NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾNPHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô A Súc Phật.

Bạn đang xem: Trì kinh pháp hoa phần 2

Nammô Tu Di Đảnh Phật.

Nammô Thiện Đức Phật.

Nammô Tịnh Hoa Tú vương Trí Phật.

Nammô Bảo oai Đức Thượng vương vãi Phật.

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚINHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Sư Tử Âm Phật.

Nammô Sư Tử tướng Phật.

NAM MÔ ĐÔNG NAMPHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô hư Không Trụ Phật.

Nammô Thường khử Phật.

NAM MÔ NAMPHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô Đế tướng tá Phật.

Nammô Phạm tướng mạo Phật.

NAM MÔ TÂY NAMPHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô A Di Đà Phật.

Nammô Độ Nhứt Thiết Thế khổ sở Não Phật.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚINHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Tu Di tướng tá Phật.

Nammô Đa Ma La Bạt rán Đàn hương Thần Thông Phật.

NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNGGIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Vân Tự tại Phật.

Nammô Vân Tự trên Vương Phật.

NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚINHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Hoại Nhứt Thiết trần thế Bố Úy Phật.

NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNGGIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Tịnh Thân Phật.

Nammô Hoa quang đãng Phật.

Nammô Hoa Túc An Hành Phật.

Nammô quang đãng Minh Phật.

Nammô Danh tướng mạo Phật.

Nammô Diêm Phù na Đề Kim quang Phật.

Nammô Đa Ma La Bạt rán Đàn hương Phật.

Nammô Pháp Minh Phật.

Nammô Phổ Minh Phật.

Nammô đánh Hải Huệ Tự trên Thông vương vãi Phật.

Nammô Đạo Thất Bảo Hoa Phật.

Nammô Bảo tướng Phật.

Nammô Thiên vương Phật.

Nammô Nhứt Thiết chúng Sanh hỷ Kiến Phật.

Nammô chũm Túc Thiên Vạn quang đãng Tướng Phật.

Nammô Ta La thọ Vương Phật.

NAMMÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô Văn Thù Sư Lợi người thương tát.

Nammô Quan thế Âm người thương tát.

Nammô Đắc Đại Thế tình nhân tát.

Nammô thường xuyên Tinh Tấn ý trung nhân tát.

Nammô Bất Hưu Tức người tình tát.

Nammô Bảo Chưởng nhân tình tát.

Nammô Dược Vương người tình tát.

Nammô Dược Thượng người yêu tát.

Nammô Dũng Thí người thương tát.

Nammô Bảo Nguyệt người yêu tát.

Nammô Nguyệt Quang bồ tát.

Nammô Mãn Nguyệt nhân tình tát.

Nammô Đại Lực người tình tát.

Nammô Vô Lượng Lực người tình tát.

Nammô Việt Tam Giới ý trung nhân tát.

Nammô Bạt Đà bố La người yêu tát.

Nammô Di Lặc người yêu tát.

Nammô Bảo Tích tình nhân tát.

Nammô Đạo Sư người thương tát.

Nammô Diệu Quang tình nhân tát.

Nammô Đức Tạng ý trung nhân tát.

Nammô Kiên Mãn bồ tát.

Nammô Đại Nhạo Thuyết bồ tát.

Nammô Trí Tích người yêu tát.

Nammô thường Bất Khinh bồ tát.

Nammô Tú vương vãi Hoa người yêu tát.

Xem thêm: Không Nộp Được Tờ Khai Thuế Qua Mạng 2019, Bí Quyết Nộp Tờ Khai Thuế Qua Mạng Nhanh Nhất

Nammô Nhứt Thiết chúng Sanh tin vui Kiến tình nhân tát.

Nammô Diệu Âm người tình tát.

Nammô Hoa Đức nhân tình tát.

Nammô Thượng Hạnh Ý nhân tình tát.

Nammô nghiêm túc Vương tình nhân tát.

Nammô Đắc buộc phải Tinh Tấn Lực nhân tình tát.

Nammô rất nhiều Ý người tình tát.

Nammô Trì Địa ý trung nhân tát.

Nammô Đà La Ni Tự trên Vương người tình tát.

Nammô quang quẻ Chiếu chỉnh tề Tướng ý trung nhân tát.

Nammô Phổ Hiền người tình tát.

NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA kinh NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA do THA BỒ TÁTMA HA TÁT.(1 lạy)

Nammô Thượng Hạnh tình nhân Tát.

Nammô vô bờ Hạnh tình nhân Tát.

Nammô Tịnh Hạnh tình nhân Tát.

