Giới thiệu 3 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 2 năm 2021 - Phần 2 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết, vày đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm biên soạn cùng tổng hợp. Bao gồm file tải về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: 4 de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 3 theo thong tu 22


Nội dung bài xích viết

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề hàng đầu Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2 Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu yếu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là cực kì lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi xin reviews đến các em đọc 3 cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 phần 2 có giải mã chi tiết. Nội dung bám đít theo chương trình học trong bên trường. Giúp những em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với rất nhiều dạng đề, đồng thời cũng sẵn sàng tốt mang lại kì thi sắp tới của mình. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì hai năm 2021 - Đề số 1

Hãy sắp tới xếp các từ theo đúng thứ tự để sinh sản thành câu bao gồm nghĩa

1. Have/Do/toys/you/any/?

------------------------------------------------------------------

2. Playing/guitar/am/I/the/.

-----------------------------------------------------------------

3.far/HoChiMinhcity/from/is/HaNoi/very/./

-----------------------------------------------------------------

4.weather/What/is/in/DaNangCity/like/the?

-----------------------------------------------------------------

5.The/are/behind/the/dogs/chair.

----------------------------------------------------------------

Đọc đoạn văn với điền True hoặc False.

You can see me in the classroom at school. Children want me when they have their lessons. You can find me on their desks. They put me with their pens, rubbers, & rulers. They use me to write in a book. I can draw black & white pictures, too. When I am old I am very small.

What am I? I am a pencil.

1. You can find me on their desks.

2. They put me with their mirror.

3. They use me to lớn write in a book.

4. I can draw black and white pictures.

5. When I am young, I am very big.

Match the questions with the answers. 


1. What's your name?

a. My name's Linda.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy and windy.

3. What's the weather lượt thích in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.


Choose the odd one out.


1. Living room

bedroom

school

2. Five parrots

five kittens

fifth dogs

3. Spring

learning

playing

4. Robot

doll

English

5. Photo

take

map


Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 2021 (Đề số 1)

Hãy sắp tới xếp những từ theo như đúng thứ từ bỏ để tạo nên thành câu gồm nghĩa

1 - vì you have any toys?

2 - I am playing the guitar.

3 - Ho bỏ ra Minh thành phố is very far from Ha Noi.

4 - What is the weather lượt thích in da Nang city?

5 -The dogs are behind the chair

Đọc đoạn văn với điền True hoặc False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Match the questions with the answers.

Xem thêm: Môn Văn Lớp: 8 Viết Đoạn Văn 8-10 Câu Về Môi Trường Hay Nhất

1 - A 2 - C 3 - C 4 - E 5 - D

Choose the odd one out.

1 - school; 2 - fifth dogs; 3 - spring; 4 - English; 5 - take;

Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 2

I. Multiple choices: (4pts)

1.Circle the odd one out (2pts):


1. A. Mother

B. Bear

C. Father

2. A. Green

B. Small

C. Red

3. A. Happy

B. Rainy

C. Windy

4. A. Twenty

B. Thirsty

C. Fifteen


2. Look & match (2 pts):

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words lớn make the sentences(2pts):

1. Colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / và two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Nhì Phong/ Is /it / in/ & hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read và complete the text (2pts)


Paper boats; six; flying kites; skipping;


There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. Và one girl is (4)………….

3. Look và complete the sentences (2 pts)

Đáp án đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 2021 (Đề số 2)

I. Multiple choices: 

1. Circle the odd one out


Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B


2. Look và match


Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

A

C


II. Write:

1. Reorder the words to lớn make the sentences 

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises & two cats.

3. Is it sunny & hot in nhì Phong?

4. What is the weather like in Hanoi today?

2. Look, read và complete the text

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. & one girl is (4)…skipping……….

3. Look & complete the sentences

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

I/ Choose the odd one out


1. A. Dance

B. Draw

C. Song

D. Sing

2. A. Plane

B. Pet

C. Doll

D. Kite

3. A. Parrot

B. Flower

C. Dog

D. Cat

4. A. In

B. In front of

C. Like

B. Next to

5. A. Hungry

B. Poster

C. Picture

D. Photo


II/ Look at the picture & complete the words


1. U _ b r e _ _ a

2. _ a _ _ i t

3. B _ l l _ _ n

4. _ e a d _ _ g

5. _ l _ _ d y

6. F _ s h _ a n _


III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. Ngoc Son Temple is _____________ the theatre

A. Next B. Front of C. Near D. From

2. Those __________ are small.

A. Books B. Book C. Your book D. You book

3. My father is __________ engineer.

A. An B. A C. The D. X

4. How many floors __________ Anna’s school have?

A. Does B. Vị C. Is D. Are

5. They ___________ now

A. Dance B. Are dance C. Are nhảy D. Vày dance

6. ___________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What B. Where C. When D. Who

IV/ Read & answer these questions

Linda, Peter, Mai, và Nam are having a summer holiday. Linda is in Hue. It is sunny today. She is skating in the park. Peter is in da Nang. It is sunny too. He is cycling in the playground. Mai is in Ho đưa ra Minh city. It is rainy. She is listening lớn music in the room. Phái nam is in Sa Pa. It is cloudy và windy. He is flying a kite in the garden.

1. Where is Linda now?

_______________________________________

2. What is the weather lượt thích in Hue?

_______________________________________

3. What is Peter doing in da Nang?

_______________________________________

4. What is the weather lượt thích in Sa Pa?

_______________________________________

5. What is nam giới doing in Sa Pa?

_______________________________________

V/ Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_______________________________________

2. Rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

_______________________________________

3. The/ cats/ Are/ the/ garden/ in/ ?/

_______________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Peter is in his room .

_______________________________________

2. Linh & Nam are listening lớn music .

_______________________________________

Đáp án đề thi giờ Anh kì 2 lớp 3 2021 (Đề số 3)

I/ Choose the odd one out


1. C

2. B

3. B

4. C

5. A


II/ Look at the picture & write


1. Umbrella

2. Rabbit

3. Balloon

4. Reading

5. Cloudy

6. Fishtank


III/ Choose the correct answer A, B, C, or D


1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. B


IV/ Read and answer these questions

1. She is in Hue

2. It is sunny

3. He is cycling in the playground

4. It is cloudy & windy

5. He is flying a kite in the garden

V/ Reorder these words lớn have correct sentences

1. He is doing his homework.

2. She has a small rabbit.

3. Are the cats in the garden?

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Where is Peter?

2. What are Linh & Nam doing?

Tham khảo thêm một trong những đề thi học tập kì 2 lớp 3 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô bao gồm thể đọc thêm nhiều tư liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn ngữ văn khác được update liên tục tại chăm trang của bọn chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để cài đặt về 3 cỗ đề thi tiếng anh lớp 3 cuối học kì hai năm 2021 phần 2, file word, pdf trọn vẹn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.