Thần chú Phật giáo là lời nói kín của chư Phật (Mật ngôn giỏi Phật ngôn), phần lớn lời nói đặc biệt này chỉ có những đức Phật trong mười phương mới hoàn toàn có thể nghe và hiểu được, nó chưa phải là thứ ngôn ngữ thông thường của chúng sanh trong cha cõi sử dụng, vì thế những ngôn ngữ này bạn phàm không thể nào phát âm rõ. đều ai hy vọng chư Phật, tình nhân Tát vào mười phương gia hộ đa số khổ nhức của cuộc đời chỉ việc hành trì thần chú được hướng dẫn sẽ được linh ứng theo sở cầu. Sau đây là Đại Bi Thập Chú, 10 thần chú thịnh hành trong Phật giáo Đại Thừa.

Bạn đang xem: Kinh thập chú đại bi


Nội dung bài xích viết


Chú Đại Bi

*
Tập vở chép Chú Đại Bi dành cho tất cả những người mới.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô mắc cỡ Đại Bi trung tâm Đà Ra Ni

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, Bà lô yết dế thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tả.

Nam tế bào tất kiết lặc đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa “Na ma bà tát đa”, na ma bà già, Ma phạt sệt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha ý trung nhân đề Tát-đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phân phát xà da đế, Ma ha phân phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê di hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm, Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô đánh rô, tình nhân đề dạ ý trung nhân đề dạ, người yêu đà dạ ý trung nhân đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Tất dà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha.

Giả kiết ra a vớ đà dạ, Ta-bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.


Án, Tất điện đô, Mạn nhiều ra, Bạt đà da, Ta-bà ha.

Nam mô Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni Phật

Đức Quán cầm Âm sau khoản thời gian thuyết thần Chú Đại Bi này, thì tự nhiên trên trời (thiên không) mưa hoa quý xuống, ngoài hành tinh vang động, vày pháp lực của thần chú chuyển động, giống như: sức khỏe của hỏa sơn xịt lửa, trái khu đất lay chuyển, gây nên những tiếng nổ như sức mạnh của điện âm dương gây nên lôi chấn.

Chư Phật hầu như hoan hỷ, ma vương ghê sợ. Tất cả chúng sinh phần lớn được hội chứng quả thánh và phát Bồ-đề tâm.

Trong bản “Đại Bi Sám hiện nay Tướng“, cả 84 câu của chú ấy Đại Bi, với từng câu, Tổ xưa đều họa tượng trưng ra mỗi thần biến: hoặc hình Phật, hình bồ Tát, hình các Thánh Nhị thừa, hoặc hình của các vị trời: Phạm Vương, Đế thích hợp hoặc hình của các thần, tướng mạo Kim Cang…Tất cả phần nhiều từ chỗ Thánh trí; lòng đại bi của đức Quán thay Âm người thương Tát hóa hiện nay ra bằng phương pháp đại trường đoản cú tại, để phổ độ cho cái đó sinh. Ai cũng sẽ được chứng nghiệm và gia hộ nếu như chí trọng điểm trì tụng.

*
Tranh ốp tường Chú Đại Bi rất đẹp.

Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

Nam tế bào Phật đà da, nam tế bào Ðạt ma da, nam tế bào Tăng dà da. Phái nam mô cửa hàng tự tại tình nhân Tát Ma Ha Tát, gắng đại bi trung tâm giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phân phát để, Chấn đa mạc ni, Ma ha chén bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để sắc đẹp tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, bát đạt ma, Chấn nhiều mạc ni, Thước ra hồng. Án, bát lật đà. Bát đẳng mê hồng.

Sau khi người yêu Tát thuyết thần chú, ngoài hành tinh vang động, cung điện của các vị thần, ma vương đa số phực lửa, chúng khá kinh sợ. đều chúng sinh tàn ác té ngã. Các loài bị phổ đồng được cực kỳ lên cõi trời.

Giữa thiên không mưa tuôn xuống những hoa báu, và các vật quý xinh đẹp; những thiên thần tấu trổi nhạc, dưng đủ món lên cúng.

Ðức Như Lai ngợi khen cho nhân tình Tát, và ra mắt với bọn chúng hội rằng: mong phước báo hiện tiền, hoặc phương khấn tai tinh ác ương, hoặc sám ân hận ngũ nghịch trọng tội, hoặc cầu đảo các bệnh nước lửa gió mưa, nàn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ và những tai nạn, chỉ chăm nhất vai trung phong thụ trì thần chú này, thì bao tai ương kia đều phá hủy hết; cho lúc lâm chung, bạn trì chú này tức tốc được thấy Phật A Di Ðà, Quán cố gắng Âm và Ðại chũm Chí, cho tiếp dẫn về cõi Tịnh độ.

