bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
homtamin ginseng 1 A0856
*
homtamin ginseng 2 O5217
*
homtamin ginseng 3 N5231
*
homtamin ginseng 4 K4657
*
homtamin ginseng 5 V8451
*
homtamin ginseng 6 N5812
*
homtamin ginseng 7 C1624
*
homtamin ginseng 8 R7075
*
homtamin ginseng 9 E1273
*
homtamin ginseng 10 L4820
*
homtamin ginseng 11 E1788
*
homtamin ginseng 12 O5173
*
homtamin ginseng 13 U8733
*
homtamin ginseng 14 E1470