Vấn đề hôn nhân gia đình và gia đình mới tốt nhất được điều chỉnh bởi những quy định tại Luật hôn nhân gia đình và gia đình 2014 – Luật hôn nhân gia đình và gia đình mới nhất.

(Xem hoặc thiết lập toàn văn Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình bên dưới).

1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình 2014

Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước quy định cơ chế hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho giải pháp ứng xử giữa những thành viên gia đình; nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức, bên nước với xã hội trong vấn đề xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Bài viết liên quan