pgdgialoc.edu.vn giới thiệu về bộ đề thi giữa học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 có đáp án: Đề thi thân học kì 1 môn giờ Anh lớp 7 bao gồm đáp án với thời hạn làm bài bác 45 phút là đề thi môn giờ Anh thân học kì 1, giúp các thầy cô và những em có thêm tài liệu ôn thi nhằm đạt được tác dụng tốt tốt nhất trong kì thi thân học kì 1 sắp tới tới. Sau khi làm bài xích xong, mời những em so sánh với phần lời giải ở cuối bài.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 giữa kì 1


Bộ đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 gồm đáp án được tổng hợp từ nhiều đề thi của các trường THCS là tài liệu rất hay giành riêng cho các em học sinh ôn tập trước kỳ thi. Dưới đây mời những em làm bài bác và tham khảo đáp án làm việc cuối bài.

Đề thi giữa học kì 1 môn giờ Anh lớp 7 năm học năm 2016 - 2017 tất cả đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

……………….

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2016-2017

MÔN THI: TIẾNG ANH 7

 Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 mark):

1. A. Chair B. School C. Couch D. children

2. A. Sometimes B. Moment C. Stove D. Close

3. A.biology B. Geography C. Physics D. Fly

4. A. Homework B. House C. Hour D. here

II. Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)

1. How ........ Is it from your house to lớn school?

A. Far B. Long C. Old D. Tall

2. What ......... Intelligent boy!

A. The B. A C.an D. Is

3. Would you lượt thích some coffee?- __________

A. Yes, please B. Of course C. No, thanks D. Both A and C are correct.

4. This oto is the ....... Expensive of the four car.

A. Best B. More C. Good D. Most

5. They enjoy ........TV.

A. Lớn watch B. Watching C. To watching D. Watched

6. A ..............work on a farm.

A. Doctor B. Farmer C. Teacher D. Journalist

7. She is very happy ........ You again.

A. Meet B. Meets C. To lớn meet D. Meeting

8. He is in class 7A & ............................... Am I.

A. Too B. So C. But D. By

III. Give the correct size of the verbs in the bracket. (2 marks)

1. Trang (not have) any friends in Ha noi. 1........................

2. Some boys và girls (play) marbles at the moment. 2........................

3. The students (visit) their old teacher next week? 3........................

4. Mr nam usually (watch) TV in his không lấy phí time? 4.......................

IV. Fill in the blanks with the correct size of the words in the capital letters (1 mark):

1. Today Lien is not....................because she misses her parents HAPPINESS

2. Living in the city is..................than living in the countryside NOISY

3. In electronics, we learn to lớn repair. .........................appliances. HOUSE

4. My. ......................is tall and beautiful. TEACH

V. Read the passage carefully then answer the questions: (2 marks)

Linda lives with her parents in a big house in hồ chí minh City. She is from England. She is thirteen. She has xanh eyes and black hair. She is studying at International Language School. She can speak French, English & Vietnamese. But she doesn"t speak Vietnamese fluently. She often goes to lớn French speaking club on Sunday mornings. She likes Vietnamese people very much because they are friendly.

1. Where is Linda from?.........................................................................................

2. How many languages can she speak?........................................................................

3. Does she speak Vietnamese fluently?.......................................................................

4. Why does she like Vietnamese people?..................................................................

VI. Arrange the following words khổng lồ make correct sentences. (1 mark).

1. Play/ will/ soccer/ this/ afternoon/ they.

.............................................................................................

2. My/ is/ favorite/ English/ subject.

.............................................................................................

VII. Complete the following sentences with the suggested words. (1 mark).

1. It / difficult/ find/ apartment / Ho đưa ra Mih City?

..................................................................................................

2. They/ listen/ music/ now.

..................................................................................................

----------The end----------

Đáp án và thang điểm đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

..........................

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2016–2017

Môn: TIẾNG ANH 7 

A. Gợi ý chung:

1. Giám khảo cần nắm vững yêu mong chấm để nhận xét tổng quát bài làm của thí sinh. Hoạt bát trong việc áp dụng đáp án với thang điểm. Tùy theo mức độ sai phạm cơ mà trừ điểm từng phần mang lại hợp lí, hoàn hảo tránh cách chấm đếm ý cho điểm một cách máy móc, khích lệ những nội dung bài viết có tính sáng tạo.

