1. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng : nội dung nhận xét được luật pháp tại phần đông Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày trăng tròn tháng 7 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra phát hành pháp luật chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông .2. Thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông : nội dung đánh giá được lao lý tại hầu như Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tứ số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 mon 8 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành phát hành pháp luật chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông .

Bạn đang xem: Các minh chứng đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

Đánh giáchuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông:

Căn cứ Thông bốn số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày trăng tròn tháng 7 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất về phát hành lao lý chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông dĩ nhiên Quy định chuẩn chỉnh hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông .

Quy trình reviews và xếp loại reviews theo Điều 10 của quy định cần lưu ý:

* Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tin gồm 5 tiêu chuẩn chỉnh 18 tiêu chuẩn, trong các số ấy quan tâm đều tiêu chuẩn chỉnh quan trọng gồm 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Trường hợp 1 trong những tiêu chuẩn chỉnh quan trọng hoặc 1/3 tiêu chuẩn chỉnh không đạt thì không đạt chuẩn hiệu trưởng .* Đánh giá bán Hiệu trưởng / phó Hiệu trưởngtheo Công văn số 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tất cả 2 phụ lục :- Phụ lục 1 : Ví dụ vật chứng những tiêu chuẩn chỉnh .- Phụ lục 2 : gồm 4 biểu mẫu :Bước 1 : Hiệu trưởng tự reviews theo biểu mẫu 1 trên vị trí căn cứ bằng chứng ở phụ lục 1 .

Bước 2: Lấy chủ kiến giáo viên theo mẫu 2.

Xem thêm: Chỉnh Sửa Ảnh Che Mặt Trong Ảnh Bằng Icon Trên Điện Thoại Android, IosBước 3 : Công đoàn tổng vừa lòng theo biểu chủng loại 3 .Bước 4 : Đóng cuốn hồ nước sơ đánh giá riêng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ( gồm biểu chủng loại 1, 3 với 4 ), gửi cùng phụ lục 1A cùng 3A về Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .

2. Đánh giáchuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông:

Căn cứ Thông bốn số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo về phát hành lao lý chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông .

Quy trình đánh giá và xếp loại đánh giá theo Điều 10 của quy định buộc phải lưu ý:

* Đánh giá chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông báo gồm 5 tiêu chuẩn chỉnh 15 tiêu chuẩn, vào đó chú ý quan tâm gần như tiêu chuẩn quan trọng gồm 3, 4, 5, 6, 7 thuộc Điều 5 tiêu chuẩn 2. Nếu 1 trong 15 tiêu chuẩn không đạt thì xếp nhiều loại giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp .* Đánh giá giáo viên theo Công văn số 4530 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiến công giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm 2 phụ lục :- Phụ lục 1 : Ví dụ bằng chứng những tiêu chuẩn chỉnh .- Phụ lục 2 : tất cả 4 biểu mẫu mã :Bước 1 : gia sư tự nhận xét theo biểu chủng loại 1 trên vị trí căn cứ dẫn chứng ở phụ lục 1. ( GV mua mẫu tại đây )Bước 2 : Đồng nghiệp nhận xét giáo viên theo biểu mẫu mã 2 ( Tổ chuyên môn Một người reviews những giáo viên còn lại trong tổ )

Bước 3: Tổng đúng theo tổ trình độ theo biểu mẫu mã 3.