cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng mực cácsố liệu, tin tức kế toán đề xuất thiết, theo yêu mong về việc khai thác thông tin,cơ sở dữ liệu kế toán trên TABMIS theo phân quyền và quy định khai thác dữliệu, trao đổi, tin báo giữa các đơn vị trong lĩnh vực Tài chính vớicác đơn vị liên quan liêu theo quy định; Đảm bảo hỗ trợ kịp thời tin tức kế toánphục vụ việc quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác thống trị nợ và điềuhành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ hòm chính và hệ thống KBNN.

Điều 8.Phương pháp ghi chép

Phương pháp ghi chép kế toánNSNN và vận động nghiệp vụ KBNN là cách thức “ghi sổ kép”. Phương thức “ghisổ đơn” được áp dụng trong từng ngôi trường hợp theo hiện tượng cụ thể.

Điều 9. Đơnvị tính vào kế toán

1. Đơn vị chi phí tệ sử dụngtrong kế toán là đồng vn (ký hiệu nước nhà là “đ”, cam kết hiệu nước ngoài là“VND”). Kế toán tài chính ngoại tệ yêu cầu ghi theo nguyên tệ và quy thay đổi ra đồng Việt Namtheo tỷ giá chỉ hạch toán nước ngoài tệ do cỗ Tài thiết yếu quy định tại thời điểm hạchtoán. Vào trường hợp cố gắng thể, nếu bao gồm quy định tỷ giá chỉ khác của cơ sở Nhà nướccó thẩm quyền, thì kế toán thực hiện theo giải pháp đó.

2. Đơn vị hiện vật cần sử dụng trong kếtoán là đơn vị đo pháp định của phòng nước (tấn, tạ, yến, kilogam, mét vuông, métkhối và những đơn vị giám sát và đo lường khác theo luật của luật pháp về đo lường). Đốivới những hiện vật có mức giá trị nhưng ngoại trừ được thành tiền thì quý giá ghisổ được tính theo giá chỉ quy cầu là 01 VND mang lại 01 đơn vị chức năng hiện vật dụng làm đơn vịtính. Ngôi trường hợp cần thiết được sử dụng thêm những đơn vị tính toán khác phù hợpvới những quy định ví dụ trong công tác làm việc quản lý.

3. Lúc lập report tài chínhhoặc công khai báo cáo tài chính sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toánđược có tác dụng tròn số bằng cách:

- Đối với đồng Việt Nam: Chữ sốsau chữ số hàng đơn vị chức năng tiền tệ rút gọn nếu bởi năm (5) trở lên trên thì được tăngthêm một (1) đơn vị; nếu bé dại hơn năm (5) thì ko tính.

- Đối với nước ngoài tệ: Chữ số thậpphân phần nghìn (chữ số lắp thêm 3 sau vết phẩy thập phân), nếu bởi năm (5) trở lênthì được tăng thêm một phần trăm (1%) 1-1 vị; nếu nhỏ tuổi hơn năm (5) thì khôngtính.

4. Trường thích hợp quy đổi tỷ giángoại tệ, đối với số tiền bằng Đồng vn đã được quy đổi, phương pháp làmtròn số cũng khá được thực hiện nay theo phương pháp tại Khoản 3 của Điều này.

Điều 10.Chữ viết, chữ số áp dụng trong vào kế toán công ty nước

1. Chữ viết sử dụng trong kếtoán là giờ đồng hồ Việt. Ngôi trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài trên bệnh từ kế toánthì phải sử dụng đồng thời giờ đồng hồ Việt với tiếng nước ngoài. Những chứng tự kế toánbằng giờ đồng hồ nước ngoài, khi áp dụng ghi sổ kế toán yêu cầu dịch câu chữ chủ yếuquy định trên Khoản 1, Điều 16, qui định Kế toán năm ngoái ra tiếngViệt. Đơn vị kế toán phụ trách về tính thiết yếu xác, không thiếu của nội dungdịch ra giờ Việt và bạn dạng dịch yêu cầu đính kèm với bản chính bằng tiếng nướcngoài.

2. Tư liệu kèm theo chứng từ kếtoán bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt trừ khi bao gồm yêu mong củacơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền.

3. Chữ số áp dụng trong kế toánlà chữ số Ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số mặt hàng nghìn, triệu,tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữsố hàng đơn vị chức năng phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng 1-1 vị.

Điều 11. Kỳkế toán

1. Kỳ kế toán NSNN và hoạt độngnghiệp vụ KBNN gồm: Kỳ kế toán tháng cùng kỳ kế toán tài chính năm.

a) Kỳ kế toán tài chính tháng là khoảngthời gian được tính từ thời điểm ngày 01 đến khi xong ngày sau cuối của tháng (dương lịch).

b) Kỳ kế toán tài chính năm (niên độ kếtoán) là khoảng thời hạn được tính từ ngày 01/01 đến khi xong ngày 31/12 (dươnglịch).

2. Kỳ kế toán tài chính được áp dụng đểkhóa sổ kế toán cùng lập báo cáo tài thiết yếu theo lý lẽ trong Thông bốn này. TổngGiám đốc KBNN quy định quy định mở, đóng kỳ kế toán trên TABMIS với hướng dẫnviệc khóa sổ, lập report theo những kỳ khác ship hàng yêu cầu làm chủ cụ thể.

Điều 12.Kiểm kê tài sản trong số đơn vị KBNN

1. Kiểm kê tài sản là việc cân,đong, đo, đếm số lượng; xác thực và nhận xét chất lượng, giá trị của tài sản,nguồn vốn hiện gồm tại thời gian kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệutrong sổ kế toán.

2. Những đơn vị KBNN yêu cầu kiểm kêtài sản trong các trường hòa hợp sau:

a) thời điểm cuối kỳ kế toán tháng, năm;

b) Chia, tách, hòa hợp nhất, sápnhập, giải thể, dứt hoạt động;

c) xảy ra hỏa hoạn, bạn thân lụt,thiên tai tạo thiệt hại gia tài và những thiệt hại phi lý khác làm ảnh hưởngtới sự dịch chuyển của tài sản;

d) Đánh giá chỉ lại gia sản theoquyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) những trường vừa lòng khác theo quyđịnh của pháp luật.

3. Sau khi kiểm kê tài sản, đơnvị KBNN cần lập report tổng hợp kết quả kiểm kê. Ngôi trường hợp tất cả chênh lệchgiữa số liệu thực tiễn kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, cần xác địnhnguyên nhân và buộc phải phản ánh số chênh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán trướckhi lập báo cáo tài chính.

