hoanglily1601): "Khi được một anh chàng giọng ấm hát cho nghe !!