Nammô An Lập Hạnh người thương Tát.

NAMMÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT.(1 lạy)

Nammô A Nan Tôn đưa cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng.

Nammô Phật Di chủng loại dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng.

NAM MÔ PHÁP HOA ghê HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ.(1 lạy)

Nammô Đại Phạm Thiên Vương.

Nammô Đế say mê Thiên Vương.

Nammô Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nammô Trì Quốc Thiên Vương.

NAM MÔ PHÁP HOA kinh THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN.(1 lạy)

SÁM HỐI

Chí trung khu sám ăn năn :

bé xưa đã sinh sản bao ác nghiệp,

Đều vì chưng vô thỉ tham, sân, si,

từ bỏ thân mồm ý cơ mà sanh ra,

toàn bộ con nay xin sám hối.(3 lần)


PHÁT NGUYỆN

Trước Phật đài con xin phân phát nguyện,

Cõi Ta bà thị hiện tại độ sanh,

lâu trì, gọi tụng chơn kinh,

Quyết lòng tế độ bọn chúng sanh muôn đời.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINHDIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM TỰA

Thứ Nhứt

Tôi nghe như vầy, một thưở nọ Đức Phật ởnúi Kỳ Xà Quật, nơi thành vương Xá cùng bọn chúng Tỳ kheo một muôn hai ngàn gồm cả La hán với bậcTam nhân hậu còn đã tu học. Tám vạn ý trung nhân tát gửi được Pháp luân Bất thối, trung ương từtrải khắp trong những cõi nước, được Phật khen ngợi vày họ đã có lần cứu độ vô sốchúng sanh thoát ra khỏi khổ não. Lại có chư Thiên rộng bảy mươi ngàn, từ bỏ trời TứThiên cho đến Hữu Đảnh cũng đều phải có mặt. Tám vị Long vương, tư Càn thát bà, bốnA tu la, tứ Khẩn na la, tứ Ca lầu la cùng rất nhiều quyến thuộc tham gia pháp hội.Vua A Xà nạm cùng với quần thần, những người dân hộ đạo quý trọng Chánh pháp, thànhkính đảnh lễ cúng hình như Lai. Đức Phật cũng vì các người phát tâm Đại thừamà nói ghê Vô Lượng Nghĩa dạy cho tình nhân tát rất nhiều pháp túng yếu của những Như Lai.Nói gớm này xong, Đức Phật lập tức nhập Vô lượng Nghĩa xứ Tam muội, thân trung tâm bấtđộng.

Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La, Ma HaMạn Đà La, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa cúng nhường nhịn Đức Phật và cả bọn chúng hội,đất hầu như rung động.

Bấy giờ từ tướng mạo Bạch hào của ĐứcThế Tôn phóng ra tia nắng chiếu mọi phương Đông một muôn tám nghìn cõi nước.Tất cả chúng hội được thấy lục đạo tứ sinh từ ngục A Tỳ cho đến cõi Trời HữuĐảnh, sinh tử luân hồi, khổ não vô lượng. Lại thấy bao gồm Phật ra đời, thuyết phápgiáo hóa độ chúng Nhị thừa cùng hàng nhơn, Thiên. Cũng thấy những vị người yêu tát tùythuận bọn chúng sanh hiện nay các loại hình cứu khổ ban vui, thành công Lục độ vạn hạnh,trụ Bậc bất thối. Lại thấy sau Phật Niết bàn phân loại xá lợi, desgin thápbáu để Trời, fan thờ. Bấy giờ đồng hồ Di Lặc và hàng tứ chúng thường rất ngạc nhiêntrước việc quái dị từ xưa chưa thấy, cho nên mới hỏi Pháp vương tử Văn Thù SưLợi vị duyên cớ gì mà tất cả điềm này? Văn Thù Sư Lợi bảo đại chúng rằng : Vô sốkiếp trước tất cả Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mọi fan cung kính vày Ngàibiết rõ thực tướng các pháp, giải được hầu như việc xẩy ra trong đời với vượt khókhăn, làm Thầy Trời người, là Bậc Tôn quý, đã vị Thanh văn nói pháp Tứ đế, vìhàng trí thức nói pháp Nhân duyên, vì hàng người thương tát nói pháp Lục độ làm cho chứngđược Nhứt thiết Chủng trí. Kế đó đến hai muôn Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt ĐăngMinh liên tục ra đời.