4. Vấn đề kiểm kê đề xuất phản ánhđúng thực tiễn tài sản, nguồn hình thành gia tài tại 1-1 vị; fan lập và cam kết báocáo tổng hợp tác dụng kiểm kê phải phụ trách về công dụng kiểm kê trên đơnvị mình.

Điều 13.Thanh tra, kiểm tra kế toán

1. Thủ trưởng, kế toán trưởngcác đơn vị KBNN, những đơn vị khác gia nhập TABMIS đề nghị chấp hành nghiêm chỉnhchế độ kiểm tra kế toán so với đơn vị cấp dưới với nội bộ solo vị, hoạt độngkiểm tra của đơn vị cấp trên và hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quancó thẩm quyền của phòng nước. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra kế toánphải có ra quyết định thanh tra, kiểm tra kế toán, trong các số ấy ghi rõ nội dung, thờigian thanh tra, kiểm tra, bao gồm quyền yêu cầu KBNN và đơn vị chức năng khác thâm nhập TABMISđược thanh tra, soát sổ cử fan phối hợp, giúp đoàn thanh tra, kiểm tratrong thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Thời gian khám nghiệm kế toán khôngquá 10 ngày có tác dụng việc, ngôi trường hợp quan trọng có thể kéo dài nhưng không quá 05ngày làm việc đối với mỗi cuộc kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán phảichịu trọng trách về hiệu quả kiểm tra và các kết luận trong biên phiên bản kiểm tra.

2. Thủ trưởng, kế toán trưởngcác đơn vị chức năng KBNN và những đơn vị khác tham gia TABMIS được thanh tra, kiểm traphải hỗ trợ đầy đủ những tài liệu kế toán quan trọng và giải trình theo yêu cầucủa đoàn kiểm tra, vào phạm vi ngôn từ kiểm tra; phải thực hiện nghiêmchỉnh các kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với chế độ hiện hànhtrong phạm vi trách nhiệm của mình.

3. Tgđ KBNN hướng dẫnchế độ kiểm tra, quy chế kiểm soát và điều hành nghiệp vụ kế toán nhà nước trong Hệ thốngKBNN; Trình bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính phát hành Chế độ đánh giá kế toán liên quanđến những đơn vị khác tham gia TABMIS.

Điều 14.Tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán tài chính là triệu chứng từ kếtoán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, report quản trị, report kiểm toán, báocáo kiểm soát kế toán cùng tài liệu không giống có tương quan đến kế toán tài chính đượcthể hiện nay dưới vẻ ngoài các thông tin trên giấy cùng thôngđiệp tài liệu điện tử.

Điều 15. Lưu giữ trữ, bảo quản, tiêu hủy và cung ứng thông tin, tư liệu kếtoán

1. Tài liệu kếtoán buộc phải đưa vào tàng trữ trong thời hạn 12 tháng, tính từ lúc ngày hoàn thành kỳ kếtoán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

3. Tư liệu kếtoán điện tử được tàng trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử phải đáp ứng nhu cầu đầyđủ các điều khiếu nại sau đây:

a) văn bản củathông điệp dữ liệu đó phải bảo vệ an toàn, bảo mật và tra cứu vớt được vào thờihạn lưu giữ trữ.

b) ngôn từ củathông điệp dữ liệu đó được lưu trong thiết yếu khuôn dạng mà lại nó được khởi tạo, gửi,nhận hoặc vào khuôn dạng có thể chấp nhận được để thể hiện đúng mực nội dung tài liệu đó.

c) Thông điệp dữ liệu này được lưu theo mộtcách thức độc nhất vô nhị định được cho phép xác định xuất phát khởi tạo, khu vực đến, thì giờ gửihoặc dìm thông điệp dữ liệu.

d) Nội dung, thờihạn lưu lại trữ so với thông điệp tài liệu được triển khai theo vẻ ngoài của phápluật về lưu lại trữ.

đ) Khi có yêu cầucủa cơ quan tất cả thẩm quyền, đơn vị chức năng phải có trách nhiệm in ra giấy những tài liệukế toán tàng trữ trên phương tiện đi lại điện tử, ký xác nhận của người đại diện theopháp cơ chế hoặc kế toán tài chính trưởng (phụ trách kế toán) với đóng dấu (nếu có) để cungcấp theo thời hạn yêu ước của cơ quan gồm thẩm quyền.

4. Tư liệu kếtoán đã lưu trữ chỉ được gửi ra thực hiện khi được sự gật đầu của Thủ trưởng,Kế toán trưởng đơn vị KBNN và những đơn vị khác tham gia TABMIS. Nghiêm cấm mọitrường hợp cung cấp tài liệu kế toán ra bên ngoài đơn vị hoặc với tài liệu kếtoán ra khỏi đơn vị kế toán nhà nước khi không được phép bằng văn bạn dạng của Thủtrưởng đơn vị KBNN và đơn vị khác tham gia TABMIS.

5. Tổng Giám đốcKBNN quy định quy chế bảo quản, lưu trữ và tiêu bỏ tài liệu kế toán tài liệukế toán áp dụng cho các đơn vị trong khối hệ thống KBNN; trình bộ trưởng Bộ Tàichính phát hành chế độ lưu trữ tài liệu kế toán áp dụng cho những đơn vị không giống thựchiện TABMIS.

Điều 16. Ứng dụng tin học vào công tác làm việc kế toán

Thực hiện nay việckhai thác, thương lượng và hỗ trợ dữ liệu kế toán, thông tin report với những cơquan trong lĩnh vực Tài chính và các đơn vị khác theo đúng quy chế cung cấp, traođổi tin tức do cỗ Tài bao gồm quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 17. Văn bản của bệnh từ kế toán

2. Ngoài ra nộidung hầu hết theo phương tiện nêu trên, trong kế toán tài chính NSNN và hoạt động nghiệp vụKBNN, trường hợp quan trọng chứng tự kế toán có thể được bổ sung thêm các nộidung (yếu tố) khác theo lao lý của tổng giám đốc KBNN.

Điều 18. Mẫu triệu chứng từ kế toán

Mẫu hội chứng từ kếtoán này bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu hội chứng từ kế toán hướngdẫn.

1. Mẫu chứng từ kếtoán nên là mẫu hội chứng từ quan trọng đặc biệt có giá trị như tiền, gồm: séc, biên laithu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái và các mẫu chứngtừ buộc phải khác. Biểu mẫu bệnh từ kế toán đề xuất do cỗ Tài chủ yếu hoặc đơnvị được bộ Tài chính ủy quyền in với phát hành. Đơn vị kế toán đề nghị thực hiệnđúng mẫu mã và ngôn từ ghi chép trên chứng từ.

