Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (740.38 KB, 10 trang )


60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. CNTB đã chuyển từ quá trình tự do tuyên chiến và cạnh tranh sang quy trình độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) khi nào?

A. Từ thời điểm cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX b. Đầu cầm cố kỷ X

c. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất d. Vào trong thời gian 20 của cố kỉnh kỷ XX

Câu 2: thời gian thực dân Pháp thực hiện khai thác ở trong địa lần thứ nhất ở việt nam khi nào?

a. 1858-1884 b. 1884-1896 C. 1897-1914 d. 1914-1918

Câu 3. Yếu tố hoàn cảnh quốc tế nào đã tác động đến sự ra đời của Đảng CSVN? a. Sự chuyển đổi của CNTB cùng hậu quả của nó

b. Ảnh hưởng trọn của chủ nghĩa Mác – Lênin

c. Tác động ảnh hưởng Cách mạng mon Mười Nga và quốc tế Cộng sản D. Tất cả các câu trả lời

Câu 4. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ nhất vào thời hạn nào? Ở đâu? a. 1858 - Huế


b. 1883 - hà thành C. 1858 - Đà Nẵng d. 1858 - sài thành

Câu 5. Bên dưới xã hội nằm trong địa nửa phong kiến, kẻ thống trị nơng dân nước ta có yêu cầu bức thiết duy nhất là:

a. Sỡ hữu ruộng khu đất b. đồng đẳng nam thanh nữ c. Sút tơ sút tức D. Giải phóng dân tộc bản địa

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bạn dạng và chủ yếu ở việt nam cuối nắm kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX là: a. Mâu thuẫn giữa kẻ thống trị nông dân với ách thống trị địa công ty phong kiến

b. Xích míc giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị tư sản

c. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nông dân với thực dân và phong con kiến D. Mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam với thực dân Pháp cùng tay không nên

Câu 7. Phong trào yêu nước yêu cầu Vương diễn ra năm nào? vị ai thủ xướng và lãnh đạo? a. 1885 vì chưng vua Hàm Nghi đề xướng và chỉ huy


(2)

C. 1885 vì vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo. d 1896 vì vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết chủ xướng và lãnh đạo. Câu 8. ách thống trị công nhân việt nam ra đời trong khoảng thời hạn nào? a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược vn

b. Ngay sau khi thực dân Pháp chỉ chiếm đóng vn


C. Trong đợt khai thác thuộc địa lần trước tiên của Pháp tại việt nam d. Toàn bộ đáp án

Câu 9. Những giai cấp đã tồn tại lâu hơn (giai cung cấp cũ) trong xóm hội VN? a. Giai cấp công nhân, dân cày

B. Giai cấp địa chủ, dân cày c. Giai cấp tư sản

d. Tầng lớp tiểu tứ sản

Câu 10. Hội vn cách mạng tuổi teen được thành lập vào năm nào? bởi ai sáng sủa lập? a. Năm 1921 - Phan Bội Châu

b. Năm 1924 - Phan Châu Trinh C. Năm 1925 - Nguyễn Ái Quốc d. Năm 1928 - nai lưng Phú

Câu 11. Hội nước ta cách mạng Thanh niên triển khai chủ trương “vơ sản hóa” lúc nào?

a. Thời điểm cuối năm 1926 đầu xuân năm mới 1927 b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu năm mới 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm mới 1929 d. Thời điểm cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương cứng về vụ việc dân tộc và vấn đề nằm trong địa của Lênin vào thời gian nào?

a. 10/1917
b. 6/1919 C. 7/1920
d. 12/1920

Câu 13: trong đợt khai thác thuộc địa lần đầu tiên của thực dân Pháp ở nước ta giai cấp, tầng lớp mới nào được hình thành?

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp tư sản và người công nhân C. Thống trị công nhân

d. Thế hệ tiểu bốn sản

Câu 14: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở việt nam có những kẻ thống trị nào? a. Địa chủ phong kiến với nông dân

b. Địa chủ phong kiến, nông dân, bốn sản, tiểu bốn sản và công nhân C. Địa công ty phong kiến, dân cày và công nhân


(3)

Câu 15: Đặc điểm thành lập và hoạt động của kẻ thống trị công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Thành lập và hoạt động trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

b. Phần nhiều xuất thân từ người công nhân

c. Chịu đựng sự áp bức và tách lột của đế quốc, phong kiến và tứ sản D. Toàn bộ đáp án


Câu 16: đầy đủ giai cấp, tầng lớp bị trị ở nước ta dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:

a. Công nhân và nông dân

b. Công nhân, nông dân, tiểu bốn sản

c. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, bốn sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