Tiêu Tai cát tường như ý Thần Chú

Nẵng mồ tam mãn đa, chủng loại đà nẫm, A chén ra để, Hạ nhiều xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, nhan sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Cải Lương Mỹ Châu Lên Sách, Nghệ Sĩ Cải Lương Mỹ Châu

Người mà lại trì tụng thần chú này, tâm yêu cầu đủ ba phép Quán: lấy phép Không cửa hàng để tiêu tai; cần sử dụng phép Giả cửa hàng để hội sự cát tường mà ko hay. Giả gì rồi cũng đều chỉ là 1 trong những niệm do tai thì tiêu, cat thì đến, hotline là pháp giới tánh, đây có nghĩa là Trung Quán. Hễ trung khu Mê thì cát tức là tai, còn tâm Ngộ thì tai có nghĩa là cát. Nghĩa là trung ương còn mê man thì điều cát tường như ý cũng cho nên tai hại! tâm đã thức tỉnh rồi, bởi dầu tai sợ cũng biến thành cát tường!

Với lẽ Tam quán, đem chổ chính giữa so xét sẽ như thế, thì với Tứ giáo. Lục tức cũng rất có thể đem chổ chính giữa so xét được cả, nếu để ý nghĩ rộng thì vẫn thấy.

Công Đức Bửu tô Thần Chú

Nam tế bào Phật đà da, Nam mô Đạt ma da, Nam mô Tăng già da. Án, tất đế hộ đô rô, vớ đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, vớ đạt rị, tía rô rị ta phạ ha.

Thần chú tên là “Công Đức Bửu Sơn” xin phân tích và lý giải thế này: fan hay chuyên việc là công, công tất cả thật nghiệm là Ðức. Người mà chí vai trung phong tụng chú đây, thì về công là đầy đủ Tam cửa hàng về quả là rỡ ba Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thể nó tròn sạch, sẽ là đức của pháp thân; nó tối ưu trong ngoài, sẽ là đức của bát nhã, nhường núi sản sinh vật tư đó là đức của giải thoát. Ngay vị trí chú có nghĩa là tâm, bởi vì đều là bố đức. Sơn: là núi với nó hay kết tinh sinh ra những mỏ châu báu; còn trọng điểm thì cũng giỏi bày ra nơi cảnh vật, núi pháp tính nó cũng phạt sinh đủ cả công đức, bắt buộc chi, bạn thụ trì thần chú này cùng với tài đồ dùng quý báu của tự tánh tùy ý nguyện ước thụ dụng được cả.


Phật Mẫu chuẩn Đề Thần Chú

Khể thủ quy y tô tất đế

Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi

Ngã kim xưng tán Ðại chuẩn Ðề

Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ

Nam tế bào tát đa nẫm, Tam miệu tam người tình đà, Cu bỏ ra nẫm đát điệt tha. Án, phân tách lệ công ty lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.

Phật dạy rằng: tín đồ trì tụng thần chú này đầy đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, tứ trọng cùng ngũ nghịch. Nhẫn cho với nhà cụ tục làm sao bất luận là tịnh giỏi uế, chỉ việc chí chổ chính giữa tụng thần chú này, tức tốc được tiêu trừ tai nạn thương tâm bịnh hoạn, và tăng ngày một nhiều phước thọ. Tụng đủ 49 ngày, lập tức được đức người tình Tát sai nhị vị Thánh giả nhằm thường phò hộ tín đồ ấy giữa những lúc đi đứng nằm ngồi.

Những người; hoặc cầu cho đặng trí huệ, hoặc hố tiêu chướng nạn, hoặc mong cho được phép thần thông, hoặc cầu quả vô thượng người thương đề….chỉ y theo pháp thiết lũ tràng, tụng đầy đủ một trăm muôn biến, thì những người ấy liền đặng ở chỗ tịnh độ của chư Phật, khắp phục dịch chư Phật, mọi nghe cả pháp mầu trọn hội chứng quả ý trung nhân Đề.

Thánh Vô Lượng lâu Quyết Định quang đãng Minh vương vãi Đà La Ni

Án, nề hà mo bo cót ngỏa đế, a bố na mật đạp, A ưu rị a nạp, đánh tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ trả tháp. Án, Tát rị ba, Tang bốn cót rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, tất cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta tía ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nề hà giả, chén bát rị ngỏa rị tóa hắt.

Nhân bởi vì thương xót không còn thảy chúng sinh tuổi sống ngăn ngủi trong đời vị lai, hy vọng cho bọn chúng sinh được vững mạnh tuổi thọ mạng và tác dụng lớn, đề xuất đức chũm Tôn đã bảo cùng với ông Ðại Trí Huệ Diệu cát tường Bồ Tát để dạy dỗ phép rằng: thân châu Diêm phù đề (thế giới này), bây chừ (thời giảm kết 9) hình hài của loại người, chỉ từ sống có trăm tuổi; với giữa con số đó, số đông người gây có tác dụng ác nghiệp, yêu cầu lại bị tổn đức sút kỷ mà phải thác yếu bị tiêu diệt non, do vậy kẻ sinh sống trăm tuổi chỉ từ phần ít! tuy thế, nếu người dân có phước duyên là gặp gỡ được thần chú này đem lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc cúng dường, hoặc hiểu tụng thụ trì thì được thọ mạng tăng thêm sống kế bên trăm tuổi và tạ thế sau mau triệu chứng quả Phật.

