Với 15 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài xích 8: tín hiệu chia hết đến 2, đến 5 lựa chọn lọc, có đáp án cùng lời giải chi tiết đầy đủ những mức độ được Giáo viên nhiều nămkinh nghiệm biên soạn bám quá sát chương trình Toán lớp 6 Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để biết phương pháp làm các dạng bài bác tập Toán 6.

Bạn đang xem: Cách tìm số có 3 chữ số chia hết cho 5


I. Thừa nhận biết

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất. Số phân chia hết mang lại 2 là những số

A. tất cả chữ số tận thuộc là 2

B. tất cả chữ số tận cùng là 0 với 5

C. bao gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8

D. tất cả chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết đến 2, những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết đến 2 và chỉ rất nhiều số đó new chia hết đến 2.

Chọn giải đáp C.

Câu 2: Chọn giải đáp sai trong các đáp án sau:

A. Số gồm chữ số tận cùng là 0 thì chia hết mang lại 5

B. Số tất cả chữ số tận thuộc là 5 thì phân chia hết mang lại 5

C. Số gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5

D. Số gồm chữ số tận thuộc là 2 thì phân tách hết mang đến 5

Lời giải

Theo tín hiệu chia hết cho 5, những số gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5 cùng chỉ các số đó new chia hết mang lại 5.

Vậy giải đáp A, B, C đúng cùng D sai.

Chọn câu trả lời D.

Câu 3: cho các số: 2 022, 5 025, 7 027, 8 679. Số nào phân chia hết mang đến 2?

A. 2 022

B. 5 025

C. 7 027

D. 8 679

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 2, các số có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết cho 2 và chỉ hầu như số đó mới chia hết đến 2.

Vậy trong các số đã mang đến chỉ gồm số 2 022 là phân tách hết cho 2 do nó có chữ số tận thuộc là 2.

Chọn giải đáp A.

Câu 4: cho các số: 10 250, 768, 35 765, 426. Trong số số đã cho, bao gồm bao nhiêu số phân chia hết cho 5?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 5, những số tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5 với chỉ mọi số đó new chia hết mang lại 5.

Trong những số sẽ cho, ta thấy số 10 250 tất cả chữ số tận thuộc là 0, số 35 765 bao gồm chữ số tận cùng là 5 nên những số 10 250, 35 765 phân tách hết cho 5.

Vậy bao gồm 2 số phân tách hết cho 5 trong số số đang cho.

Chọn giải đáp B.

Câu 5: trong các số sau, số nào chia hết mang lại 2 nhưng mà không chia hết mang lại 5:

A. 2 141

B. 1 345


C. 4 620

D. 2 34

Lời giải

Áp dụng dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5 để gia công bài.

Trong các đáp án, mọi số phân chia hết mang lại 2 là 4 620 và 234.

Vì số kia không chia hết đến 5 bắt buộc số bắt buộc tìm là 234.

Chọn lời giải D.

II. Thông hiểu

Câu 1: Tổng chia hết mang đến 5 là

A. A = 10 + 25 + 34 + 2000

B. A = 5 + 10 + 70 + 1995

C. A = 25 + 15 + 33 + 45

D. A = 12 + 25 + 2000 + 1997

Lời giải

Nhận thấy những số 5, 10, 70, 1 995 tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 nên các số này phân tách hết mang đến 5, yêu cầu theo đặc điểm chia hết của một tổng ta có:

(5 + 10 + 70 + 1995) 5

Vậy A = 5 + 10 + 70 + 1995 chia hết đến 5.

Chọn đáp án B.

Câu 2: nên lựa chọn câu sai.

A. Số chia hết mang đến 2 và 5 tất cả chữ số tận thuộc là chữ số 0

B. một số trong những chia hết đến 10 thì số đó phân chia hết mang lại 2

C. Số chia hết mang đến 2 tất cả chữ số tận cùng là số lẻ

D. Số dư trong phép chia một vài cho 2 thông qua số dư trong phép chia chữ số tận cùng của nó mang lại 2.

Lời giải

Số phân chia hết đến 2 tất cả chữ số tận thuộc là số chẵn yêu cầu số phân tách hết cho 2 có chữ số tận cùng là số lẻ là sai.

Chọn câu trả lời C.

Câu 3: Tổng (hiệu) nào sau đây chia hết đến 5?

A. 136 + 420

B. 621 450

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

D.

Xem thêm: Dành Tất Cả Thanh Xuân Để Yêu Một Người Vô Tâm, Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Một Người Vô Tâm

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 35

Lời giải

Vì 5 chia hết đến 5 yêu cầu theo đặc điểm chia hết của một tích ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 phân tách hết đến 5

Lại có 35 có chữ số tận cùng là 5 yêu cầu 35 chia hết mang lại 5

Do đó theo tính chất chia không còn của một hiệu ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 35 chia hết cho 5.

