I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải toán 7, giải bài tập toán lớp 7 sgk đầy đủ đại số và hình học

Tập hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
§5.Lũy thừa của một số hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng ba góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.

Xem thêm:

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ngoài trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 Bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
§3.Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất ba đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất ba đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*