2. Việc chi tiết hóa điểm số của những ý (nếu có) phải đảm bảo không xô lệch với tổng điểm của từng phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. Làm tròn điểm số sau khoản thời gian cộng điểm toàn bài xích (lẻ 0.25 làm tròn thành 0.5; lẻ 0.75 làm tròn thành 1.0).

B. Đáp án cùng thang điểm:

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 mark): từng câu chọn chuẩn cho 0,25 điểm

1. B 2.A 3.D 4.C

II. Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)

Mỗi câu chọn chuẩn cho 0,25 điểm

1. A 2. C 3. D 4. D 5. B 6. B 7. C 8. B

III. Give the correct size of the verbs in the bracket. (2 marks)

Mỗi hễ từ chia hợp lý cho 0,5 điểm

1. Doesn"t have 2. Are playing 3. Will visit 4. Watches

IV. Fill in the blanks with the correct size of the words in the capital letters:

(1 mark): từng từ biến hóa đúng mang lại 0,25 điểm

1. Happy

2. Noisier

3. Household

4. Teacher

V. Read the passage carefully then answer the questions: (2 marks)

Mỗi câu vấn đáp đúng cho 0,5 điểm

1. She is from England.

2. She can speak three languages.

3. No, she doesn"t.

4. She likes Vietnamese people very much because they are friendly.

VI. Arrange the following words khổng lồ make correct sentences. (1 mark):

Mỗi câu thu xếp đúng cho 0,5 điểm

1. They will play soccer this afternoon.

2. My favorite subject is English/English is my favorite subject.

VII. Complete the following sentences with the suggested words. (1 mark):

Mỗi câu xong đúng đến 0,5 điểm

1. Is it difficult khổng lồ find an apartment in Ho bỏ ra Minh City?

2. They are listening to music now.

---------- The kết thúc ----------

Đề thi thân học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 7 theo lịch trình mới tất cả đáp án

A. LISTENING

I. Listen and circle the best answer for the following questions as you hear. (1.25 pts)

1. How was Melissa"s weekend?

A. It"s terrible. B. It"s very good. C. It"s OK.

Xem thêm: Bài Soạn Khái Quát Văn Học Việt Nam Lớp 12, Please Wait

2. What did she vì on Saturday night?

A. She went out. B. She stayed at home. C. She visited her friend.

3. Who did she go khổng lồ the cinema with?

A. With her sisters. B. With her boyfriend. C. With some friends.

4. What was the film like?

A. It was so boring B. It was really good. C. It was not very good.

5. What did she vì chưng on Sunday?

A. Stayed at trang chủ and watched TV

B. Slept in until 10 a.m.

C. Did gardening with her mom.

II. Listen khổng lồ Jack và Naomi. Are the statements below true (T) or false (F)? kiểm tra (T or F) in the boxes. (1.25 pts)

Statements T F
1. Jack"s weekend was very bad.    
2. Jack bought a CD as a present for his dad và he took it home.    
3. He met some friends in town và they had dinner at a café on Saturday night.    
4. On Sunday, he wrote a short thư điện tử and sent it successfully khổng lồ his friend in Canada.    
5. He rented a DVD-Troy, but there was a different film in.    

B. PHONETICS + LANGUAGE FOCUS + LANGUAGE FUNCTION

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (0.5 pt)

1. A. Answer B. Teacher C. Butter D. Birth

2. A. Surprise B. alone C. Neighbour D. Burn

3. A. Of B. fat C. few D. Safe

4. A. spring B. Visit C. Present D. Usually

5. A. curl B. keen C. glove D. Cook

II. Choose the best answer lớn complete the sentences. (2,0 pts)

1. -"What would you like to drink now?" – "_______________."

A. No, thanks B. Yes, please C. I like to vày nothing D. Orange juice, please

2. All of us enjoy _______ lớn classical music.

A. Listen B. Listens C. Listening D. Listened

3. She worked very hard, _______she passed all her exams.

A. Because B. Và C. So D. But

4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______

A. Flu B. Sunburn C. Spots D. Stomachache

5. My family has decided lớn use _________ electricity by using more solar energy instead.

A. More B. Less C. Much D. Fewer

6. I ............... Playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. Find B. Think C. Say D. Tell

7. -" Would you lượt thích me khổng lồ turn off your computer?