Câu 17: Sự khiếu nại nào ghi lại phong trào công nhân vn chuyển từ tranh đấu tự phân phát lên chống chọi tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức cơng hội ở sử dụng Gịn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc bãi công bố Son)

c. Năm 1929 (sự thành lập ba tổ chức triển khai cộng sản) D. Năm 1930 (Đảng cùng sản nước ta ra đời)

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con phố giải phóng dân tộc bản địa theo định hướng chính trị vơ sản vào thời gian nào?

a. 1917 b. 1918 c. 1919 D. 1920

Câu 19: Báo Đời sống người công nhân là của tổ chức triển khai nào? a. Đảng thôn hội Pháp

b. Đảng cộng sản Pháp

C. Tổng Liên đoàn Lao đụng Pháp d. Hội kết hợp thuộc địa

Câu 20: Hội câu kết thuộc địa được thành lập và hoạt động vào năm nào? a. 1920

B. 1921 c. 1923 d. 1924

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần đầu tiên Luận cương về sự việc dân tộc với vấn đề thuộc địa khi nào? ngơi nghỉ đâu?

a. 7/ 1920 - Liên Xô B. 7/ 1920 - Pháp

c. 7/1920 - quảng châu (Trung Quốc) d. 8/1920 - trung quốc


(4)

a. Giải pháp mạng tháng Mười Nga nở rộ và thành công b. Sự ra đời Đảng cùng sản Pháp

C. Vụ mưu gần cạnh tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự ra đời Hội việt nam cách mạng thanh niên

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc từ bỏ Liên Xô về quảng châu trung quốc (Trung Quốc) vào thời gian nào? a. 12/1924

b. 12/1925 C. 11/1924 d. 10/1924

Câu 25: Hội việt nam Cách mạng Thanh niên triển khai chủ trương vơ sản hố lúc nào? a. Thời điểm cuối năm 1926 đầu năm mới 1927

b. Cuối năm 1927 đầu năm mới 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Thời điểm cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 193

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc bằng lòng trở thành fan cộng sản đầu tiên của việt nam vào thời gian nào?

a. 10/1917 b. 6/1919 c. 7/1920 D. 12/1920

Câu 27. Cửa nhà Đường biện pháp mệnh chỉ rõ đặc thù và trách nhiệm của biện pháp mạng việt nam là:

A. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc mở con đường tiến lên công ty nghĩa làng mạc hội b. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc mở con đường quá độ lên chủ nghĩa làng mạc hội

c. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc mở đường bỏ lỡ CNTB tiến thẳng lên CNXH d. Tất cả đáp án

Câu 28. Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tư liệu về việc thành lập và hoạt động
một Đảng cùng sản ngơi nghỉ Đông Dương vào thời hạn nào?

a. Ngày 17-06- 1929 b. Ngày 21-05- 1929 C. Ngày 27-10- 1929 d. Ngày 21-06- 1929

Câu 29. Họp báo hội nghị hợp độc nhất vô nhị ba tổ chức triển khai cộng sản ra mắt ở đâu? a. Hà Quảng - Cao bằng

b. Hàm Long - tp. Hà nội

C. Mùi hương Cảng - trung quốc d. Ma cao - trung hoa


(5)

c. An Nam cùng sản Đảng, Đơng Dương cùng sản Liên đồn d. Tất cả đáp án

Câu 32: tổ chức cộng sản nào ra đời thứ nhất ở Việt Nam? a. Hội nước ta cách mạng tuổi teen

B. Đông Dương cùng sản Đảng c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cùng sản liên đoàn

Câu 33: đưa ra bộ cùng sản đầu tiên ở việt nam được thành lập và hoạt động khi nào?
A. Cuối tháng 3/1929

b. Đầu tháng 3/1929 c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 34: vn Quốc dân Đảng được thành lập và hoạt động vào thời gian nào? A. 12/1927

b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925

Câu 35: Ai là tín đồ đã thâm nhập sáng lập nước ta Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn quang Phiệt

b. Trần Huy Liệu C. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái học tập

Câu 36: Khởi nghĩa lặng Bái nổ ra vào thời gian nào? A. 9-2- 1930

b. 9-3- 1930 c. 3-2- 1930 d. 9-3- 1931

Câu 37: tổ chức Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 6/1927 b. 6/1928 C. 6/1929 d. 5/1929

Câu 38: tổ chức triển khai An Nam cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? a. 6/1927

b. 6/1928 C. 8/1929 d. 7/1929


(6)

B. 9/1929 c. 2/1930 d. 3/1930

Câu 40: Đông Dương cùng sản Đảng cùng An Nam cộng sản Đảng được thành lập từ tổ chức triển khai tiền thân nào?

a. Tân Việt biện pháp mạng Đảng

b. Hội nước ta cách mạng bạn trẻ C. Vn cách mạng bạn bè Hội d. Việt nam Quốc dân Đảng

a. Đông Dương cùng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đồn
B. Đơng Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn d. Tất cả đáp án