Đức Phật ở đầu cuối lúc chưa xuất gia, cótám vương vãi tử lãnh trị tư phương hầu hết được thái bình. Nhưng lúc nghe tới vua thànhPhật, bọn họ liền vứt ngôi theo Phật nghe pháp.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói VôLượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam muội như Đức đam mê Tôn. Sau khoản thời gian xảđịnh, Ngài nói Pháp Hoa khai thị Nhứt quá trải sáu mươi kiếp, những người nghepháp không thấy stress như khoảng tầm bữa ăn. Nói ghê này xong, Ngài lâu Phật kýcho Ngài Đức Tạng rồi nhậpNiết bàn.

Diệu Quang pháp sư trì tởm Pháp Hoa, trảitám mươi kiếp, giáo hóa đại bọn chúng trụ Bậc bất thối. Tám vương tử kia không thiếu thốn đạohạnh của chư người yêu tát cần đều thành Phật, fan thành cuối cùng hiệu là NhiênĐăng, Thầy của Trời, fan và cũng là bạn thọ ký cho Đức mê thích Ca.

Trong tám trăm người học rộng lớn tài cao cómột nhân tình tát ưa xây chùa tháp, thường cho nhà giàu bắt buộc bị đại chúng điện thoại tư vấn là CầuDanh. Dù bị xem thường, Ngài vẫn liên tiếp vun trồng cội lành ở những Đức Phật;nay đầy đủ từ tâm, hay ở Chánh định đề xuất được say đắm Tôn thọ ký kết kế trên đây thành Phậthiệu là Di Lặc, còn Diệu quang đãng Pháp sư đó là thân Ta làm việc thời thừa khứ. Ta thấyđiềm này cùng rất trước tê đồng nhau ko khác, cho nên vì vậy nghĩ rằng Đức Phật sẽnói ghê Đại vượt Diệu Pháp Liên Hoa, dạy dỗ cho người thương Tát gần như điều bí yếu của cácNhư Lai.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHÁP SƯ

Thứ Mười

Bấy giờ Phật bảo Dược Vương tình nhân tát, tất cảđại chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Thiên long, bát bộ, ngườicầu Thanh văn, fan cầu người thương tát hay mong Phật đạo cơ mà ở trước Phật nghe ghê PhápHoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta các thọ ký kết Vô thượng tình nhân Đề.

Sau khi Như Lai khử độ, nếu như có người nàothọ trì, phát âm tụng, giảng nói, biên chép Diệu Pháp Liên Hoa, phải biết người nàyđã thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác vày thương nhân gian nhưng mà sanh lại đời.Nếu ai chê họ, tội còn nặng rộng hủy báng Tam Bảo, còn ai khen ngợi thì đượccông đức vô lượng vô biên bởi vì kinh này là bí yếu của Phật.

Sau Phật khử độ, nếu như ai thọ trì thì đượcchư Phật hộ niệm, có đức tin lớn, chí niệm bền vững và được sát Phật, được Phậtthọ ký. Ví như ở chỗ nào có kinh Pháp Hoa cần dựngtháp báu để cơ mà cúng nhường nhịn không nên xá lợi, do trong tháp ấy tất cả kinh Pháp Hoalà toàn thân Phật. Nếu người yêu tát mà chưa thọ trì được Diệu Pháp Liên Hoa bắt buộc biếthọ còn phương pháp xa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ví như đào giếng sống trên caonguyên nhưng thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Nếu liên tiếp đào cho tới đấtướt, đất bùn thì biết sắp được cho nước.

Tu đạo người thương tát cũng lại như thế, nếu ngheđược ghê Diệu Pháp Liên Hoa thì biết họ vẫn gần cho Vô thượng Chánh giác. Nếuchư nhân tình tát nhưng nghe tởm này còn không biết được là bắt đầu phát tâm, Thanh Văn nghekinh nhưng sanh hại sệt là tăng thượng mạn.

Sau lúc Như Lai khử độ, ví như có người nàomuốn giảng ghê này phải vào trong nhà Phật, mặc áo Như Lai và lên pháp tòa rồi mớivì bọn chúng mà nói Pháp Hoa. Tòa của Như Lai là Trí chén nhã; Áo của Như Lai làHạnh Nhu hòa; nhà của Như Lai là trung tâm Từ bi; quyết lòng độ chúng, không do việckhác. Nếu làm cho như thế, Ta bảo Trời người cùng với phi nhơn ra mắt Pháp sư, nghepháp thờ dường. Nếu người đến hại, Ta khiến Kim Cang, bát bộ, Thiện thần chechở Pháp sư. Nếu trụ Chánh định thì thấy thân Ta, nghe Ta thuyết pháp, tăngtrưởng Phật huệ. Ai gần bạn này, tâm cũng được an vàthấy hằng sa vô số chư Phật, mau mang đến Vô thượng ý trung nhân Đề.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNGXUẤT

Thứ Mười Lăm

Bấy giờ người tình tát từ các phương khác, chắptay xin Phật có thể chấp nhận được các Ngài phát âm tụng, biên chép, giảng nói Pháp Hoa sau Phậtdiệt độ sinh sống cõi Ta bà, ích lợi chúng sanh. Đức Phật lắc đầu lời thỉnh cầu này vìở Ta bà đã gồm vô lượng nhân tình tát thuộc cả quyến trực thuộc đều có khả năng để có tác dụng việcấy sau khoản thời gian Như Lai khử độ.

Phật vừa ngừng lời, tía ngàn trái đất rungđộng sáu cách, vô số người yêu tát bỗng nhiên xuất hiện. Các Bồ tát này thân màu hoàngkim, đủ những tướng tốt, đạo hạnh viên mãn, đến trước tháp báu đảnh lễ nhị ĐứcNhư Lai. Những Phật sự này trải năm mươi kiếp cơ mà cả chúng hội tưởng chừng như nửa ngàyvì nhờ vào thần lực của hai chũm Tôn.

Bấy giờ đồng hồ Di Lặc cùng hơn tám nghìn hằng sa Bồtát trong pháp hội này vô cùng đỗi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tương đối nhiều Bồ tát đầyđủ đạo hạnh đề nghị mới bạch Phật ước xin quyết nghi. Đức Phật tức thì bảo: những Bồ tátnày là đệ tử Ta, vị Ta giáo hóa sau thời điểm thành đạo dưới cội tình nhân Đề. Những Bồ tátnày ưa hạnh viễn ly, ko nương Trời người, thường xuyên ở Chánh định vì thế cácông cần yếu thấy biết đạo hạnh của họ. Di Lặc người thương tát lại bạch Phật rằng: Sáu muôn hằng sa Đại sĩ vừa bắt đầu xuất hiện, họ lànhững bạn đã thành trồng căn lành sống vô lượng Phật mới được thần thông nhưthế, mà Đức vắt Tôn mới thành Vô thượng ý trung nhân Đề hơn tư mươi năm, làm sao giáohóa được chúng như vậy.Con vẫn tin Phật không còn hư vọng, mà lại cúi xin Ngài vìsơ phát vai trung phong và chúng đời sau giải nói việc này cho họ hết nghi, ngoài đọa ácđạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM NHƯ LAI THỌLƯỢNG

Thứ Mười Sáu

Bấy giờ đồng hồ Phật bảo đại chúng người tình tát : Cácông đề nghị tin lời nói chân thật của Đức Như Lai, những ông đề nghị tin lờinói chân thực của Đức Như Lai. Đến lần trang bị ba, ý trung nhân tát Di Lặc đại diện chúng hộimà bạch Phật rằng : Chúng nhỏ đã tin lời Phật, chúng con đã tin lời Phật. Bấygiờ Như Lai thấy chư tình nhân tát đã tía lần thỉnh new bảo đại bọn chúng : những ông lóngnghe kín thần thông của Đức Như Lai, tất cả thế gian phần đông cho Đức Phật xuấtthân chúng ta Thích, cho cội người tình đề ngay gần thành Già da cơ mà thành Chánh giác, cơ mà thiệttừ Ta thành Phật tới nay trải qua vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, hay ở Tabà, thị hiện nay sanh thân trong nhiều quốc độ thuyết pháp giáo hóa vô vàn chúngsanh, lâu mạng không đúng khác, tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chânthật thậm rạm vi diệu.

Nếu thấy chúng sanh ưa pháp tè thừa, đứcmỏng, tội nặng, cần thiết thấy xa, Ta phải thị hiện tại thân hình kiểu như nó, bỏ tụcxuất gia, thành đạo thuyết pháp, rồi nhập Niết bàn để nó nhận thấy mạng ngườingắn ngủi, vạn vật vô thường, sanh trung khu nhàm chán, thâm nhập Phật đạo, vì ĐứcNhư Lai thấy rõ thực tướng của hồ hết chúng sanh sống trong tía cõi không tồn tại sanh tử,nhưng vị vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham ý muốn khác nhau, tạotội sai biệt nên Đức Như Lai cần dùng các pháp đối trị như vậy mới sanh cănlành. Dẫu vậy thiệt từ Ta thành Phật cho nay, trải qua vô lượng vô hạn a tăng kỳkiếp nhờ kinh Pháp Hoa cảm thành lâu mạng, thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng bất tửnhưng dùng phương tiện nói đang diệt độ. Vì nếu Như Lai ngơi nghỉ lâu bên trên đời, thờingười đức mỏng, không trồng nơi bắt đầu lành, yêu thích ưa ngũ dục, sinh tâm biếng nhác vì họnghĩ rằng Đức Phật toàn năng, luôn luôn che chở họ, không phải khổ công tu người thương tátpháp.