2. Mẫu triệu chứng từ kếtoán lí giải là mẫu bệnh từ kế toán tài chính do bộ trưởng Bộ Tài bao gồm (hoặc TổngGiám đốc KBNN được bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu ủy quyền) luật pháp về biểu chủng loại và nộidung ghi chép. Đơn vị kế toán được phép lập chứng từ kế toán trên vật dụng vi tínhnhưng phải bảo đảm đúng chủng loại và đúng nội dung ghi chép trên giấy tờ theo quyđịnh.

Điều 19. Hội chứng từ điện tử

1. KBNN được sửdụng chứng từ năng lượng điện tử (gồm có: triệu chứng từ năng lượng điện tử của KBNN, chứng từ năng lượng điện tử dongân sản phẩm và những cơ quan tương quan chuyển đến) để tiến hành thanh toán, hạchtoán kế toán theo cách thức của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và cỗ Tài chính.

2. Triệu chứng từ điệntử được sử dụng làm chứng từ kế toán tài chính khi tất cả đủ những nội dung cơ chế cho chứng từkế toán và được mã hóa đảm bảo an toàn dữ liệu năng lượng điện tử trong quá trình xửlý, truyền tin cùng lưu trữ. Hội chứng từ điện tử được giữ giữ trong những vật sở hữu tin(băng từ, đĩa từ, những thiết bị tàng trữ điện tử, những loại thẻ thanh toán) đượcbảo quản, quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên phiên bản và phải có một cách đầy đủ thiết bịphù thích hợp để thực hiện khi bắt buộc thiết.

3. Hội chứng từ năng lượng điện tử đã không còn thời hạn tàng trữ theo quy định, nếu như không cóquyết định không giống của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việctiêu hủy triệu chứng từ năng lượng điện tử ko được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cácchứng từ năng lượng điện tử, tài liệu kế toán chưa tiêu hủy và phải bảo đảm an toàn sự hoạt độngbình hay của khối hệ thống thông tin kế toán.

4. Bệnh từ điệntử đã tham gia giao dịch trong thời hạn lưu trữ không được phép hủy, các trườnghợp điều chỉnh sai lầm trong thanh toán giao dịch điện tử được phía dẫn cụ thể tại cácphần hành nghiệp vụ.

5. Tổng Giám đốcKBNN quy định những trường hợp áp dụng chứng từ kế toán dưới vẻ ngoài chứng từđiện tử theo như đúng quy định của pháp luật; phía dẫn ví dụ việc lập, mã hóa,luân chuyển, tàng trữ chứng từ năng lượng điện tử và khai thác dữ liệu điện tử vào hệthống KBNN.

Điều 20. đổi khác chứng từ năng lượng điện tử, triệu chứng từ giấy

1. Khi phải thiết, bệnh từ năng lượng điện tử có thể chuyển sang hội chứng từ giấy,nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) đề đạt toànvẹn câu chữ của hội chứng từ năng lượng điện tử;

b) gồm ký hiệuriêng xác nhận đã được đổi khác từ triệu chứng từ năng lượng điện tử sang chứng từ giấy;

c) tất cả thời gian,chữ ký và bọn họ tên của người tiến hành chuyển từ hội chứng từ năng lượng điện tử sang bệnh từgiấy.

2. Khi đề xuất thiết, triệu chứng từ giấy rất có thể chuyển sang hội chứng từ điện tử,nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) phản chiếu toànvẹn nội dung của triệu chứng từ giấy;

b) gồm ký hiệuriêng xác thực đã được chuyển từ chứng từ giấy sang hội chứng từ điện tử;

c) tất cả chữ ký kết và họtên của người triển khai chuyển từ hội chứng từ giấy sang hội chứng từ điện tử.

3. Khi một chứngtừ bởi giấy được đưa thành hội chứng từ điện tử để giao dịch giao dịch thanh toán thìchứng từ năng lượng điện tử sẽ sở hữu giá trị để thực hiện nghiệp vụ thanh toán, lúc đó, chứngtừ bởi giấy chỉ có mức giá trị lưu trữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lựcgiao dịch, thanh toán.

4. Lúc 1 chứngtừ năng lượng điện tử đã tiến hành nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu chuyển thành hội chứng từ bằnggiấy thì triệu chứng từ bởi giấy kia chỉ có mức giá trị giữ giàng để ghi sổ kế toán, theodõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

5. Câu hỏi chuyển đổichứng từ bằng giấy thành triệu chứng từ điện tử hoặc ngược lại được thực hiện theoquy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tửvà triệu chứng từ bằng giấy, đôi khi theo phép tắc về việc thanh toán giao dịch điện tử tronglĩnh vực tài chính, KBNN.

Điều 21. Chữ ký điện tử

1. Chữ cam kết điện tửđược chế tác lập dưới dạng từ, chữ, số, cam kết hiệu, music hoặc các vẻ ngoài khácbằng phương tiện đi lại điện tử, gắn sát hoặc phối hợp một bí quyết lô gíc với thông điệpdữ liệu, gồm khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấpthuận của fan đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

2. Chữ ký kết điện tử đượcxem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bởi một quy trình kiểm tra an toàndo các bên giao dịch thanh toán thỏa thuận và đáp ứng nhu cầu được những điều kiện sau đây:

a) dữ liệu tạo chữký năng lượng điện tử chỉ thêm duy nhất với những người ký trong bối cảnh dữ liệu này được sửdụng;

b) tài liệu tạo chữký năng lượng điện tử chỉ nằm trong sự kiểm soát của bạn ký tại thời gian ký;

c) đầy đủ thay đổiđối cùng với chữ ký kết điện tử và nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đềucó thể bị phạt hiện;

3. Tổng giám đốcKBNN quy định chế độ trách nhiệm của cá nhân trong việc áp dụng và bảo vệ chữký năng lượng điện tử theo đúng các quy định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và của bộ Tài chính.

Điều 22. Lập chứng từ bỏ kế toán

1. Rất nhiều nghiệp vụkinh tế, tài chủ yếu phát sinh tương quan đến vận động thu, đưa ra NSNN cùng hoạt độngnghiệp vụ KBNN đều phải khởi tạo chứng từ kế toán; chứng từ kế toán chỉ được lậpmột lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh.