– " ______________. I"ll vì it myself"

A. No, thanks B. Yes, please C. Don"t vì it D. Of course

8. You like playing monopoly or chess, your hobby may be _______.

A. Collecting things B. Playing sports C. Khiêu vũ D. Board games

C. READING

I. Read and fill in the blanks with ONE word given in the box. There is one Extra word you don"t need lớn use. (1.0 pt) 

hobby improve when writes because difficult

My Favorite Hobby

My name is Sara. My favorite _____________(1) is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to do it ______________(2) I was four years old. The first time I did it, I felt interested. So I kept reading. The teachers always taught me khổng lồ read the difficult words. I was happy when I read a story with a happy ending. I was thrilled when I read a detective story.

I enjoy reading ______________(3) I like to explore the imaginative world of my favorite author, J.K. Rowling who _____________(4) " Harry Potter" . There are a lot of advantages of reading. Reading can make me relaxed and calm. I can also learn new vocabulary items. Then I can further _________________(5) my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures & customs of other countries in the world too.

I read at least one hour every day. I read books by myself. I usually read it at home. I wish I could read different kinds of books because it might be very challenging. 

II. Read the following passages và answer the questions below. (1.5 pts)

Oil painting:

Since the 18th century, under the impact of society, culture, and technology, oil painting has undergone dramatic changes. They are rebellious but passionate, & prosperous.

Watercolor paintings

Watercolor paintings are considered a quality way khổng lồ creatively represent dreams, illusions, emotions, & bright feelings using water-soluble pigments.

Sketch: (Tranh phác họa)

Van Gogh did not begin painting until his late twenties. He produced more than 2,000 artworks, consisting of around 900 paintings và 1,100 sketches.

Portrait: (Tranh chân dung)

The Mona Lisa is a famous 16th-century portrait by Leonardo da Vinci. The true identity of the woman pictured in the portrait remains unknown, despite intensive researches by art historians.

1. What kind of painting is rebellious?

=> .........................................................................................

2. Who was famous for Sketch?

=> .........................................................................................

3. When did Leonardo domain authority Vinci draw the portrait " The Mona Lisa"?

=> .........................................................................................

D. WRITING

I. Combine each pair of the following sentences into one, using the suggested conjunctions in the brackets. (1.5 pts)

1. Mr. Nhì usually has stomach problems. He eats dinner very close khổng lồ the bedtime. (so)

=> ...............................................................................................

2. My dad has a lot of carved eggs. He has never sold any of them. (but)

=> .................................................................................

3. You will get a breathing problem. Clean your bed room more regularly. (or)

=> ..................................................................................

II. Rearrange the jumbled words khổng lồ make meaningful sentences. (1.0 pt)

1. It/ be/ good idea/ eat/ different/ kind/ fruit/ vegetable/ every day.

=> .................................................................................

2. My brother/ not like/ ice-skating/ because/ think/ it/ dangerous.

=> ....................................................................................

Đáp án đề thi thân học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 7

A. LISTENING (Tỉ lệ 25%)

I. Listen and circle the best answer for the following questions as you hear. (5 items x 0,25 = 1.25 pts)

1.C 2. A 3. C 4. B 5. A

II. Listen to lớn Jack & Naomi. Are the statements below true (T) or false (F)? kiểm tra (T or F) in the boxes. (5 items x 0,25 = 1.25 pts)

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

B. PHONETICS + LANGUAGE FOCUS + LANGUAGE FUNCTION (Tỉ lệ 25%)

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.) (5 items x 0,1 = 0,5 pt)

1.D 2. D 3. A 4. B 5. C

II. Choose the best answer to lớn complete the sentences. (8 items x 0,25 =2,0 pts)

1. D 2. C 3. C 4. B

5. B 6. A 7. A 8. D

C. READING

I. Read and fill in the blanks with ONE word given in the box. There is one Extra word you don"t need to use. (5 items x 0,2 = 1,0 pt)

1. Hobby 2. When 3. Because 4. Writes 5. Improve

II. Read the following passages & answer the questions below. (1.5 pts)

1. It is Oil painting.

2. Van Gogh was famous for it.

3. He painted it in the sixteenth century.

D. WRITING

I. Combine each pair of the following sentences into one, using the conjunctions in brackets. (3 items x 0,5 =1.5 pts)

1. Mr. Nhì eats dinner very close lớn the bedtime, so he usually has stomach problems.

2. My dad has a lot of carved eggs, but he has never sold any of them.

3. Clean your bed room more regularly or you will get a breathing problem.

II. Rearrange the jumbled words khổng lồ make meaningful sentences. (2 items x 0,5 =1.0 pt)