Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 nhiều người đang xem: Đường thẳng đi qua điểm a(2;5) và tất cả tung độ gốc là một trong những có thông số góc là
*

gọi y=ax+b là đường thẳng 

vì mặt đường thẳng đi qua A(2;5) suy ra 5=2a+b

vì con đường thẳng trải qua tung độ gốc là một trong suy ra 1=0a+b suy ra b=1

suy ra a =2

vậy đường thẳng đề xuất tìm là y=2x+1 suy ra hệ số góc là 2

Cho đường thẳng y= 2mx+3-m-x (d).

Bạn đang xem: Đường thẳng đi qua điểm a(2;5) và có tung độ gốc là 1 có hệ số góc là

Xác định m để :

a, Đường thẳng d trải qua gốc tọa độ

b, Đường thẳng d tuy vậy song với đường thẳng 2y-x =5

c, Đường thẳng d tạo với Ox một góc nhọn

d, Đường thẳng d tạo với Ox một góc tù

e, Đường thẳng d cắt Ox tại điểm có hoành độ là 2

f, Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số y=2x-3 tại một điểm có hoành độ là 2

g, Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số y= -x+7 tại một điểm có tung độ y=4

h, Đường thẳng d trải qua giao điểm của 2 đường thẳng 2x-3y= -8 và y= -x+1

Lớp 9 Toán 0 0

Cho (P): (y=ax^2) và đường thẳng (d) có hệ số góc bằng 2. Biết (d) và (P) có một điểm chung duy nhất là A có hoành độ bằng 2. Lúc đó tung độ của điểm A là bao nhiêu?

Lớp 9 Toán 0 0

Bài 1: Biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ, hãy xác định hàm số vào mỗi trường hợp sau

a) Đi qua điểm A( 3; 2)

b) Có hệ số a bằng 2

c) tuy nhiên song với đường thẳng y=3x+1

Bài 2: mang lại đường thẳng y=(k+1)x+k (1)

a) Tìm k để (1) đi qua gốc tọa độ 

b) Tìm k để (1) cắt truc tung tại điểm có tung độ bằng 1 trừ căn 2

c) Tìm k để (1) song song với đường thẳng y = ( căn 3 +1)x +3

Lớp 9 Toán 0 0

Cho (d) y = (m - 3)x + m - 1 

a) tìm m để đường thẳng trải qua góc tọa độ b) Tìm m để đường thẳng có hệ số là 5 Lớp 9 Toán 0 0

Bài 1: Viết phương trình đường thẳng (d) trải qua điểm M(-2;0) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Bài 2:a) Viết pt đường thẳng (d1) đi qua A(-2;3) và B(1;-3)

b) mang đến (d2): y = mx+2.

Xem thêm: Cảnh Báo Giả Mạo Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Điện Lực Miền Nam

Xác định m để (d2) tuy nhiên song vs (d1)

Bài 3: cho hàm số y=(m-2)x +(n+2) (d). Hãy xác định gía trị của m,n để đg thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ = -2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ =1

 

Lớp 9 Toán 0 0

2.cho hàm số y =ax(^2).xác định hệ số a vào các rường hợp sau:

a.đồ thị của nó trải qua điểm A(3;12)

b.đồ thị cắt đường thẳng y=-2x+3 tại điểm a có hoành độ là 1

Lớp 9 Toán 1 0

cho hàm số (P) y=2x^2

a)vẽ (P)

b)tìm trên đồ thị điểm:

-hoành độ bằng 2 tung độ

-điiểm có tung độ và hoành độ bằng nhau

-tung độ bằng 2 hoành độ

c)xét số giao điểm của(P)với đường thẳng (d) y=mx-1

d)biết pương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M(0;-2)và tiếp xúc với (P)

Lớp 9 Toán 0 0

cho hệ pt:mx+2my=m+1

x+(m+1)y=2

1)CMR nếu hệ có nghiệm duy nhất (x;y) thì điểm M(x;y) luôn luôn thuộc 1 đường thẳng cố định lúc m cố kỉnh đổi

2)xác định m để diểm M thuộc đường tròn có chổ chính giữa là gốc toạ độ và bán kính bằng (sqrt5)

cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật có cạnh AB=a AD=2a. Gọi o là giao điểm của đường thẳng AC và BD.G là trọng vai trung phong tam giác SAD biết SO vuông góc với mặt phẳng ABCD, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD =60 độ. Tính theo a khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng SCD.