2. Cách làm lậpchứng từ kế toán tài chính giấy

Chứng tự kếtoán giấy rất có thể được lập bằng tay hoặc lập trên máy tính in ra bạn dạng giấy. Đốivới hội chứng từ kế toán được lập cùng in ra trên laptop phải bảo đảm nội dung củachứng trường đoản cú kế toán quy định tại Điều 16 của hình thức Kế toán 2015và quy định cụ thể đối với từng loại hội chứng từ kế toán theo giải pháp hiện hành.

3. Yêu ước đối vớiviệc lập hội chứng từ kế toán

a) bên trên chứng từkế toán bắt buộc ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác các câu chữ theo quy định; Chữviết bên trên chứng từ đề nghị cùng một đường nét chữ, ghi rõ ràng, diễn đạt đầy đủ, đúngnội dung bội phản ánh, không được tẩy xoá; khi viết buộc phải dùng và một màu mực,loại mực ko phai; ko viết bằng mực đỏ.

b) Về ghi số tiềnbằng số và bằng văn bản trên hội chứng từ: Số tiền viết bằng chữ yêu cầu khớp đúng với sốtiền viết bằng số; tổng thể tiền đề xuất khớp đúng cùng với tổng các số tiền bỏ ra tiết;chữ cái trước tiên phải viết bằng chữ in hoa, hầu hết chữ còn sót lại không được viếtbằng chữ in hoa; buộc phải viết ngay cạnh đầu dòng, chữ viết với chữ số đề xuất viết liên tụckhông để biện pháp quãng, ghi không còn dòng mới xuống dòng khác, không được viết tắt,không viết chèn dòng, ko viết đè lên trên chữ in sẵn; chỗ trống nên gạch chéođể ko thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng trường đoản cú bị tẩy xoá, sửa chữađều không có giá trị giao dịch thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết không đúng vào chủng loại chứngtừ theo mẫu thì đề nghị hủy bỏ bằng biện pháp gạch chéo chứng trường đoản cú viết sai.

c) nhân tố ngày,tháng, năm của chứng từ buộc phải viết bằng số.

d) Chứng từ lậptheo bộ có nhiều liên nên được lập một lần cho toàn bộ các liên theo thuộc mộtnội dung bằng đồ vật vi tính, đồ vật chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Ngôi trường hợpđặc biệt phải lập nhiều liên nhưng mà không thể viết một lần toàn bộ các liênchứng tự thì tất cả thể viết nhị lần nhưng mà phải bảo đảm an toàn thống nhất mọi nội dungtrên toàn bộ các liên chứng từ.

đ) Đối với hội chứng từ chi, ngôi trường hợp đơn vị rút nhiều mục, ko lậpđược trên một trang giấy thì đối chọi vị rất có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặclập nhiều bộ chứng từ (lưu ý 1 triệu chứng từ chỉ được lập tối đa bên trên 2 trang giấy).Trường hợp bệnh từ được viết bên trên 2 trang giấy thì trên trang sau, đơn vị chức năng phảiviết giải pháp lề trên khoảng 1/4 trang giấy.

e) Cán cỗ KBNNkhông được nhận các chứng từ bỏ do solo vị giao dịch lập không đúng quy định,không hợp pháp, hợp lệ; đồng thời phải hướng dẫn solo vị thanh toán lập lại bộchứng từ bỏ khác theo đúng quy định; cán cỗ KBNN ko được ghi những yếu tố thuộctrách nhiệm ghi của đối kháng vị giao dịch trên triệu chứng từ; solo vị giao dịch thanh toán không đượcghi những yếu tố thuộc trách nhiệm ghi chép của KBNN trên triệu chứng từ. Cán bộ KBNNvà solo vị thanh toán không được ghi các yếu tố ko thuộc trọng trách ghi củamình trên hội chứng từ.

Xem thêm: Lg Smart Inverter™ 272L Tủ Lạnh Lg Gn-M255Bl, Tủ Lạnh Lg Gn

Điều 23. Phương pháp về cam kết chứng trường đoản cú kế toán

1. Triệu chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữ ký theo chức vụ quy định trên chứngtừ. Chữ ký trên giấy tờ kế toán bắt buộc được ký bằng loại mực ko phai. Khôngđược ký triệu chứng từ kế toán bởi mực red color hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ kýtrên triệu chứng từ kế toán của một bạn phải thống nhất.

Chữ ký trên chứngtừ kế toán yêu cầu do người có thẩm quyền hoặc fan được ủy quyền ký. Nghiêm cấmký triệu chứng từ kế toán khi không ghi đủ nội dung triệu chứng từ thuộc trọng trách củangười ký.

Chứng từ kế toánphải bởi Thủ trưởng đơn vị hoặc fan được ủy quyền duyệt bỏ ra và kế toán trưởnghoặc fan được ủy quyền ký trước lúc thực hiện. Chữ ký trên giấy tờ kế toánphải ký kết theo từng liên.

Chứng từ điện tửphải tất cả chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có mức giá trị như chữ ký trênchứng từ bằng giấy.

2. Một bạn chỉđược phép ký kết một chức vụ theo một quá trình phê chú tâm trên một triệu chứng từ hoặcmột bộ chứng từ kế toán.

3. Đối với các đơnvị thanh toán giao dịch với KBNN:

a) tất cả cácchứng từ của đối chọi vị thanh toán lập và chuyển mang đến KBNN đều đề xuất đúng mẫu quyđịnh, có chữ ký, ghi bọn họ tên của kế toán tài chính trưởng/Phụ trách kế toán (hoặc ngườiđược ủy quyền), thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặc fan được ủy quyền) và người dân có liênquan quy định trên giấy tờ và dấu của đơn vị đó (họ thương hiệu của fan ký gồm thểghi bằng phương pháp viết tay, in sẵn hoặc che dấu họ tên). Dấu, chữ cam kết của đơn vị chức năng trênchứng từ nên đúng với mẫu dấu, chữ ký còn quý hiếm đã đăng ký tại KBNN. Trườnghợp quan trọng đặc biệt đối với những đơn vị chưa có chức danh kế toán trưởng thì bắt buộc cửngười Phụ trách kế toán tài chính để giao dịch với KBNN, chữ ký Kế toán trưởng đượcthay bằng chữ ký của người Phụ trách kế toán tài chính của đơn vị chức năng đó. Tín đồ Phụ trách kếtoán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ quy định mang đến Kếtoán trưởng.

c) ngôi trường hợp đơnvị không có con lốt thì triển khai giao dịch theo chính sách như đối với cá nhân.

d) Chữ ký của Kếtoán trưởng của các đơn vị ở trong lực lượng vũ trang thực hiện theo quy địnhcủa cỗ Công an và bộ Quốc phòng.