Ví như có một ông thầy thuốc xuất sắc chữađược những bệnh, lại có nhiều con, lúc có việc xa buộc phải đi thọ ngày, các con ởnhà uống lầm dung dịch độc làm cho mất bạn dạng tâm, xa thấy phụ vương về quỳ lạy mong xin thươngxót cứu hộ. Nhận thấy bệnh trạng, ông biết phương pháp chữa, tuy thế khi chuyển thuốc thìkhông chịu đựng uống. Ông bèn từ bỏ nghĩ, những đứa con này mong được khỏi bệnh nhưngsợ thuốc đắng đề nghị mới bảo bọn chúng : Ta ni có việc lại buộc phải đi xa, nếu nhỏ uốngthuốc thì khỏi bệnh hoạn. Nói xong, ông liền vứt đi, rồi lâu sau đó cho tất cả những người vềbáo ông đã từ trần. Các con nghe tin rất đỗi kinh hoàng, bèn mang thuốc cũ rước ra áp dụng liền đượckhoẻ mạnh. Bấy giờ, người phụ vương hiện thân trở lại mà bảo các con: cha thật thườngcòn, không lúc nào chết. Phật bảo đại chúng : Ta cũng tương tự vậy, thường xuyên trụ Ta bànhưng dùng phương tiện nói vẫn diệt độ khiến cho mọi người không còn ỷ lại sở hữu Ta màkhông chịu tu, rồi đọa ác đạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHÂN BIỆT CÔNGĐỨC

Thứ Mười Bảy

Bấy giờ Đức Phật lại bảo Di Lặc người thương tát,khi Ngài diễn nói thọ mạng lâu dài của Đức Như Lai, thì tất cả vô số người tình tát khôngthể tính đếm chứng được Vô sinh Pháp nhẫn hoặc Văn trì Đà la ni, Nhạo thuyếtBiện tài, gửi được Pháp luân Bất thối và phát đại tâm mong Vô Thượng Đạo.

Đức Phật vừa mới chấm dứt lời thì trời mưa hoacùng bột chiên đàn và các thiên y, bảo ngọc như ý, trân châu ma ni nhằm cúngdường Phật và hàng tứ chúng. Đức Phật lại bảo Di Lặc người yêu tát : chúng sanh nàonghe lâu mạng lâu dài của Đức Như Lai nhưng mà sanh một niệm tín giải sẽ tiến hành côngđức vô lượng vô biên nhiều hơn nữa công đức của người bố thí, trì giới, nhẫn nhụctrong tám mươi muôn na bởi tha kiếp. Giả dụ hiểu ý nghĩa Thọ lượng Như Lai thì cóthể được phát sanh Phật huệ Nhứt Thiết Chủng Trí, lại hoàn toàn có thể thấy thích hợp Ca NhưLai nghỉ ngơi Kỳ Xà Quật thuyết pháp giáo hóa bọn chúng đại người thương Tát cùng thấy thế giới ThậtBáo của Lô Xá Na. Giả dụ thấy như thế thì không buộc phải xây miếu tháp bái dường nhưng mà chính fan ấy đang đi đến đạo tràng,trong thân của mình có sẵn Đức Phật. Ông bảo Trời, tín đồ phải phải cúng nhường nhưcúng chư Phật.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHỔ MÔN

Thứ nhì Mươi Lăm

Bấy tiếng Ngài vô vàn Ý quỳ gối chắp taybạch với Phật rằng : vày nhân duyên gì mà lại người trần gian gọi ý trung nhân tát này là QuanThế Âm, xin Đức vắt Tôn mởlòng chỉ giáo. Đức Phật ngay thức thì bảo: Này rất nhiều Ý, đề xuất nghe mang lại kỹ công đức QuanÂm, nếu gồm chúng sinh chịu các đau khổ, mong mỏi cầu thoát ra khỏi thì niệm quan tiền Âm,nhờ mức độ bi tâm mà được giải thoát. Nếu chạm mặt La sát, quỷ dữ hại fan hoặc gặpnạn Trời, nước trôi lửa cháy, quan lại lại hành hình, trói buộc gông cùm thuộc làgiặc cướp, giữ trọng tâm sáng xuyên suốt chánh niệm quan tiền Âm, nhờ sức bi trung khu mà được khỏinạn.

