Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án

Với đứng top 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn tiếng Anh 3 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong số bài thi giờ Anh lớp 3.

Bạn đang xem: 17 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh năm 2022

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Chọn và khoanh tròn từ bỏ khác loại với đa số từ còn sót lại

1A. You B. FatherC. Mother

2A. Old B. Nice C. Ten

3A. HisB. She C. He

4A. How B. Who C. Too

II. Nối các thắc mắc ở cột A với các câu vấn đáp ở cột B.

A B
1. What’s your name? a. I’m fine, thank you.
2. May I go out? b. My name’s Hue.
3. How are you? c. Nice to meet you, too
4. Nice to lớn meet you d. Sure
Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

III. Đọc cùng nối.

*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

IV. Bố trí lại những từ để tạo thành thành câu đúng.

1. name / is / Lily / My /. /

___________________________________________________________________

2. your / please / book / xuất hiện / , /

___________________________________________________________________

3. in / May / out / I / ? /

___________________________________________________________________

4. This / school / my / is / . /

___________________________________________________________________

V. Nhìn vào tranh và viết các từ say đắm hợp.

*
1.…………...your book, please.
*
2. They are my ………………
*
3. A: Is your………… big ? B: Yes, it is.
*
4. This is a ……………..

Đáp án và Thang điểm

I.

1. You 2. Ten 3. His 4. Too

II.

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

III.

1. B 2. A 3. D 4. C

IV.

1.My name is Lily.

2. xuất hiện your book, please.

3. May I go out ?

4. This is my school

V.

1, Close 2. Friend 3. Pen 4. Bag

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH mang đến CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT

a.A__D Y__ __: _______________________________

b.G__A__DM__ __HE__: _______________________

c.G__EE__: __________________________________

d.F__I__ __D: ________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.VELTWE: ____________________________________________

b.HETY: _______________________________________________

c.HATT: _______________________________________________

d.PELSL: _______________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.__________ are you? - __________ very well, __________.

b.__________ is that? - __________ my friend, Long.

c.Hello, Long. __________ to lớn meet __________.

d.How __________ __________ you, Long?

e.I’m seven __________ __________.

f.Are __________ your __________? – Yes, __________ ________.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How bởi vì you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

f.Are they your friends? (No)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. nineB. ThreeC. OneD. SevenE. Eight

II.

A. A__D Y__ __: _____And you: cố gắng còn bạn

B. G__A__DM__ __HE__: Grandmother: bà

C. G__EE__: __Greet: Lời kính chào (Green: màu xanh)

D. F__I__ __D: Friend: chúng ta bè

III.

A. VELTWE: TWELVE

B. HETY: THEY

C. HATT: THAT

D. PELSL: SPELL

IV.

A. How are you? – I am very well, thanks.

B. Who is that? – That’s my friend, Long.

C. Hello, Long. Nice lớn meet you.

D.

Xem thêm: Thủ Tục Đăng Ký Tạm Trú Tạm Vắng Cho Người Nước Ngoài, Đăng Ký Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Miễn Phí

How old are you, Long?

E. I’m seven years old.

F. Are they your friends? – Yes, they are.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friend. Her name is Huong.

F. No, they aren’t.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Reorder the letters to lớn have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. School 2. Library 3. Name 4. Spell 5. What 6. Class 7. Take 8. Dog

II.

1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How do you spell your name?

III.

1. Yes 2. It isn’t/ It is not 3. Is 4. Is

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất

1. Hello, My ______ is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is ______ name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là một trong những cây bút chì.

a. It"s a pen. B. It"s a pencil. C. It"s a rubber.

4. How vì chưng you ______ your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6. What is this?

a. It"s a book. B. It"s a computer. C. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. bố trí từ theo cô đơn tự đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào một trong những chữ loại để sản xuất thành một từ trả chỉnh.

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối hầu hết từ tiếng Việt sinh sống cột A tương xứng với phần đông từ giờ anh tươn ứng với bọn chúng ở cột B.

A B
1) cây viết mực a/ apple
2) trái táo b/ pencil
3) cây viết chì c/ pen
4) trang bị chuốt viết chì d/ School bag
5) dòng cặp e/ rubber
6) cây thước kẻ f/ book
7) cục tẩy g/ Pencil sharpener
8) quyển sách h/ ruler
Đáp án: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
IV. Sắp tới xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> _______________________________

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> _______________________________

3. Mai/ am/ I/ .

=> _______________________________

4. are/ How/ you /?

=> _______________________________

V. Trả lời thắc mắc về phiên bản thân em.

1. What"s your name?

_______________________________

2. How are you?

_______________________________

Đáp án và Thang điểm

I.

1 – a 2 – c 3 – b 4 – c 5 – a 6 – c 7 – b 8 - a
II. a. Computer b. Library c. Pencil d. Friend
III.