4. Đối với các đơnvị KBNN:

a) các đơn vị KBNNphải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của kiểm ngân, thủ quỹ, thủ kho, các nhân viênkế toán, các cán bộ kiểm soát điều hành chi và chỉ huy phụ trách chống (Bộ phận) Kiểmsoát chi, kế toán trưởng (và tín đồ được ủy quyền), Giám đốc đơn vị KBNN (vàngười được ủy quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký cần đánh số trang, đóng dấu giáplai vì chưng Giám đốc (hoặc fan được ủy quyền) làm chủ để tiện kiểm tra khi cầnthiết; mỗi bạn phải ký hai (2) chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.

b) Chữ ký kết của cánbộ KBNN ký kết trên chứng từ buộc phải giống chữ cam kết đã đk tại đơn vị chức năng KBNN.

c) Kế toántrưởng/phụ trách kế toán (hoặc bạn được ủy quyền) không được ký "thừaủy quyền" Giám đốc đơn vị chức năng KBNN. Tín đồ được ủy quyền ko được ủy quyềnlại cho tất cả những người khác.

d) người dân có tráchnhiệm ký bệnh từ kế toán chỉ được ký bệnh từ khi đã ghi đầy đủ nội dung thuộctrách nhiệm của chính mình theo quy định.

đ) việc phân cấpký bên trên chứng từ kế toán do tổng giám đốc KBNN khí cụ phù hợp cùng với luậtpháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm rà soát chặt chẽ, an toàn tài sản.

Điều 24. Quản lý con dấu với đóng dấu trên tư liệu kế toán

1. Giám đốc những đơn vị KBNN phải gồm quy định bằng văn bạn dạng và mở sổtheo dõi giao việc làm chủ con dấu, đóng vệt trên tài liệu kế toán đến nhânviên hành bao gồm (đối với vệt “KHO BẠC NHÀ NƯỚC”) hoặc nhân viên kế toán (đốivới vết “KẾ TOÁN”, “SỞ GIAO DỊCH KBNN”, “PHÒNG GIAO DỊCH” “ĐIỂM GIAO DỊCH”). Khi biến hóa người quản lý con dấu phải tạo lập biênbản bàn giao có sự chứng con kiến của lãnh đạo solo vị.

2. Fan ký chứcdanh “Giám đốc” hoặc “Kế toán trưởng” trên chứng từ kế toán không được giữbất kỳ con dấu như thế nào (trừ trường hợp đặc biệt quan trọng do tổng giám đốc KBNN quy địnhriêng).

3. Tín đồ quản lýcon dấu có trọng trách giữ và bảo vệ con lốt an toàn, không để mất mát, hưhỏng, thất lạc hoặc lợi dụng con dấu. Ngôi trường hợp bị mất nhỏ dấu, đơn vị KBNNphải báo cáo ngay cơ quan công an địa phương cùng KBNN cấp trên kịp thời có biệnpháp xử lý, mặt khác lập biên bản xác định trách nhiệm đối với người để mấtcon dấu.

4. Nên kiểm tratính hợp pháp, hợp lệ của chứng tự kế toán trước lúc đóng dấu vào chứng từ.Dấu đóng bắt buộc đúng vị trí, rõ nét, không mờ, không nhoè, không làm biến chuyển dạngchữ cam kết trên chứng từ và yêu cầu đóng bên trên từng liên chứng từ.

5. Ko đượcđóng lốt lên chứng từ chưa ghi văn bản hoặc nội dung ghi chưa đầy đủ, kể cảtrong ngôi trường hợp đã tất cả chữ ký.

6. Toàn bộ các đơn vị chức năng KBNN được áp dụng dấu “KẾ TOÁN” (Sở Giao dịchKBNN được thực hiện dấu “SỞ GIAO DỊCH KBNN”, Phòng thanh toán giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnhđược sử dụng dấu “PHÒNG GIAO DỊCH”) để tiến hành các nghiệp vụ kế toán, thanhtoán trong khối hệ thống KBNN và thanh toán với khách hàng; vết được đóng góp vào vị tríchữ cam kết chức danh tối đa trên chứng từ. Các chứng từ thanh toán qua ngânhàng có chữ ký kết của giám đốc KBNN với tư giải pháp chủ tài khoản thì đóng dấu “KHOBẠC NHÀ NƯỚC” hoặc có thể dấu “PHÒNG GIAO DỊCH”.

Điều 25. Giao vận và kiểm tra chứng tự kế toán

1. Khi thực hiệnkế toán bên trên TABMIS hoặc các chương trình ứng dụng có đồ họa với TABMIS: Bộphận nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý chứng từ, đánh giá tính hòa hợp pháp, thích hợp lệ vànhập triệu chứng từ vào hệ thống; bộ phận kế toán thực hiện ghi sổ kế toán cùng cónhiệm vụ tổng vừa lòng số liệu kế toán từ các bộ phận liên quan theo cách thức cụ thểcủa tổng giám đốc KBNN.

2. Trình từ bỏ kiểmtra chứng từ bỏ kế toán:

a) Kiểm tra tínhpháp lý của chứng từ với của nghiệp vụ tài chính tài chính phát sinh ghi trênchứng từ bỏ kế toán;

b) Kiểm tra tínhrõ ràng, trung thực, rất đầy đủ của những chỉ tiêu, những nội dung ghi trên chứng từkế toán;

c) Kiểm tra tínhchính xác của số liệu, tin tức ghi bên trên chứng trường đoản cú kế toán.

3. Tổng giám đốcKBNN quy định quá trình nghiệp vụ kế toán nhà nước cân xứng với quá trình TABMIStheo từng phân hệ, bảo vệ các quá trình sau:

a) Lập, tiếp nhận,phân loại, sắp xếp chứng từ bỏ kế toán;

b) Cán cỗ KBNN cóliên quan liêu kiểm tra, cam kết vào những chức danh mức sử dụng trên chứng từ;

c) Định khoản,nhập bút toán vào hệ thống; Phê duyệt cây viết toán bên trên hệ thống;

d) lưu giữ trữ, bảoquản chứng từ kế toán.

