*

*
*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.

Bạn đang xem: Kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của toàn Đảng, toàn dân trong xã đang nổ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

3.Báo cáo chính trị của chi bộ cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, thiết thực, toàn diện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

4. Công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín thông quan hoạt động thực tiễn.

5. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thôn, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn động kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, chính trị, bất mãn.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Nội dung, phương pháp và các bước thực hiện

1.1. Đối với Đảng bộ xã

1.1.1. Công tác chuẩn bị đại hội

Thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, phân công thành viên phụ trách.

1.1.2. Chuẩn bị các nội dung đại hội

Báo cáo chính trị đại hội, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết đại hội: (hoàn thành trong tháng 01/2020 để lấy ý kiến tham gia).

Tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội.

Tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện đại hội, tổng hợp báo cáo ban chấp hành trước khi hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua trước khi tiến hành đại hội.

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV.

1.1.3. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

Triển khai quy trình nhân sự đảm bảo tiến độ thời gian theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự; cơ cấu và dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy; nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp ủy ứng cử đại biểu HĐND huyện hoàn thành và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước tháng 02/2020.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy sẽ xin ý kiến về thời gian tổ chức đại hội với Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy).

1.2. Đối với các chi bộ trực thuộc

1.2.1. Công tác chuẩn bị đại hội

Tổ chức quán triệt và triển khai các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy.

Phân công các thành viên phụ trách.

Xem thêm: #1 Đánh Giá Sony Xz2 Premium Dùng Có Tốt Không? 11 Lý Do Nên Mua

1.2.2. Chuẩn bị các nội dung đại hội

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và dự thảo nghị quyết.

Tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội.

Tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện đại hội trước khi hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết trình Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua trước khi tiến hành đại hội.

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV.

1.2.3. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

Triển khai quy trình nhân sự đảm bảo tiến độ thời gian theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, các chi bộ trực thuộc báo cáo, xin ý kiến về thời gian tổ chức đại hội với Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. Thời gian tiến hành đại hội

Đối với Đảng bộ xã: tiến hành đại hội đảng viên, thời gian 02 ngày, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2020.

Đối với các chi bộ trực thuộc: có hướng dẫn cụ thể kèm theo.

Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ chọn chi bộ thôn Đông Hồ đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đại hội điểm sẽ tiến hành vào đầu tháng 12 năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi bộ, các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian quy định. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

2. UBND xã chỉ đạo Công chức VHXH phối hợp với các thôn hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội các chi bộ, đảng bộ gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

3. UBKT Đảng ủy phối hợp với Tổ chức Đảng ủy tham mưu BTV Đảng ủy hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình công tác nhân sự.

4. Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ trực thuộc về công tác biên tập văn kiện; lập, lưu trữ hồ sơ và công tác tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách địa bàn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội có chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy.

6. Giao trách nhiệm cho UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ 15 ngày báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy 01 lần về công tác chuẩn bị đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Thường trực Đảng ủy để xin ý kiến chỉ đạo.