Giác hút chân không SMC ZPU/B/C/D/F/UT N/S/U/F/GN/GS

là loại giác hút thông dụng nhất trong số dòng giác hút, đầu hút, vắt hút chân không SMC bởi xây dựng đơn giản, dễ làm việc tháo lắp, dễ sử dụng, bề mặt hút phù hợp với nhiều dạng sản phẩm khác nhau.

*

Giác hút chân ko SMC ZPU:

Dạng thường:

*

Các mã sản phẩm đầu hút khí nén cao su:

ZP02USZP02UNZP02UGSZP02UGNZP02UUZP02UF
ZP04USZP04UNZP04UGSZP04UGNZP04UUZP04UF
ZP06USZP06UNZP06UGSZP06UGNZP06UUZP06UF
ZP08USZP08UNZP08UGSZP08UGNZP08UUZP08UF
ZP10USZP10UNZP10UGSZP10UGNZP10UUZP10UF
ZP13USZP13UNZP13UGSZP13UGNZP13UUZP13UF
ZP16USZP16UNZP16UGSZP16UGNZP16UUZP16UF
ZP20USZP20UNZP20UGSZP20UGNZP20UUZP20UF
ZP25USZP25UNZP25UGSZP25UGNZP25UUZP25UF
ZP32USZP32UNZP32UGSZP32UGNZP32UUZP32UF
ZP40USZP40UNZP40UGSZP40UGNZP40UUZP40UF
ZP50USZP50UNZP50UGSZP50UGNZP50UUZP50UF

Các mã sản phẩm với đầu nối:

ZPT02US-A5ZPT02UN-A5ZPT02UGS-A5ZPT02UGN-A5ZPT02UU-A5ZPT02UF-A5
ZPT04US-A5ZPT04UN-A5ZPT04UGS-A5ZPT04UGN-A5ZPT04UU-A5ZPT04UF-A5
ZPT06US-A5ZPT06UN-A5ZPT06UGS-A5ZPT06UGN-A5ZPT06UU-A5ZPT06UF-A5
ZPT08US-A5ZPT08UN-A5ZPT08UGS-A5ZPT08UGN-A5ZPT08UU-A5ZPT08UF-A5
ZPT10US-A5ZPT10UN-A5ZPT10UGS-A5ZPT10UGN-A5ZPT10UU-A5ZPT10UF-A5
ZPT13US-A5ZPT13UN-A5ZPT13UGS-A5ZPT13UGN-A5ZPT13UU-A5ZPT13UF-A5
ZPT16US-A5ZPT16UN-A5ZPT16UGS-A5ZPT16UGN-A5ZPT16UU-A5ZPT16UF-A5
ZPT20US-A5ZPT20UN-A5ZPT20UGS-A5ZPT20UGN-A5ZPT20UU-A5ZPT20UF-A5
ZPT25US-A5ZPT25UN-A5ZPT25UGS-A5ZPT25UGN-A5ZPT25UU-A5ZPT25UF-A5
ZPT32US-A5ZPT32UN-A5ZPT32UGS-A5ZPT32UGN-A5ZPT32UU-A5ZPT32UF-A5
ZPT40US-A5ZPT40UN-A5ZPT40UGS-A5ZPT40UGN-A5ZPT40UU-A5ZPT40UF-A5
ZPT50US-A5ZPT50UN-A5ZPT50UGS-A5ZPT50UGN-A5ZPT50UU-A5ZPT50UF-A5

ZPT02US-B5ZPT02UN-B5ZPT02UGS-B5ZPT02UGN-B5ZPT02UU-B5ZPT02UF-B5
ZPT04US-B5ZPT04UN-B5ZPT04UGS-B5ZPT04UGN-B5ZPT04UU-B5ZPT04UF-B5
ZPT06US-B5ZPT06UN-B5ZPT06UGS-B5ZPT06UGN-B5ZPT06UU-B5ZPT06UF-B5
ZPT08US-B5ZPT08UN-B5ZPT08UGS-B5ZPT08UGN-B5ZPT08UU-B5ZPT08UF-B5
ZPT10US-B5ZPT10UN-B5ZPT10UGS-B5ZPT10UGN-B5ZPT10UU-B5ZPT10UF-B5
ZPT13US-B5ZPT13UN-B5ZPT13UGS-B5ZPT13UGN-B5ZPT13UU-B5ZPT13UF-B5
ZPT16US-B5ZPT16UN-B5ZPT16UGS-B5ZPT16UGN-B5ZPT16UU-B5ZPT16UF-B5
ZPT20US-B5ZPT20UN-B5ZPT20UGS-B5ZPT20UGN-B5ZPT20UU-B5ZPT20UF-B5
ZPT25US-B5ZPT25UN-B5ZPT25UGS-B5ZPT25UGN-B5ZPT25UU-B5ZPT25UF-B5
ZPT32US-B5ZPT32UN-B5ZPT32UGS-B5ZPT32UGN-B5ZPT32UU-B5ZPT32UF-B5
ZPT40US-B5ZPT40UN-B5ZPT40UGS-B5ZPT40UGN-B5ZPT40UU-B5ZPT40UF-B5
ZPT50US-B5ZPT50UN-B5ZPT50UGS-B5ZPT50UGN-B5ZPT50UU-B5ZPT50UF-B5

