*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu report kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, bao gồm cả bạn dạng word và Excel. Phía dẫn biện pháp lập report kết quả hoạt động kinh doanh.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Những khoản sút trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn mặt hàng bán11
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
- trong đó: chi phí lãi vay23
8. đưa ra phí làm chủ kinh doanh24
9. Roi thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = đôi mươi + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. Ngân sách chi tiêu khác32
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Chi phí thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì 2 Môn Ngữ Văn Lớp 8 Năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:(1) số đông chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn nhưng không được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường thích hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh theo Thông bốn 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG gớm DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốThuyết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Những khoản bớt trừ doanh thu02
3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Ngân sách tài chính22
- vào đó: chi phí lãi vay23
8. Túi tiền bán hàng25
9. Chi phí cai quản doanh nghiệp26
10 roi thuần từ vận động kinh doanh 30 = trăng tròn + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Các khoản thu nhập khác31
12. Giá cả khác32
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Giá thành thuế TNDN hiện hành16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại5152
17. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ bản trên cp (*)70
19. Lãi suy sút trên cổ phiếu (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... Mon ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)
- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị dịch vụ kế toán buộc phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ cửa hàng Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Tín đồ lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh về tại đây:1. Bản word:

Báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tư 133Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông tứ 200

2. Bạn dạng Excel:

Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------