Nếu bạn sân hận cùng với si mê bị mọingười chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong trắng Bồ tát quan Âm new vừa phạt tâmliền được thanh tịnh, sinh sống trong Thiền định, trí huệ lại sanh, thấu rõ ngọn ngành, không còn sân hận.Nếu mong hậu vận còn được chắc chắn dài, cầu sanh đàn ông để mà nối dõi, chí thànhđảnh lễ nhân tình tát cửa hàng Âm, nhờ đại bi trọng tâm mà sanh phái mạnh tử đức tài đầy đủ, đáng bậcanh hùng. Nếu như phận má hồng ao ước cầu con gái, chí thành lễ bái người tình tát quan liêu Âmthì cũng được sanh hằng nga tiên nữ, dung nhan tài đầy đủ, đức hạnh vô song. Vì chưng thếcác ông phải phải cung kính Tịnh Thánh quan Âm, mặc dù chỉ nhứt tâm cũng rất được vôbiên công đức, bằng người lành mạnh và tích cực suốt cả cuộc sống quyết chí tôn thờ sáu mươihai ức hằng sa người tình tát để ước phước lạc trên những cõi Trời.

Phật vừa dứt lời, Ngài rất nhiều Ý lại nghĩthêm rằng : người tình tát Từ hàng vào trong trần thế bằng phương tiện đi lại nào mà tạo thành công đức cho người tích cực tuhạnh quan tiền Âm vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác.

Đức Phật vẫn biết bài toán của quan liêu Âm, fan ởthế gian không thể hiểu được, cần Ngài bắt đầu lược dạy dỗ Vô Tận Ý về đa số thần bícủa Đức quan liêu Âm.

Nếu sử dụng ngữ ngôn làm sao nói được conngười vô cùng việt xuất hiện thêm trên đời, thao tác làm việc tùy thời, tùy vai trung phong niệm chúng, thịhiện tương xứng để cứu nạn người, sử dụng thuyền từ làm việc trong biển lớn khổ, hóa độ tùyduyên.

Nếu gặp chúng sinh là bậc đại nhân, Ngàihiện Phật thân thuyết pháp lợi sanh vượt rộng tất cả, tự bi hỷ xả độ bọn chúng hằngsa.

Nếu tín đồ lánh xa những nơi ồn náo vào ẩnrừng sâu để cầu Phật trí, Ngài hành pháp thí khai thị cho tất cả những người bằng trí tuyệtvời trên đời không nhiều có, vì vậy được danh là Bích đưa ra Phật.

Nếu tín đồ chấp trang bị lại thích từ chương, đikhắp mười phương tìm kiếm thầy học đạo, không không còn phiền não, nghiệp chướng lại tăng,Ngài hiện nay Thanh văn tu Tứ Thánh Đế làm họ kính nể theo học tập đạo Thiền, trung khu tánhđược yên cơ mà lên bờ giác.

Nếu mong phước lạc bên trên cõi thiên đàng thìNgài chuẩn bị làm Trời Đế Thích. Ví như sợ kẻ thù giết sợ hãi mạng người, Ngài làmtướng Trời, tay gắng bảo sử, khử dữ trừ tà.

Nếu vào Ta bà, Ngài làm cho cư sĩ, miêu tả chân lý trên cõi ráng gian. Có những lúc làmTăng hay làm Phạm Chí, túc trí đa mưu, giúp câu hỏi tối ưu được phong Tể tướng,mặc dầu vui lòng Bồ tát chẳng màng, rũ áo từ quan tiền tìm mặt đường giải thoát. Ở trường đúng theo khác, Ngài hiệntiểu vương làm tiếp biên cương, quần chúng. # an lạc, nói đạo giải thoát, dạy chúngtu Thiền, non sông bình yên ổn thì Ngài thoái vị.

Biết bao xiết nhắc công đức của Ngài, đầy đủ bamươi hai thân hình đổi khác cứu độ tất cả người niệm danh Ngài trường đoản cú xưa đến naykhông lúc nào dứt. Ta ni thành thật lí giải mọi fan kính trọng tôn cúng Bồtát quan liêu Âm làm việc trong nội tâm chớ nên xao lãng, lúc có gặp nạn thì niệm danhNgài, tất cả họa tai theo phía trên tan mất. Mười phương chư Phật cũng nói như thế.

