Sự nghiệp của bạn gặp cản trở bởi vì tiếng Anh siêng ngành xuất nhập khẩu chính là điểm yếu? bạn khó có cơ hội thăng tiến lên đa số vị trí cao với mức lương khủng chỉ vì trình độ tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy thu về ngay cho bạn kho từ vựng và thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cùng Topica bên dưới đây.

*

Hãy biên chép và vận dụng trong công việc để lưu giữ từ vựng chăm ngành

D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( để đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay vốn không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): người giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự vận chuyển hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): tiến trình xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): giấy tờ thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): chính sách xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): giấy tờ xuất/nhập khẩu

F

Freight /freɪt/( n): hàng hóa chở trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay không đảm bảoFreight khổng lồ collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước phí trả sauFreight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước tầm giá trả trướcFreight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí giao dịch thanh toán tạiFreight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước phí tổn theo thỏa thuậnFLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): hàng nguyên containerFTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): hàng giao nguyên xe tảiFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu tiền lãi rứa định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): cần thiết hủy ngang, cần yếu hủy bỏInvoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơnInsurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): mức giá bảo hiểmInland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bởi đường thủy nội địaInland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): mức giá vận đưa nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên điều vậnLoan at gọi /ləʊn æt kɔːl/( n): mặt hàng lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): giá tiền nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay nhiều năm hạn, sự giải ngân cho vay dài hạnLCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): tiền vay không kỳ hạn, khoản vay ko kỳ hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản giải ngân cho vay cầm cố

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): sản phẩm & hàng hóa mua và bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): cố cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đường bộ đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): hàng xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập khẩu tại chỗ

P

Packing list /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu gói gọn hàngPayment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): vận động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo đảm như đã thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm dìm hàng để chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi giao hàng cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng túa hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): giao hàng từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự gửi hàngShipper /ˈʃɪpə/( n): tín đồ giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: lâm thời nhập-tái xuấtTemporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: trợ thời xuất-tái nhậpTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): tiền cước, chi phí chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để tự tin tiếp xúc trong công việc xuất nhập khẩu, hãy đuc rút ngay Tổng hợp mẫu mã hội thoại giờ đồng hồ Anh chăm ngành xuất nhập khẩu.

2.

Bạn đang xem: Bộ phận xuất nhập khẩu tiếng anh là gì

Từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành hải quan

Nếu bạn đang thao tác trong ngành hải quan và liên tiếp phải xúc tiếp với tiếng Anh hoặc đang xuất hiện ý định học tập tiếng Anh, học tập về ngành thương chính để hoàn toàn có thể dễ dàng giao tiếp với những khách quốc tế. Hoặc các bạn muốn tìm hiểu thêm về vốn tự vựng mới tương quan đến Hải quan hãy tham khảo tổng hợp tiếp sau đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận solo (danh sách chi tiết hàng hóa bên trên tàu chở hàng)C.&F. (cost & freight): bao gồm giá sản phẩm & hàng hóa và cước giá tiền nhưng không bao hàm bảo hiểmC.I.F.

Xem thêm: Nếu Bạn Quên Tên Đăng Nhập Icloud, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Icloud

(cost, insurance và freight): bao gồm giá mặt hàng hóa, bảo đảm và cước phíCargo: hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc thứ bay)Certificate of origin: Giấy hội chứng nhận nguồn gốc hàng hóaContainer: Thùng đựng hàng to (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); khổng lồ Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration form: tờ khai hải quanDeclare: Khai báo mặt hàng (để đóng góp thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao gồm chi giá thành vận chuyển đến cảng nhưng không gồm ngân sách chi tiêu chất sản phẩm lên tàu.F.o.b. (free on board): bạn bán chịu trách nhiệm đến lúc hàng đã được chất lên tàuFreight: hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable: thiết yếu hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thư(hình thức mà lại Ngân hàng đại diện Người nhập khẩu cam đoan với bạn xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá đang trả tiềntrong thời hạn qui định khi fan xuất khẩu/Người hỗ trợ hàng hoá xuất trình những hội chứng từ phù hợp với nguyên tắc trong L/C sẽ được ngân hàng mởtheo yêu ước của bạn nhập khẩu)Merchandise: sản phẩm & hàng hóa mua cùng bánPacking list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với sản phẩm & hàng hóa để mô tả rằng chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa đối kháng tạm thờiQuay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực ngay cạnh bến cảng)Ship: vận chuyển (hàng) bằng đường thủy hoặc mặt đường hàng không; tàu thủyShipment (việc gởi hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biểnWaybill: Vận 1-1 (cung cấp tin tức về hàng hóa được gởi đi)

3. Từ bỏ vựng chăm ngành vận tải đường bộ quốc tế / logistics

Khi kể tới vận tải nước ngoài (logistics) là kể tới giao dìm forwarding, về thông quan sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong các hợp đồng vận tải đường bộ (freight agreement), các khai báo manifest, các thông tin hàng đến… thuộc TOPICA tò mò những trường đoản cú vựng và thuật ngữ chuyên ngành logistics trong giờ đồng hồ Anh nhé!