Câu 42. Tổ chức triển khai Đơng Dương cùng sản Liên đồn phê chuẩn ra nhập Đảng cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

Câu 43. Đảng cùng sản nước ta ra đời là sự phối kết hợp của….: a. Công ty nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân

b. Công ty nghĩa Mác - Lênin với trào lưu yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước d. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo xu hướng PK

Câu 44. Yêu mong khẩn thiết của giải pháp mạng nước ta cuối năm 1929 đầu năm 1930 là: a. Giải phóng dân tộc bản địa

b. Giải phóng dân tộc bản địa và xuất bản CNXH

C. Hạn chế và khắc phục sự chia rẽ, phân tán của 3 tổ chức triển khai cộng sản

d. Khắc phục và hạn chế những tiêu cực trong chuyển động của ách thống trị vơ sản


Câu 45: bởi vì đâu Nguyễn ái Quốc đã triệu tập và nhà trì Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng đầu năm 1930?

a. Được sự uỷ nhiệm của quốc tế Cộng sản b. Thừa nhận được thông tư của nước ngoài Cộng sản C. Sự dữ thế chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Những tổ chức cùng sản vào nước kiến nghị

Câu 46: Hội nghị thành lập Đảng cùng sản nước ta đã thông qua mấy văn kiện? a. 3 văn khiếu nại


(7)

d. 6 văn khiếu nại

Câu 47. Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng xác minh phương hướng chiến lược của cách mạng việt nam là:

A. Tứ sản dân quyền bí quyết mạng với thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới thôn hội cộng sản b. Tư sản dân quyền giải pháp mạng có đặc thù thổ địa với phản đế

c. Tứ sản dân quyền bí quyết mạng cùng thổ địa giải pháp mạng để đi tới làng hội công ty nghĩa d. Tứ sản dân quyền phương pháp mạng và thổ địa giải pháp mạng để tăng trưởng xã hội tư phiên bản

Câu 48. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất đã khẳng định tổ chức nào đóng vai trị là đội mũi nhọn tiên phong của giai cấp vô sản?

A. Đảng cùng sản nước ta b. Đảng cùng sản Đông Dương c. Tân Việt giải pháp mạng Đảng d. Vn Quốc dân Đảng

Câu 49. Nhiệm vụ chính trị của biện pháp mạng vn được bộc lộ trong Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên:

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và lũ phong kiến b. Có tác dụng cho nước ta được trả toàn chủ quyền

c. Lập cơ quan chính phủ cơng nơng binh, tổ chức triển khai quân nhóm công nông D. Toàn bộ đáp án

a. Chánh cương cứng vắn tắt b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và lịch trình vắn tắt D. Toàn bộ đáp án

Câu 51: cương cứng lĩnh thứ nhất của Đảng đã khẳng định mục tiêu chiến lược của phương pháp mạng Việt Nam là gì?

A. Làm bốn sản dân quyền giải pháp mạng cùng thổ địa cách mạng nhằm đi tới thôn hội cùng sản. b. Sản xuất một nước vn dân giầu nước dũng mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

c. Giải pháp mạng tư sản dân quyền - phản đế cùng điền địa - lập chính quyền của cơng nơng bằng bề ngoài Xơ viết, để tham dự bị đk đi tới cách social chủ nghĩa.

d. Tất cả đáp án

Câu 52: Sau Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng, Ban chấp hành tw lâm thời của Đảng được thành lập vày ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập b. Trằn Phú c. Lê Hồng Phong D. Trịnh Đình Cửu


(8)

b. Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 (Dự án cưng cửng lĩnh để đàm luận trong Đảng) c. Thư của tw gửi cho các cấp đảng cỗ (12-1930)

d. Quyết nghị Đại hội lần trước tiên của Đảng (3-1935)

Câu 55. Kẻ thống trị lãnh đạo phương pháp mạng nước ta được bộc lộ trong cương cứng lĩnh bao gồm trị đầu tiên:

A. Kẻ thống trị Công – Nông b. Giai cấp vô sản

c. Liên minh kẻ thống trị Công - Nông – Binh d. Bốn sản dân tộc bản địa và trí thức

Câu 56. Sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam đã bệnh tỏ:

a. Giai cấp công nhân và nông dân đã tất cả sự phối phối kết hợp nhịp nhàng vào cuộc chống chọi vì mục tiêu chung

B. Kẻ thống trị vơ sản vn đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo CM nước ta c. Thống trị cơng nhân vẫn hồn thành sứ mệnh lịch sử của chính bản thân mình

d. Giai cấp nơng dân vn đã hồn thành trách nhiệm của mình trước phương châm chung của giải pháp mạng

Câu 57. Đại hội làm sao của Đảng đang khẳng định: Đảng cùng sản nước ta là sản phẩm của sự kết hợp nhà nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước của quần chúng. # Việt Nam?

