Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh là phần đặc biệt quan trọng trong report Tài chính mà kế toán phải quan tâm. Một số trong những nội dung cần vồ cập trên báo cáo Kết Qủa Hoạt Động marketing mà kế toán bắt buộc thực sự chú ý.

Bạn đang xem: Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu b02


1. Ngôn từ và phương pháp lập những chỉ tiêu trong báo cáo KQHĐKD

- Số liệu ghi vào cột (6) – ” thời gian Trước” của báo cáo năm nay được địa thế căn cứ vào số liệu ghi làm việc cột (5) – “Năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo nay năm trước- nội dung và cách thức lập các chỉ tiêu ghi vào cột (5) – “Năm nay” như sau:1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 1)- đề đạt tổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và cung ứng dịch vụ vào năm báo cáo của doanh nghiệp.=> Số phát sinh bên có của TK 511 – doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

2. Những khoản giảm trừ lệch giá (mã số 2)

- Là tổng hợp các khoản được ghi sút trừ vào tổng lệch giá trong năm bao gồm:+ các khoản chiết khấu thương mại+ giảm ngay hàng bán+ Hàng cung cấp bị trả lại+ Thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của người sử dụng nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp cần nộp tương xứng với số lệch giá được xác minh trong kỳ (năm) báo cáo.Số liệu rước từ:

3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (mã số 10)

*

4. Giá vốn hàng bán (mã số 11)

- đề đạt tổng giá bán vốn của hàng hóa, bất động sản nhà đất đầu tư, giá cả sản xuất đã hỗ trợ của thành phẩm đã bán, ngân sách chi tiêu trực tiếp của cân nặng dịch vụ ngừng đã cung cấp, ngân sách chi tiêu khác được xem vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm ngay vốn hàng cung cấp trong kỳ (năm) báo cáo.

Xem thêm: Top 8 Đề Thi Môn Sinh Học Lớp 8 Học Kì 1 Năm 2021 (Có Ma Trận, Đáp Án)

- phản chiếu số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư chi tiêu và hỗ trợ dịch vụ với giá vốn hàng cung cấp phát sinh vào kỳ (năm) báo cáo tài chính.Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu vận động tài chủ yếu (mã số 21)

- phản ánh doanh thu chuyển động tài chủ yếu thuần (Tổng doanh thu – Thuế GTGT theo phương thức trực tiếp (nếu có) tương quan đến chuyển động tài chính) tạo nên trong năm báo cáo tài thiết yếu của doanh nghiệp.Số liệu lấy từ:

7. Túi tiền tài chủ yếu (mã số 22)

- phản ánh tổng giá cả tài chủ yếu phát sinh trong kỳ (năm) báo cáo tài thiết yếu gồm:+ chi phí lãi vay yêu cầu trả+ đưa ra phí bản quyền+ chi tiêu hoạt đụng liên doanh,…Số liệu lầy từ:

Chi phí lãi vay mượn (mã số 23)

- làm phản ánh giá thành lãi vay đề nghị trả được xem vào ngân sách tài chính trong năm report tài chính.Số liệu mang từ:

8. Bỏ ra phí cai quản kinh doanh (mã số 24)

9. Roi thuần từ vận động kinh doanh (mã số 30)

- phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh của người sử dụng trong năm báo cáo tài chính, được thống kê giám sát trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính – túi tiền tài chính, chi phí thống trị kinh doanh phân phát sinh trong những năm báo cáo.Mã số 30 = Mã số 20 + Mã số 21 – Mã số 22 – Mã số 24

10. Các khoản thu nhập khác (mã số 31)

- bội phản ánh những khoản thu nhập cá nhân khác (sau khi đã trừ thuế GTGT cần nộp tính theo phương pháp trực tiếp) tạo nên trong năm báo cáo tài chính.Số liệu lấy từ:

11. Giá cả khác (mã số 32)

- đề đạt tổng những khoản túi tiền khác khác gây ra trong năm report tài chínhSố liệu lấy từ:

12. Lợi nhuận khác (mã số 40)

- phản ảnh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đang trừ thuế GTGT bắt buộc nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với giá cả khác phát sinh trong năm báo cáo tài chính.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (mã số 50)

- đề đạt tổng số roi kế toán tiến hành trong năm report tài chính của công ty trước khi trừ ngân sách thuế thu nhập cá nhân Doanh NghiệpMã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

14. Chi phí thuế thu nhập cá nhân Doanh Nghiệp (mã số 51)

- làm phản ánh giá cả thuế thu nhập Doanh Nghiệp hiện nay hành gây ra trong năm report tài chính.Số liệu đem từ:

15. Roi sau thuế thu nhập cá nhân Doanh Nghiệp (mã số 60)

- đề đạt tổng số lợi nhuật thuần (hoặc lỗ) sau thuế trường đoản cú các hoạt động vui chơi của doanh nghiệp (sau lúc trừ ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo tài chính.

Mã số 60 = Mã số 50 – Mã sô 51

Những share trên mong giúp ích được chúng ta đang có tác dụng kế toán