BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kýnhgửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

I. YÊU CẦU

1. Đảm bảo chính xác, kháchquan, công khai, công bằng, dân chủ. Phải dựa vào các kết quả đạt được thôngqua các minh chứng phù hợp với các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn.Bạn đang xem: Hướng dẫn 616 đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học

2. Xác định được mặt mạnh, mặt yếuvề năng lực nghề nghiệp, hiệu quả làm việc trong điều kiện cụ thể của nhà trườngđể giúp giáo viên phát triển khả năng giáo dục và dạy học.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 616 đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học

3. Thực hiện theo đúng các quy địnhtại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.Xây dựng môi trường thân thiện, dân chủ và thật sự tôn trọng lẫn nhau trong quátrình đánh giá. Không tạo nên sự căng thẳng cũng như không gây áp lực cho cảphía quản lý và giáo viên.

II. HƯỚNG DẪNTỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

1. Các bướcđánh giá, xếp loại

Bước 1. Giáo viên tự đánhgiá, xếp loại

Đối chiếu với Chuẩn và minh chứngdo bản thân tự xác định, mỗi giáo viên tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từngtiêu chí vào Phiếu giáo viên tự đánh giá (theo phụ lục 1 đính kèm công vănnày); giáo viên ghi nguồn minh chứng bằng cách đánh số các minh chứng đã có vàghi vào dòng tương ứng với các tiêu chí đã được cho điểm. Căn cứ vào tổng số điểmvà điểm đạt được theo từng lĩnh vực, giáo viên tự xếp loại đạt được (theo 4 loại:loại kém, loại trung bình, loại khá, loại xuất sắc). Cuối cùng giáo viên tựđánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu, nêu hướng phát huy và khắc phục.

Bước 2. Tổ chuyên môn đánhgiá, xếp loại

Xét kết quả tự đánh giá của giáoviên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và nguồn minh chứng do giáo viên cung cấp, tậpthể tổ chuyên môn nơi giáo viên công tác tiến hành việc kiểm tra các minh chứng,xác định mức điểm đạt được ở từng tiêu chí của giáo viên; đồng thời tổ chuyênmôn phải chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên và góp ý, khuyếnnghị giáo viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng caonăng lực nghề nghiệp.

Sau khi các thành viên của tổchuyên môn tham gia nhận xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi kết quả đánh giá và xếploại của tổ vào Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn (theo phụ lục 2 đínhkèm công văn này). Nếu giáo viên chưa nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại củatổ chuyên môn thì có thể tự ghi ý kiến bảo lưu vào Phiếu đánh giá giáo viên củatổ chuyên môn và của Hiệu trưởng. Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả xếp loạigiáo viên của tổ vào Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn (theophụ lục 3 đính kèm công văn này) và gửi Hiệu trưởng.

Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá,xếp loại

Xét kết quả tự đánh giá của mỗigiáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và kết quả đánh giá xếp loại của tổchuyên môn (Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng vàPhiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn), đối chiếu với các tư liệuvề quản lý đội ngũ giáo viên của trường, Hiệu trưởng đưa ra quyết định đánhgiá, xếp loại về từng giáo viên. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa tựđánh giá của giáo viên với đánh giá của tổ chuyên môn, Hiệu trưởng cần trao đổivới tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trước khi đưa ra quyết định của mình. Khicần thiết, hiệu trưởng có thể tham khảo thông tin từ các nguồn khác (học sinh,cha mẹ học sinh, các tổ chức, tập thể trong hoặc ngoài nhà trường) và yêu cầugiáo viên cung cấp thêm minh chứng.

Đối với các trường hợp xếp loạixuất sắc hoặc loại kém, hiệu trưởng cần tham khảo ý kiến của các phó hiệu trưởng,chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn trước khi đưa raquyết định cuối cùng.

2. Cách cho điểmcác tiêu chí

- Điểm 9: Giáo viên có nỗ lực vàtinh thần trách nhiệm cao, luôn tự hoàn thiện bản thân, hoàn thành các nhiệm vụvới chất lượng và hiệu quả cao, tâm huyết với công việc, tập thể và học sinh. Đốivới điểm 10, ngoài những yêu cầu như ở điểm 9, giáo viên cần chứng tỏ được sựvượt trội về chất lượng và hiệu quả trong đơn vị mà giáo viên sinh hoạt (tổ, khối).

- Điểm 7- 8: Giáo viên đã có cốgắng khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể hiện sự đầu tưcông sức, trí tuệ hoặc có đúc rút kinh nghiệm. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ đạtđược ở mức độ khá.

- Điểm 5- 6: Giáo viên thực hiệnđược đầy đủ quy định của các tiêu chí nhưng chưa cố gắng đầu tư công sức và trítuệ, kết quả đạt được ở mức trung bình.

- Điểm 3-4: Giáo viên có thực hiệnnội dung tiêu chí, nhưng chưa đầy đủ, hiệu quả còn thấp.

- Điểm 1-2: Giáo viên chưa thựchiện tiêu chí hoặc thực hiện còn nhiều sai sót, không đạt hiệu quả.

Lưu ý:

- Đối với mỗi yêu cầu của Chuẩn,nếu giáo viên có đến hai tiêu chí ở mức điểm 1-2 thì xếp yêu cầu đó loại kém.

