Bạn đang xem: Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mới nhất năm 2018 - 2019. Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều người file Excel.

-> Xem thêm : Các trường hợp ủy quyền Quyêt toán thuế TNCN --------------------------------------------------------------------------------------- Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN của 1 người:                                                                                Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  Năm 2019  
                    Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Tiến . Quốc tịch: Việt Nam                     Mã số thuế: 01235634568   x   Năm 2019 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty kế toán Thiên Ưng     Năm ............... Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  .................................................................................................................................... Và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.     Đề nghị Công ty/đơn vị Công ty kế toán Thiên Ưng (Mã số thuế: 0106208569 ) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 với cơ quan thuế.     Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.   ....., ngày ....... Tháng ....... Năm .......                                                     NGƯỜI ỦY QUYỀN   (Ký, ghi rõ họ tên) ------------------------------------------------------------------------------------- Tải Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại đây:
►►►  Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
------------------------------------------------------------------------------------- Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN cho nhiều người: - Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.
(Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục thuế)

Xem thêm: 3+ Cách Kiểm Tra Xem Ai Đang Dùng Wifi Của Mình, Mách Bạn Cách Kiểm Tra Ai Đang Dùng Wifi Nhà Bạn

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều người:
-----------------------------------------------------------------------------  
Công ty Kế toán Thiên Ưng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MST: Độc lập_Tự do_Hạnh phúc    
DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2019  
STT Họ tên Mã số thuế Trường hợp 1 Trường hợp 2 (Ký, ghi rõ họ tên) 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18                       1. Trường hợp 1: Năm ............... Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ............................................................... 2. Trường hợp 2: Năm ............... Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ………………..................................................... Và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.          Đề nghị Công ty/đơn vị .................................................................................. (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... Với cơ quan thuế.         Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.     Hà Nội, ngày     tháng 03 năm 2019 Xác nhận của đơn vị Người lập --------------------------------------------------------------------- Tải Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN Excel tại đây:
►►►  Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN
Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau: Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: pgdgialoc.edu.vn