Khi làm đề thi để có cảm giác như thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời gian thi và rung chuông khi hết giờ thi. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2021

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cat B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minh city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look and read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Lời Bài Hát Love You Like A Love Song, Love You Like A Love Song

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys and girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 3 có đáp án khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
Khi làm đề thi để có cảm giác như thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời gian thi và rung chuông khi hết giờ thi. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!!!