Điều 26. Phương tiện về thực hiện và quản lý biểu chủng loại chứng tự kế toán

1. Toàn bộ các đơnvị thanh toán giao dịch với hệ thống KBNN và các đơn vị KBNN số đông phải áp dụng thống nhấtchế độ chứng từ kế toán. Trong quy trình thực hiện, những đơn vị ko được sửađổi biểu mẫu chứng tự đã quy định.

2. Đối với bệnh từ kế toán khí cụ trong Thông tứ này, đơn vị chức năng giaodịch bắt buộc chuyển cho KBNN không thật 5 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày lập được ghitrên chứng từ kế toán. Trường đúng theo quá thời hạn 5 ngày có tác dụng việc, đơn vị chức năng KBNN đềnghị đơn vị chức năng lập lại chứng từ tương xứng với thời hạn giao dịch cùng với KBNN.

3. Riêng đối vớiLệnh bỏ ra tiền, muộn nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày lập nên nhập vào hệthống cùng phải triển khai đầy đủ quá trình công câu hỏi để chuyển sang KBNN (trừ ngânsách xã) để triển khai thanh toán, bỏ ra trả.

4. Xung quanh nhữngchứng từ bỏ kế toán phương tiện trong Thông tứ này, những đơn vị KBNN được thực hiện cácchứng từ kế toán được phát hành ở các văn bản pháp quy khác tương quan đếnthu, bỏ ra NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN.

5. Chủng loại chứng từin sẵn đề nghị được bảo quản cẩn thận, không được để hỏng hỏng, mục nát; Séc,trái phiếu và sách vở và giấy tờ có giá đề nghị được quản lý như tiền.

6. Việc phân cấpin, thống trị và phân phối những chứng từ kế toán thực hiện theo nguyên tắc của BộTài bao gồm và của KBNN.

Điều 27. Danh mục, mẫu mã biểu, phương pháp lập hội chứng từ kế toán

1. Danh mục, mẫubiểu hội chứng từ kế toán được cách thức trong Phụ lục I cố nhiên Thông bốn này.

Tổng giám đốc KBNNhướng dẫn phương pháp lập chứng từ kế toán cân xứng với quá trình nghiệp vụ kếtoán NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN; Quy định những nội dung bổ sung, sửa đổivề danh mục, chủng loại biểu và cách thức lập bệnh từ kế toán đáp ứng yêu cầu quảnlý trong kế toán tài chính NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN.

2. Tổng Giám đốcKBNN luật mẫu biểu triệu chứng từ nội bộ vận động nghiệp vụ KBNN cùng hướng dẫnphương pháp lập hội chứng từ.

Mục 2. TỔ HỢP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Điều 28. Khối hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán

Hệ thống tổ hợptài khoản kế toán trong kế toán NSNN và vận động nghiệp vụ Kho bội bạc Nhà nước làtổ hợp thông tin tài khoản kế toán bao gồm 12 phân đoạn mã do cỗ Tài bao gồm quy định phục vụcho câu hỏi hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo yêucầu quản lí lý, điều hành quản lý NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN.

Tên và con số kýtự của từng đoạn mã trong hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán được vẻ ngoài nhưsau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mã quỹ

Mã thông tin tài khoản kế toán

Mã văn bản kinh tế

Mã cung cấp ngân sách

Mã đơn vị có dục tình với ngân sách

Mã địa phận hành chính

Mã chương

Mã ngành gớm tế

Mã CTMT, DA với hạch toán chi tiết

Mã KBNN

Mã nguồn ngân sách nhà nước

Mã dự phòng

Số ký kết tự

2

4

4

1

7

5

3

3

5

4

2

3

12 phân đoạn mãtrong hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản này được cập nhật, hỗ trợ trên cơ sở dữ liệudanh mục điện tử dùng thông thường ngành Tài chính.

Điều 29. Hình thức xây dựng hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán

Hệ thống tổ hợptài khoản kế toán được sản xuất trên nguyên tắc bố trí các phân đoạn mã độclập, từng đoạn mã chứa đựng các thông tin khác biệt theo yêu ước quản lý. Tổ hợptài khoản kế toán tài chính được quy định cố định về cấu tạo và thống nhất mang đến toàn hệthống, gồm bộ sổ trung tâm thanh toán,bộ sổ của những tỉnh, thành phố và cỗ sổ hợp nhất toàn hệ thống.

Danh mục những giátrị chi tiết cho từng đoạn mã sẽ được bổ sung, sửa đổi tùy thuộc vào yêu ước thựctế. Những giá trị mã số rõ ràng của các đoạn mã trong khối hệ thống tổ hợp tài khoản kếtoán được cấp duy nhất 1 lần trong hệ thống (không cấp cho lại mã hiệu đã sử dụngtrong thừa khứ) trừ một số trong những trường hợp quan trọng đặc biệt theo phép tắc của ban ngành nhànước có thẩm quyền. Đối với từng mã số, khối hệ thống sẽ ấn định quý giá duy nhấttrong trong cả thời gian quản lý hệ thống.

Trong quá trìnhvận hành TABMIS, tgđ KBNN và thủ trưởng những đơn vị chịu đựng trách nhiệmtrình cấp tất cả thẩm quyền về các đoạn mã quy định, cấp cho mới, té sung, sửa đổi giátrị của những đoạn mã theo yêu cầu làm chủ và quy trình nghiệp vụ.

Điều 30. Yêu cầu của hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán

Hệ thống tổ hợptài khoản kế toán cùng việc kết hợp các đoạn mã được xây dựng, xây cất phù hợpvới yêu cầu quản lý NSNN cùng chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Hệthống KBNN, phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Phù hợp vớiLuật NSNN, lý lẽ Kế toán, tổ chức cỗ máy và tổ chức triển khai thông tin của khối hệ thống cơquan KBNN;

2. Phản ánh đầy đủcác hoạt động kinh tế, tài chính tương quan đến thu, chi chi phí phát sinh ởcác đơn vị chức năng KBNN với các hoạt động nghiệp vụ KBNN;

3. Phù hợp vớiviệc áp dụng các technology quản lý, thanh toán hiện tại và tương lai vào hệthống KBNN với trong nền gớm tế, giao hàng cho câu hỏi tổ chức các quan hệ thanhtoán trong, ngoài hệ thống KBNN;

4. Thuận lợi choviệc thu thập, xử lý, khai thác và đưa thông tin bằng các chương trình,ứng dụng tin học, bảo vệ khả năng bối cảnh của TABMIS cùng với các khối hệ thống thôngtin khác.