Bấy tiếng Ngài vô vàn Ý lại nghĩ về thêm rằng :Ta phải cúng dường Đức tiệm Tự tại chuỗi ngọc Như ý lợi ích Trời, người. Quan lại Âmmỉm cười nhưng không chịu đựng nhận.Phật giải tận tường về pháp bái dường, rồi bảo TừHàng yêu thương xót chúng Tăng với Vô Tận Ý dìm ngọc pháp thí lợi ích cho đời.

Phật vừa kết thúc lời, mọi fan hoan hỷ thànhtựu pháp thí của Đức quan Âm. Ngài dùng bi trung tâm phân nhì chuỗi ngọc, một cúngcho Phật sống cõi phương xa, một dâng ưa thích Ca Ta bà Giáo chủ; do đó đã đầy đủ tịnhuế hai phần. Đại chúng nhiệt tình đầu thành đảnh lễ. Cúng dường như thế công đứckhông lường.

Bấy giờ làm việc trong hội trường tất cả Ngài Trì Địatu hạnh ba thí với sửa ước đường, được Phật ngợi khen lao động đệ nhất, nghepháp chân thật, lòng vô cùng vuimừng cùng rất tám muôn tư ngàn chúng sanh, đồng vạc đại tâm ước thành Phậtđạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁTKHUYẾN PHÁT

Thứ hai Mươi Tám

Bấy giờ, Phổ Hiền người yêu tát cần sử dụng sức thầnthông từ bỏ tại, oai đức vô tuy nhiên cùng chúng người thương tát, bát bộ, Thiên long quá quacác cõi, mang đến Kỳ Xà Quật,ramắt thích hợp Tôn và bạch Phật rằng : Sau Phật diệt độ đề nghị làm cụ nào để sở hữu kinhnày, xin Đức Như Lai trường đoản cú bichỉ giáo. Đức Phật tức thì bảo, nếu ở đời sau ý muốn có ghê này, tất cả quý Thầyphải đủ tư pháp : Quyết lòng tu tập theo gớm Pháp Hoa, phải ghi nhận nhìn xa nhưcác Đức Phật; thấy đúng thực sự của tam nắm gian, quyết trồng căn lành ngơi nghỉ tâmniệm chúng, bảo đảm an toàn sự sống, cống hiến và làm việc cho mọi hàm linh và nên chuyên tinh tu tập Thiềnquán. Trung khu được bừng sáng, thì bao gồm Pháp Hoa, bốn biển cả là nhà, thân quấn Phápgiới. Trường hợp được như thế, tức Phật hiện tại tiền, tứ chúng an ninh mà lên bờ giác.

Phổ nhân từ thấu đạt tôn ý Như Lai, chú ý khắptrong ko kể rồi bắt đầu phát nguyện : Nếu người tu thiện, trì tụng Pháp Hoa cơ mà gặpchúng ma thường cho nhiễu hại, con giữ chúng lại cần sử dụng sức thần thông làm maphát trung ương hộ trì Diệu Pháp. Nếu fan chất phác, có tánh ôn hòa, học gớm PhápHoa mà không hiểu nhiều nghĩa, cần ngồi xem xét thường trú Pháp Thân, bé sẽ ân cầnhiện hình dạy dỗ bảo, làm cho thấu đáo tôn chỉ của kinh, quán liền kề chúng sinh nhưlà quyến thuộc. Nếu kẻ hạ liệt muốn trì gớm này mà không có thầy tận tâm chỉgiáo, đối trước Tam bảo phát nguyện trì kinh, nhờ vào Phật quang đãng Minh với Phổ Hiềnlực, tu rất tích cực trong suốt tía tuần, được thấy Phổ hiền ngồi trên bạchtượng, phước đức vô lượng, vô số hằng sa, chư Thiên tán hoa cùng trỗi kỹ nhạc,tâm hồn thanh tú vượt khỏi trần gian đến cõi Thiên đàng ra mắt Di Lặc, đượclàm quyến nằm trong Đâu Suất Đà Thiên. Khi đã hết duyên Ta bà uế độ, sanh vào tịnhthổ của Phật mười phương. Toàn bộ trí nhân đề nghị nên cân nhắc những gì đáng quýtrên cõi ráng gian, mang lại lúc mạng thông thường còn đem theo được, rồi nên lành mạnh và tích cực đúngpháp tu hành, nhờ sức Phổ Hiền mà lên bờ giác.