Chọn đáp án D.

Câu 4: vào các xác minh sau, xác minh nào đúng?

A. Số gồm chữ số tận cùng bởi 4 thì chia hết mang lại 2

B. Số phân tách hết đến 2 thì tất cả chữ số tận cùng bởi 4


C. Số phân tách hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bởi 5

D. Số chia hết mang đến 5 thì tất cả chữ số tận cùng bởi 0

Lời giải

Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận thuộc là chữ số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8. Bởi đó, câu trả lời B sai.

Số chia hết đến 5 tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 đề xuất đáp án C cùng D sai

Số gồm chữ số tận cùng bởi 4 là số chẵn cần chia hết đến 2. Vậy đáp án A đúng

Chọn đáp án A.

Câu 5: Tổng (hiệu) phân chia hết cho cả 2 với 5 là:

A. 138 + 210

B. 325 45

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 20

D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

Lời giải

Ta có:

+) 2 chia hết do đó theo đặc thù chia không còn của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 chia hết mang lại 2

20 gồm chữ số tận cùng là 0 nên trăng tròn chia hết đến 2

Theo tính chất chia hết của một hiệu ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 trăng tròn chia hết mang đến 2 (1).

+) 5 chia hết cho nên vì vậy theo đặc điểm chia không còn của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 phân tách hết cho 5

20 có chữ số tận thuộc là 0 nên trăng tròn chia hết cho 5

Theo đặc điểm chia không còn của một hiệu ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 20 chia hết mang đến 5 (2).

Từ (1) với (2) suy ra, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 trăng tròn chia hết cho cả 2 với 5.

Chọn lời giải C.

III. Vận dụng

Câu 1: Dùng cha chữ số 4; 0; 5 ghép thành những số tự nhiên và thoải mái có bố chữ số không giống nhau và phân chia hết mang lại 5. Số những chữ số rất có thể tạo thành là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải

Số chia hết đến 5 gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Những số có chữ số tận cùng là 0 được lập từ ba chữ số 4; 0; 5 là: 450; 540

Những số bao gồm chữ số tận cùng là 5 được lập từ bố chữ số 4; 0; 5 là: 405

Vậy gồm 3 số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Chọn câu trả lời B.

Câu 2: tìm số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số, các chữ số tương đương nhau, biết số đó phân tách hết đến 2 và chia cho 5 thì dư 3.

A. 22

B. 44

C. 66

D. 88

Lời giải

Số phân chia hết đến 2 tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8


Số chia cho 5 dư 3 gồm chữ số tận cùng là 3 hoặc 8

Vậy số phân chia hết cho 2 và phân tách cho 5 dư 3 có chữ số tận thuộc là 8

Mà số cần tìm bao gồm hai chữ số, những chữ số tương tự nhau bắt buộc số đó là 88.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Từ ba trong tứ số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có cha chữ số khác biệt là số lớn nhất chia hết đến 2 và 5.

A. 560

B. 360

C. 630

D. 650

Lời giải

Số phân tách hết mang lại 2 với 5 có chữ số tận cùng là 0 đề xuất chữ số hàng đơn vị chức năng là 0

Từ kia ta lập được các số có bố chữ số khác nhau từ các số vẫn cho vừa lòng chia hết cho tất cả 2 cùng 5 (có chữ số tận thuộc là 0) là

560; 530; 650; 630; 350; 360

Trong đó số lớn nhất là: 650

Chọn câu trả lời D.

Câu 4: tìm kiếm chữ số thích hợp ở vệt * để số

*

chia hết cho tất cả 2 cùng 5.

A. 0

B. 2

C. 5

D. 9

Lời giải

Ta bao gồm * là chữ số hàng đơn vị của số

*

nên * là số tự nhiên và thoải mái nhận cực hiếm từ 0 mang lại 9.

Lại tất cả

*

*

phải là 0

Vậy * = 0.

Chọn câu trả lời A.

Câu 5:Ở huyết mục nhảy đầm theo cặp của đội cổ vũ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi màn biểu diễn theo nhóm, từng nhóm có 5 người, đội cổ vũ còn quá ra 1 người. Đội động viên đó tất cả bao nhiêu người, hiểu được số fan của đội khoảng tầm từ 25 cho 30 người.

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Lời giải

Gọi số fan của đội động viên là x (người, 25 x 30, x N).

Vì sống tiết mục khiêu vũ theo cặp (hai bạn ghép thành 1 cặp), số fan của team được xếp vừa hết buộc phải x phân tách hết mang lại 2.

Trong các số trường đoản cú 25 mang lại 30, theo tín hiệu chia hết mang lại 2, ta thấy chỉ có những số 26, 28, 30 là thỏa mãn.

Lại có khi trình diễn theo nhóm, mỗi team 5 người, đội khích lệ còn thừa ra 1 người, nghĩa là x phân tách cho 5 dư 1.