Dược Sư cửa hàng Đỉnh Chân Ngôn

Nam mô Bạt già phát đế, bệ sát xã, đàn rô ham mê lưu ly, chén bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ gần kề thệ, bệ tiếp giáp thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Nếu ai gồm bệnh chi, chỉ chuyên nhất trung tâm đọc thần chú nầy 108 thay đổi để chú nguyện vào ly nước sạch mát rồi uống, thì các bịnh đều kết thúc liền. Còn fan nào siêng tâm trì tụng trọn đời thì sẽ không đau ốm, sống lâu, đến lúc lâm chung, được vãng sinh về thế giới Tịnh lưu lại Ly mặt Ðông Phương.

Quán đỉnh Có nhị nghĩa:

Vì thần chú này vày từ trên đỉnh đầu của Phật phóng hào quang, vào hào quang đãng nói ra.Nếu người có thân khẩu ý thanh tịnh tương tự nhau, chuyên tâm trì tụng thần chú này ngay tức khắc được hào quang đãng của Phật chiếu đến như rót nước ngay lập tức vào đỉnh môn của người nên gọi là tiệm đỉnh.

Quan Âm phiêu lưu Chân Ngôn

Án, Ma ni chén bát di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc cha dạt, tích sệt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp xẻ ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp nài nỉ ma lô kiết. Thuyết ra domain authority tóa ha.

Ðức Quan cố Âm tất cả lòng trường đoản cú bi vô cùng thiết tha, đức độ sinh lan khắp; nếu bạn thành tâm tụng chú, sẽ được lòng đại bi của tình nhân Tát theo niệm đến cảm cho, chớ nghi nhưng hỏng!

Thất Phật diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, ước ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Với rất nhiều tội tứ trọng ngũ nghịch, giả dụ phi sám ân hận bằng pháp vô sinh, thì không thể xong xuôi tội được!

Thần chú này đó là do cả bảy đức Phật hồ hết đã thuyết ra đúng chân tính; bạn tu tụng rước mỗi niệm cũng đúng với chân tính, thì tất chứng được lý vô sinh; như thế, sự khử tội tỷ như nước sôi tan giá tuyết.

Vãng sinh Tịnh Độ Thần Chú

Nam tế bào a di nhiều bà dạ, Đa tha già nhiều dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, vớ đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.

Thần chú này cũng có tên là “Bạt nhất cố nghiệp chướng căn phiên bản đắc sinh tịnh độ Ðà La Ni”. Truyện chép rằng: Ðời lưu Tống, năm rốt niên hiệu Ngươn gia, Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cần mãng cầu Bạt Ðà La trường đoản cú nước Thiên Trúc qua nước trung hoa dịch ra.

Nhắc lại vị trí đã nghe, thì sách Minh Tăng Tông phiên bản Tịnh độ Hành pháp nói: với thần chú này đề xuất đọc 21 biến, bắt đầu hợp thức theo ý Kinh. Truyện bất tư nghị thần lực chép rằng: Với dòng phép trì chú, tín đồ tu thân với miệng buộc phải thường và súc đến sạch, dâng hương, đốt trước tượng Phật, quỳ gối, chấp tay ngày rước 6 thời, từng thời tụng 21 biến, liền diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác cùng hủy báng chánh pháp. Nếu fan thường tụng chú này, được đức A Di Ðà hay ở trên đỉnh đầu, nhằm hộ trì cho, chẳng cho quân địch tiện bề phá khuấy, hiện tại đời vẫn đặng im ổn, mang lại hơi thở cuối cùng, được tùy ý vãng sinh. Hoặc tụng mang đến đủ số 20 vạn biến, lập tức cảm đặng tâm nhân tình đề nảy mộng. Hoặc tụng cho 3 chục muôn biến, liền trước phương diện tự thấy Phật.

Thiện Thiên cô gái Chú

Nam mô Phật đà, Nam tế bào đạt ma, Nam mô tăng già. Nam mô thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, ba rị phú lầu na, giá chỉ rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, tTỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, tía nễ, tía ra, bố nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu chén lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha Di Lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Trong khiếp Kim quang đãng Minh bao gồm viết: Ðối cùng với thần chú này, những người dân tụng, bạn nghe, rất nhiều ai thắp hương cúng hoa, phàm mong cần sử dụng điều chi, như tiến thưởng bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì đều được đầy đủ cả.