Bấy giờ Đức Phật sử dụng nhiều Phổ thánh thiện là Bậcđại Tiên phù trì Diệu Pháp, khiến cho an lạc mọi cả Trời người, giữ được tởm nàythật là hy hữu. Bởi vậy đã đủ Mườihạnh Phổ Hiền, đại chúng tinh siêng thành trung tâm tu học. Fan nào làm được nhữngviệc như trên thì thấy đam mê Tôn thẳng hàng tứ bọn chúng kinh thế giới tấn sống LinhThứu sơn thuộc khắp mườiphương không lúc nào dứt. Mặc dù Phật diệt trên cõi chũm gian, người tình tát đăngtràng, thế Ngài giáo hóa, độ khắp tất cả dưới mọi dạng hình nhưng yếu hèn nghĩakinh thì không không đúng khác. Quyết tu giải thoát, độ khắp Trời người, không thíchviệc đời, cơm ăn uống chỗ nghỉ với cũng không xẩy ra tam độc có tác dụng phiền, trung khu họ là Thiền,thân có tác dụng giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị tuyệt nhất thừa, được Phật xoađầu cùng trao y bát. Ngoại đạo, kẻ ác ước ao hại người này, từ chuốc họa tai, đờiđời ko dứt, người khen pháp thật, công đức ko lường. Tình nhân tát Phổ thánh thiện cũngnên cảnh báo đại chúng nên nhớ từ đó tu hành, nếu đủ lòng thành thì đượcthấy Phật, cố kỉnh giới chân thật thường trú Pháp thân.Đại chúng quan tâm thành tâmtín thọ, tất cả gồm có vô số hằng sa, trăm nghìn muôn ức những người trí thức đủđạo Phổ Hiền, Hộ pháp, Long thiên đều được tam muội. Toàn bộ chúng hội phần đa rấtvui mừng với Phổ hiền hậu đầu thành đảnh lễ.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

SÁMPHÁP HOA

Một lòng niệm Phật Di ĐàTây phương rất Lạc nở hoa senvàng công danh phú quý ko màngLiên Trì hải hội tìm đường quyyTừ rày quyết quăng quật sân siTu theo Phật đạo liệu có còn gì khác vui rộng Quyết lòng tìm về Linh SơnCầu xin chư Phật hiện tại thân độ đờiNiêm hoa vi tiếu giỏi vờiThần quang quẻ đoạn tý rạng ngời Thiền tôngHuệ Năng quá tự Mai LâmGiác Hoàng Điều Ngự lại khoảng Phù Vân con nay hạnh ngộ Thiền nhânHuệ Đăng- Thanh Kế hiện thân Phật ĐàTùy duyên độ chúng ta bà Pháp Hoa Thiền giáo thật là chân tôngTu hành rất cần phải dụng côngLục căn tịnh tâm Lục thông hiển bày mong xin ý trung nhân tát các NgàiPháp Hoa ghê Phật tuyên bày muôn phươngQuan Âm, cầm cố Chí dẫn đườngVăn Thù khai thị, Dược Vương cứu vãn đời Nguyệt Quang, Di Lặc hoàn hảo Phổ nhân hậu mười hạnh rạng ngời Tâm tôngQuyết lòng độ tận bọn chúng sanhTam đồ chén nạn biến hóa Lạc bang cầu xin nhân tình tát Kim CangTồi tà phụ chánh khai lũ Pháp Hoa ước xin Đại tướng tá Dược XoaĐừng cho tà giáo ác ma cho gần cầu xin hậu thổ Sơn thầnBà con quyến thuộc xa sát tin theoCầu xin mê say tử Tỳ kheoGiữ tâm trong sáng tu theo Phật ĐàCầu xin tất cả mọi nhàĂn chay niệm Phật lên tòa Như LaiCầu xin thừa khứ vị lai cha đời chư Phật hiện nay ngay thân vàngCon nay đôi mắt thấy cụ thể Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danhCầu cho những trận chiến tranhBỏ ngay lập tức tánh ác niệm danh Di ĐàCầu cho đông đảo kẻ trọng điểm tàChưa vào địa ngục nhận biết sai lầmCầu đến khắp chốn tòng lâmNơi nào cũng đều có Thánh Tăng trụ trìCầu cho âm ti A TỳBiến thành thất bảo Liên Trì Tây phươngCầu cho Hộ pháp Thần dương Đủ đầy năm phước cúng nhường Tam TônCầu cho toàn bộ Thiền mônNhư Lai, tình nhân tát nhiều hơn Tăng phàmCầu cho khắp chốn già lamTăng Ni, Phật tử chẳng tham sang trọng giàuCầu cho giang sơn đồng bàoAn cư lạc nghiệp dạt dào tình thương mong cho tất cả mười phươngTrở thành cực Lạc thiên mặt đường trần gian.