Điều 31. Mã quỹ

1. Chế độ hạchtoán mã quỹ

Mã quỹ là mã bắtbuộc trong tổ hợp tài khoản kế toán, dùng làm hạch toán các nghiệp vụ thu, chivà thanh toán khác trong phạm vi của từng quỹ bảo đảm tính bằng vận của từng quỹđộc lập. Mã quỹ gồm 2 cam kết tự được nguyên tắc là: N1N2. Mãquỹ được sắp xếp có phân khoảng cho từng loại quỹ, các quỹ trong mỗi loại quỹphát sinh được đánh số theo lắp thêm tự tăng dần. Cụ thể như sau:

- N1N2trong khoảng chừng từ 01 cho 29: dùng để làm phản ánh Quỹ bình thường và các quỹthuộc quỹ chung. Trong đó: N1N2 = 01 là Quỹchung. Quỹ tầm thường (Mã 01) dùng làm phản ánh tổng thể các hoạt động thuộc NSNN vàhoạt động nhiệm vụ KBNN.

- N1N2trong khoảng chừng từ 30 mang lại 59: dùng làm phản ánh Quỹ đặc biệt và những quỹ chitiết ở trong Quỹ sệt biệt.

- N1N2trong khoảng chừng từ 60 đến 79: dùng làm phản ánh Quỹ tự tất cả và các quỹ đưa ra tiếtthuộc Quỹ từ bỏ có.

- N1N2trong khoảng chừng từ 80 đến 89: dùng để làm phản ánh Quỹ uỷ thác và những quỹ chitiết ở trong Quỹ ủy thác.

- N1N2trong khoảng từ 90 mang đến 99: dùng làm phản ánh Quỹ không giống và những quỹ chi tiếtthuộc Quỹ khác.

Mã quỹ là mã cânđối của hệ thống, mọi vận động kinh tế tài thiết yếu phát sinh đều phải đảm bảohạch toán phẳng phiu theo từng quỹ. Toàn bộ các nghiệp vụ tài chính phát sinh đềuphải hạch toán theo mã quỹ cụ thể.

2. Hạng mục mã quỹ

Đối cùng với kế toánNSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN, kế toán tiến hành thống độc nhất vô nhị mã quỹ tất cả giátrị là 01.

Điều 32. Mã thông tin tài khoản kế toán

1. Hình thức hạchtoán mã thông tin tài khoản kế toán

a) Mã thông tin tài khoản kếtoán là mã phải trong tổ hợp tài khoản dùng làm hạch toán những nghiệp vụ theocác đối tượng người sử dụng kế toán của một đơn vị chức năng kế toán. Mã tài khoản kế toán bao gồm 4 ký kết tựđược dụng cụ là: N1N2N3N4.

b) Mã tài khoản kếtoán được đặt số theo chiều dọc, phân khoảng đảm bảo an toàn bố trí đủ cực hiếm theophân nhiều loại hiện tại, dự phòng đảm bảo nguyên tắc mở, dành vị trí để bố trí tàikhoản tổng hợp giao hàng mục đích lập báo cáo.

c) hệ thống tàikhoản kế toán tài chính được chia thành 7 loại, gồm: nhiều loại 1, nhiều loại 2, các loại 3, một số loại 5, Loại7, các loại 8, các loại 9.

d) trong mỗi loạitài khoản kế toán, những nhóm tài khoản kế toán được phân khoảng tầm và viết số riêngbiệt, dự phòng khoảng cực hiếm để bổ sung cập nhật các nhóm thông tin tài khoản khi gồm yêu mong quảnlý bắt đầu hoặc các đơn vị áp dụng ngân sách, các quỹ tài thiết yếu và những đơn vị kháctham gia vào hệ thống.

đ) trong những nhómtài khoản kế toán, các tài khoản tổng thích hợp và cụ thể được phân khoảng, tấn công sốriêng biệt, có dự trữ các quý giá để bổ sung cập nhật các tài khoản khi có yêu cầuquản lý new hoặc các đơn vị sử dụng ngân sách, những quỹ tài bao gồm và các đơn vịkhác gia nhập vào hệ thống.

e) thông tin tài khoản trunggian là những tài khoản được sắp xếp do yêu mong của hệ thống. Thông tin tài khoản trunggian được tùy chỉnh cấu hình để hạch toán trên các phân hệ phụ, hạch toán các giao dịchvề năm chi phí khác nhau, giao hàng cho việc kiểm soát và điều chỉnh và thực hiện các quytrình cách xử trí cuối năm. Đơn vị KBNN phụ trách hạch toán đúng mã hiệu tàikhoản trung gian theo quy định, tương xứng với các bước nghiệp vụ và phải in sao kê,giải trình lý do trong trường hợp thông tin tài khoản trung gian còn số dư.

2. Hạng mục mã tàikhoản kế toán

a) danh mục mã tàikhoản kế toán được cơ chế tại danh mục “Tài khoản kế toán” trong Phụ lục II kèm theo Thông tứ này.

b) Trong thừa trìnhvận hành TABMIS, tgđ KBNN nguyên lý bổ sung, sửa đổi danh mục tàikhoản kế toán cân xứng với yêu thương cầu thống trị và các bước nghiệp vụ của TABMIS.

3. Văn bản tàikhoản kế toán

a) Tổng Giám đốcKBNN hiện tượng nguyên tắc, ngôn từ và kết cấu những tài khoản kế toán tài chính được nêutại hạng mục “Tài khoản kế toán” trong Phụ lục II nêu trên.

b) Trong quá trìnhvận hành TABMIS, tổng giám đốc KBNN phía dẫn bửa sung, sửa thay đổi về nguyên tắc,nội dung với kết cấu thông tin tài khoản kế toán tương xứng với yêu thương cầu cai quản và quy trìnhnghiệp vụ của TABMIS.

Điều 33. Mã nội dung kinh tế (Mã mục, tè mục)

1. Nguyên lý hạchtoán mã câu chữ kinh tế

a) Mã nội dungkinh tế dùng để hạch toán chi tiết cho mã thông tin tài khoản kế toán để phản ánh cáckhoản thu, chi NSNN theo nội dung kinh tế quy định trong Mục lục NSNN hiệnhành. Mã nội dung tài chính gồm 4 cam kết tự được phương pháp là: N1N2N3N4.

b) tất cả cácnghiệp vụ thu, đưa ra NSNN đều đề nghị hạch toán qua mã nội dung kinh tế, kế toán chỉhạch toán theo mã của đái mục, không hạch toán theo mã của mục trừ các khoảntạm thu, tạm thời chi. Trường vừa lòng tạm ứng cho các đơn vị, giả dụ chưa khẳng định được mãnội dung kinh tế ví dụ thì kế toán hạch toán tè mục không giống của mục tương ứng.Khi giao dịch tạm ứng cho đối chọi vị, kế toán đã hạch toán theo đúng mã nội dungkinh tế của khoản đưa ra NSNN.