- Đối với mỗi lĩnh vực của Chuẩn,nếu giáo viên có đến ba yêu cầu ở mức kém thì xếp lĩnh vực đó loại kém.

- Nếu giáo viên vi phạm mộttrong những trường hợp đã quy định tại khoản 4, Điều 9 của Quy địnhvề Chuẩn NNGVTH thì xếp loại kém.

3. Minh chứngvà nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học

a) Để xác định giáo viên đã đạtđược các tiêu chí của Chuẩn ở mức độ nào (tốt, khá, trung bình, yếu) cần phải dựavào các minh chứng. Minh chứng được hiểu là các dấu hiệu có thể nhận biết, quansát được, phản ảnh nhận thức hay hoạt động giáo dục cụ thể mà giáo viên đã thựchiện để đạt mức điểm cụ thể của tiêu chí trong các yêu cầu của Chuẩn.

b) Minh chứng giúp lượng hóa mứcđộ đạt được của mỗi tiêu chí nhưng khi xem xét cụ thể có thể kết hợp đánh giá địnhlượng với đánh giá định tính. Mặt khác, cần căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện cụthể của giáo viên, thực tế của lớp, trường và địa phương để có thể xác định cácminh chứng phù hợp.

c) Thu thập minh chứng

- Thông qua các chủ thể đánh giágiáo viên tiểu học gồm: giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng nhà trường, đồngnghiệp trong tổ chuyên môn.

- Các nguồn minh chứng gồm: kếtquả tự đánh giá, hồ sơ giảng dạy (giáo án, sổ chủ nhiệm, sổ ghi kế hoạch côngtác, ghi chép công việc và bồi dưỡng, các tư liệu về giảng dạy, sổ theo dõi kếtquả học tập của học sinh, sổ liên lạc với gia đình học sinh), kết quả đánh giátiết dạy, sự đánh giá của hiệu trưởng, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và kếtquả phỏng vấn…

4. Khiếu nại vàgiải quyết khiếu nại

Trong quá trình đánh giá, xếp loại,giáo viên có quyền khiếu nại về việc xếp loại của tổ chuyên môn, của hiệu trưởng.

Khi có khiếu nại, hiệu trưởng cầntham khảo thêm ý kiến của các phó hiệu trưởng, chi bộ đảng, công đoàn, đoànthanh niên, tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức khác trong hoặc ngoài nhà trườngvà đưa ra những minh chứng để việc đánh giá, xếp loại được chính xác. Văn bảngiải quyết khiếu nại được gửi đến cho người khiếu nại.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Hằng năm vào cuối năm học, hiệutrưởng tổ chức cho giáo viên tiểu học trong nhà trường tự đánh giá (thực hiệntheo bước 1 của công văn này). Phiếu giáo viên tự đánh giá được lưu giữ trong hồsơ của giáo viên tiểu học và là căn cứ để giáo viên xây dựng kế hoạch công táctrong năm học sau.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồidưỡng giáo viên;

- Làm cơ sở để Hiệu trưởng phân cônggiảng dạy, bố trí công tác theo năng lực của giáo viên, đánh giá viên chức cuốinăm và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những giáo viên chưa đạtChuẩn;

- Các cơ quan quản lý giáo dụcxây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ, xem xét trong việc nâng lương, nâng ngạch,đề bạt, khen thưởng…

Kết quả tự đánh giá, xếp loại củagiáo viên; kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn, của Hiệu trưởngđược ghi trong Phiếu giáo viên tự đánh giá, Phiếu đánh giá giáo viên của tổchuyên môn và của Hiệu trưởng, được lưu giữ trong hồ sơ của giáo viên tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợpkết quả đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyệnvà Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Các Sở Giáo dục vàĐào tạo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học (theo phụ lục 5đính kèm công văn này) báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo vàCán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30 tháng 7 hằng năm.

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có điều gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáodục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để được hướngdẫn thêm./.

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Vụ Giáo dục Tiểu học; - Vụ TCCB; - Website Bộ; - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC 1

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nămhọc : . . . . . . . . . .

Họ và tên giáo viên : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Môn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Tên minh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.Xem thêm: Ông Trùm Nguyễn Văn Dương Con Rể Phạm Quang Nghị Xin Nghỉ Việc?

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

Xem thêm: Công Thức Làm Mỳ Ý ( Spaghetti) Sốt Bò Bằm Cà Chua Lạ Miệng, Cách Làm Mỳ Ý Spaghetti Tại Nhà Ngon Chuẩn Vị

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạm

Xếp loại chung

2. Những điểm mạnh:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

3. Những điểm yếu:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắcphục điểm yếu:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ngày. . . . . Tháng. . . .năm

(Chữ ký của giáo viên)

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năm học : . . . .. . . . . .

Tổ chuyên môn: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Họ và tên giáo viên được đánhgiá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Môn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Ghi chú

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạm

Xếp loại chung

2. Những điểm mạnh :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3. Những điểm yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắcphục điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5. Ý kiến bảo lưu của giáo viên(do giáo viên tự ghi )

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

……………….., ngày…….tháng……..năm 20…

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Xếp loại chung và ý kiến củaHiệu trưởng

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………….., ngày…….tháng……..năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năm học: . . . . . . . . . . .

Tổ chuyên môn : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

Ngày . . . . . Tháng . . . . . Năm . . . .

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi họ tên)

PHỤ LỤC 4

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học...........................