ZPT02US-A6ZPT02UN-A6ZPT02UGS-A6ZPT02UGN-A6ZPT02UU-A6ZPT02UF-A6
ZPT04US-A6ZPT04UN-A6ZPT04UGS-A6ZPT04UGN-A6ZPT04UU-A6ZPT04UF-A6
ZPT06US-A6ZPT06UN-A6ZPT06UGS-A6ZPT06UGN-A6ZPT06UU-A6ZPT06UF-A6
ZPT08US-A6ZPT08UN-A6ZPT08UGS-A6ZPT08UGN-A6ZPT08UU-A6ZPT08UF-A6
ZPT10US-A6ZPT10UN-A6ZPT10UGS-A6ZPT10UGN-A6ZPT10UU-A6ZPT10UF-A6
ZPT13US-A6ZPT13UN-A6ZPT13UGS-A6ZPT13UGN-A6ZPT13UU-A6ZPT13UF-A6
ZPT16US-A6ZPT16UN-A6ZPT16UGS-A6ZPT16UGN-A6ZPT16UU-A6ZPT16UF-A6
ZPT20US-A6ZPT20UN-A6ZPT20UGS-A6ZPT20UGN-A6ZPT20UU-A6ZPT20UF-A6
ZPT25US-A6ZPT25UN-A6ZPT25UGS-A6ZPT25UGN-A6ZPT25UU-A6ZPT25UF-A6
ZPT32US-A6ZPT32UN-A6ZPT32UGS-A6ZPT32UGN-A6ZPT32UU-A6ZPT32UF-A6
ZPT40US-A6ZPT40UN-A6ZPT40UGS-A6ZPT40UGN-A6ZPT40UU-A6ZPT40UF-A6
ZPT50US-A6ZPT50UN-A6ZPT50UGS-A6ZPT50UGN-A6ZPT50UU-A6ZPT50UF-A6

ZPT02US-B6ZPT02UN-B6ZPT02UGS-B6ZPT02UGN-B6ZPT02UU-B6ZPT02UF-B6
ZPT04US-B6ZPT04UN-B6ZPT04UGS-B6ZPT04UGN-B6ZPT04UU-B6ZPT04UF-B6
ZPT06US-B6ZPT06UN-B6ZPT06UGS-B6ZPT06UGN-B6ZPT06UU-B6ZPT06UF-B6
ZPT08US-B6ZPT08UN-B6ZPT08UGS-B6ZPT08UGN-B6ZPT08UU-B6ZPT08UF-B6
ZPT10US-B6ZPT10UN-B6ZPT10UGS-B6ZPT10UGN-B6ZPT10UU-B6ZPT10UF-B6
ZPT13US-B6ZPT13UN-B6ZPT13UGS-B6ZPT13UGN-B6ZPT13UU-B6ZPT13UF-B6
ZPT16US-B6ZPT16UN-B6ZPT16UGS-B6ZPT16UGN-B6ZPT16UU-B6ZPT16UF-B6
ZPT20US-B6ZPT20UN-B6ZPT20UGS-B6ZPT20UGN-B6ZPT20UU-B6ZPT20UF-B6
ZPT25US-B6ZPT25UN-B6ZPT25UGS-B6ZPT25UGN-B6ZPT25UU-B6ZPT25UF-B6
ZPT32US-B6ZPT32UN-B6ZPT32UGS-B6ZPT32UGN-B6ZPT32UU-B6ZPT32UF-B6
ZPT40US-B6ZPT40UN-B6ZPT40UGS-B6ZPT40UGN-B6ZPT40UU-B6ZPT40UF-B6
ZPT50US-B6ZPT50UN-B6ZPT50UGS-B6ZPT50UGN-B6ZPT50UU-B6ZPT50UF-B6

Dạng oval:

*