2. Hạng mục mã nộidung ghê tế

Điều 34. Mã cung cấp ngân sách

1. Chế độ hạchtoán mã cấp cho ngân sách

Mã cung cấp ngân sáchdùng để hạch toán các khoản thu, chi giá thành của từng cấp chi phí theo quyđịnh của vẻ ngoài NSNN; các khoản tiền giữ hộ tại KBNN (trong trường hòa hợp xác địnhđược) gồm: giá thành trung ương, ngân sách chi tiêu cấp tỉnh, giá thành cấp huyện, ngânsách cấp cho xã. Mã cấp cho ngân sách gồm 1 cam kết tự được lao lý là: N.

Tất cả các nghiệpvụ thu, chi chi tiêu đã xác định cho từng cấp cho ngân sách, những nghiệp vụ điềuchuyển giữa những cấp ngân sách chi tiêu đều buộc phải được hạch toán qua đoạn mã này.

2. Danh mục mã cấpngân sách

Đối cùng với mã cấpngân sách, kế toán tài chính hạch toán theo các giá trị sau: giá cả trung ương: N = 1;Ngân sách cấp tỉnh: N = 2; giá thành cấp huyện: N = 3; giá cả cấp xã: N = 4.

Điều 35. Mã đơn vị có quan hệ nam nữ với ngân sách

Mã đơn vị có quanhệ với ngân sách chi tiêu (ĐVQHNS) dùng làm hạch toán những trường hợp sau:

1. Mã đơn vị chức năng cóquan hệ cùng với ngân sách

a) hiệ tượng hạchtoán mã đơn vị có quan hệ giới tính với ngân sách

- Mã đơn vị chức năng cóquan hệ với giá cả dùng để hạch toán những khoản thu, chi NSNN tạo nên tạicác đơn vị chức năng có dục tình với ngân sách, gồm: Đơn vị dự toán, đơn vị chức năng sử dụng ngânsách, chủ đầu tư, Ban làm chủ các dự án đầu tư xây dựng cơ phiên bản và những đơn vịkhác bao gồm quan hệ với chi phí kể cả những đơn vị không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sáchnhưng có quan hệ mở thông tin tài khoản và giao dịch thanh toán với KBNN.

Kế toán hạch toánmã ĐVQHNS theo những mã số chi tiết nhất được cung cấp tương ứng đối với từng đơn vịcó quan hệ với ngân sách chi tiêu theo hạng mục được cấp cho trong cơ sở dữ liệu dùng chung(CCDB).

- ngoại trừ mã đối kháng vịcó quan hệ tình dục với ngân sách, đơn vị có thể được cấp cho mã N = 9 để mở tài khoản giaodịch trên KBNN. Mã N = 1 hoặc N = 2 dùng để hạch toán những khoản thu, đưa ra ngânsách phát sinh tại những đơn vị gồm quan hệ với ngân sách; mã N = 9 dùng để hạchtoán những giao dịch liên quan đến bài toán mở tài khoản tiền nhờ cất hộ tại KBNN. Cáctrường hợp cụ thể về vấn đề cấp mã N = 9 do tổng giám đốc KBNN quy định.

- Mã đơn vị cóquan hệ với chi phí gồm 7 cam kết tự được luật là: NX1X2X3X4X5X6.

+ N là ký tự dùngđể phân loại các đơn vị bao gồm quan hệ cùng với ngân sách:

N = 1, 2 sử dụng đểcấp cho đơn vị chức năng dự toán những cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;

N = 3 dùng để làm cấpcho đơn vị khác bao gồm quan hệ cùng với ngân sách;

N = 7, 8 dùng đểcấp cho những dự án đầu tư;

N = 9 dùng làm phảnánh những đơn vị, tổ chức chưa có Mã đơn vị chức năng quan hệ với túi tiền nhưng bao gồm mở tàikhoản giao dịch thanh toán với KBNN.

+ X1X2X3X4X5X6là số thiết bị tự của những đơn vị có quan hệ với ngân sách.

b) danh mục mã đơnvị tất cả quan hệ với ngân sách

2. Mã tổ chức ngânsách, mã chi tiêu toàn địa bàn

a) cơ chế hạchtoán mã tổ chức triển khai ngân sách, mã túi tiền địa bàn

Mã tổ chức ngânsách dùng làm hạch toán dự toán phân bổ cấp 0, các khoản thu, đưa ra chuyển giaogiữa các cấp chi phí và quỹ dự trữ tài chính. Mã giá cả toàn địa bàn dùngđể tổng hợp các thông tin thu, chi NSNN trên phạm vi toàn thể địa bàn hànhchính. Mã chi phí toàn địa phận được bố trí trong phân đoạn mã đơn vị có quanhệ cùng với ngân sách, kế toán không hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theomã giá thành toàn địa bàn.

Mã tổ chức ngânsách, mã ngân sách chi tiêu toàn địa bàn được tùy chỉnh thiết lập theo nguyên lý sau:

Loại mã

Mã cha

1. Mã ngân sách chi tiêu toàn địa bàn

Mã túi tiền địa bàn toàn quốc

2997800

Mã ngân sách, mã địa bàn của 63 tỉnh: XXlàmã ĐBHC của tỉnh

29978XX

2997800

Mã túi tiền của huyện: XXX là mã địa phận của huyện

2998XXX

29978XX

2. Mã tổ chức triển khai ngân sách

Mã tổ chức giá thành TW

2997900

2997800

Mã tổ chức giá cả tỉnh: XXlàmã ĐBHC của tỉnh

29979XX

29978XX

Mã tổ chức ngân sách chi tiêu huyện XXX là mã địa phận của huyện

2999XXX

2998XXX

b) hạng mục mã tổ chức triển khai ngânsách, mã giá thành toàn địa bàn

- hạng mục mã tổ chức triển khai ngân sách,mã chi tiêu toàn địa bàn được hiện tượng tại Phụ lục III.1và Phục lục III.2 của Phụ lục III“Danh mục một trong những đoạn mã hạch toán” hẳn nhiên Thông tư này.

- Trong quá trình vận hànhTABMIS, cục trưởng cục tin học cùng Thống kê tài bao gồm trình bộ trưởng liên nghành Bộ Tàichính phát hành các nội dung té sung, sửa