Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có file ngheĐáp án Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021
A. LISTENING (4pts)I. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)Click để ngheT / F1. Mai has a skipping rope.2. Peter has a yo –yo.3. Nam has a teddy bear.4. Linda has a puzzle.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 có file nghe

2. Listen and tick V (1pt)Click để nghe
3. Listen and number. (1pt)Click để nghe4. Listen and complete (1pt)Click để nghe1. A: Who’s that woman?B: She’s my ______________.2. A: Is there a ______________.B: Yes, there is.3. A: Are there any ___________ in the room?B: No, there aren’t.4. A: Do you have a ____________?B: Yes, I do.B. READING (2pts)5. Look and read. Put a tick (V) or a cross (x) in the box (1pt)6. Read and circle. (1pt)This is my bedroom. It is large and (1) ………... There is a pink bed next to the pink window. There are two (2)……….… and two tables. There is a bookcase between the tables. (3)……..……are many books on the bookcase. There is a yellow (4)…….....near the bed. There are many (5)………..….on the wall. Can you count? How many pictures are there in my bedroom?
1. A. NiceB. SmallC. Big2. A. TablesB. LampC. Lamps3. A. ThatB. ThisC. There4. A. WardrobesB. BooksC. Fan5. A. PicturesB. PosterC. Map
C. Writing (2pts)7: Look at the pictures. Write the words. (1pt)8: Reorder the words (1pt)0. My / is / this / mother=> This is my mother.1. Is / there / over / there / garden / a=>……………………………………………2. Is / how / father / old / your=>……………………………………………?3. A / and / have / a / I / ship / plane=>…………………………………….……....4. Tables / any / are / in / room / there / the=> …………………………………………...?

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021

A. LISTENING (4pts)1. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)1 - T; 2 - F; 3 - F; 4 - T;2. Listen and tick V(1pt)1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - a;3. Listen and number. (1pt)1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b;4. Listen and complete (1pt)1 - Mother; 2 - ball; 3 - posters; 4 - pool;B. READING (2pts)5. Look and read. Put a tick (V) or a cross (x) in the box (1pt)3 - X; 4 -V; 5 - V; 6 - V;6. Read and circle. (1pt)2 - C; 3 - C; 4 - C; 5 - A;C. Writing (2pts)7: Look at the pictures. Write the words. (1pt)1 - Father; 2 - plane; 3 - kitchen; 4 - wardrobes;8: Reorder the words (1pt)1 - There is a garden over there.2 - How old is your father?3 - I have a ship and a plane.

Xem thêm:


4 - There are any tables in the room.Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có file nghe số 1. Ngoài ra, pgdgialoc.edu.vn đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).
Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 Trường Tiểu học Ân Tường Đông, Bình Định Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Trường Tiểu học Đình Dù, Hưng Yên Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 1 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 2 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 10 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017 - 2018 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 5 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 3
*
Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh (Số 1) Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 (10 đề) Bộ đề ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2018 - 2019 Tổng hợp bộ đề thi học kì 2 lớp 3 có đáp án và ma trận đề thi