a. Đại hội VI (1986) B. Đại hội VII (1991) c. Đại hội VIII (1996) d. Đại hội IX (2001)

Câu 58. Đảng cộng sản việt nam ra đời đã chấm dứt: A. Sự rủi ro về đường lối của CM nước ta b. Sự hoạt động riêng rẽ của các ách thống trị

c. Tư tưởng phong kiến xưa cũ lỗi thời d. Chấm dứt sự giai cấp của thực dân Pháp

Câu 59. Ngay lập tức từ lúc Đảng cộng sản toàn nước ra đời, Đảng đã hướng về mục tiêu: a. Giải phóng dân tộc bản địa

B. Giải phóng dân tộc bản địa và CNXH

c. Giải phóng dân tộc và fan cày tất cả ruộng d. Giải phóng kẻ thống trị và giải phóng dân tộc

Câu 60: Tính độc đáo, trí tuệ sáng tạo của cương lĩnh thiết yếu trị thứ nhất do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là?

a. Cương lĩnh đã phân tích thấu đáo những xích míc cơ bản của buôn bản hội Việt Nam, nổi lên là xích míc dân tộc.

b. Bốn tưởng cơ bản của cương cứng lĩnh là hòa bình tự do nối liền với CNXH.

c. Xác minh được tầm quan trọng đặc biệt của liên kết cơng-nơng với vai trị chỉ huy của thống trị công nhân.


(9)
(10)

Website HOC247 cung ứng một môi trường thiên nhiên học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung bài bác giảng được soạn công phu và huấn luyện và đào tạo bởi đầy đủ giáo viên các năm kinh nghiệm, giỏi về con kiến thức trình độ lẫn năng lực sư phạm mang đến từ những trường Đại học tập và các trường chăm danh tiếng.

I.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

Luyện Thi Online

- Luyên thi ĐH, trung học phổ thông QG: Đội ngũ GV Giỏi, kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT lừng danh xây

dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh, đồ vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 siêng Toán những

trường PTNK, Chuyên hcm (LHP-TĐN-NTH-GĐ), chuyên Phan Bội Châu nghệ an và những trường siêng khác thuộc TS.Trần phái mạnh Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo với Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II.

Xem thêm: Top Phương Pháp Chèn Thêm Trang Vào File Pdf Bằng Foxit Reader

Khoá Học nâng cao và HSG

- Toán cải thiện THCS: cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS thcs

lớp 6, 7, 8, 9 u phù hợp mơn Tốn trở nên tân tiến tư duy, nâng cấp thành tích học tập ở trường cùng đạt điểm giỏi
ở các kỳ thi HSG.

- tu dưỡng HSG Tốn: tu dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình học tập Tổ Hợp dành riêng cho

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. è Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu giữ Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt các kết quả cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh học hành miễn phí

- HOC247 NET: trang web hoc miễn phí các bài học tập theo chương trình SGK từ bỏ lớp 1 đi học 12 toàn bộ các

môn học với nội dung bài bác giảng chi tiết, sửa bài bác tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tứ liệu tham khảo phong phú và xã hội hỏi đáp nhộn nhịp nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các clip bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài bác tập, sửa đề thi miễn

phí tự lớp 1 đi học 12 toàn bộ các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học cùng Tiếng Anh.

Vững kim cương nền tảng, Khai sáng sủa tương lai

Học đều lúc, phần lớn nơi, đều thiết bi – tiết kiệm ngân sách và chi phí 90%

Học Toán Online cùng chuyên giaTài liệu liên quan


*
Ngân hàng thắc mắc và câu trả lời học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt 27 3 13
*
tổ chức chuyển động tự học tập môn con đường lối phương pháp mạng của đảng cộng sản vn tại trường đh sư phạm thành phố hồ chí minh 89 1 6
*
ngân hàng câu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cùng sản nước ta 26 6 130
*
trắc nghiệm và lời giải môn đường lối bí quyết mạng của đảng cùng sản nước ta 20 3 7
*
bộ thắc mắc môn đường lối giải pháp mạng của đảng cùng sản việt nam. 1 3 4
*
20 thắc mắc ôn tập môn đường lối phương pháp mạng của Đảng cùng sản nước ta 59 1 1
*
THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam 13 526 0
*
Hỏi - đáp môn đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản nước ta 256 844 4
*
Tổ chức vận động tự học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản vn tại ngôi trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh 88 747 11
*
cỗ 20 câu hỏi ôn tập môn mặt đường lối phương pháp mạng của đảng cộng sản nước ta 15 759 1
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(740.38 KB - 10 trang) - 60 thắc mắc trắc nghiệm môn Đường lối bí quyết mạng của ĐCSVN tất cả đáp án - Chương 1
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×