*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường. LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ thẳng với loại gián tiếp theo sau Thông bốn 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp với con gián tiếp, tất cả cả bạn dạng word và Excel, giải đáp bí quyết lập Báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

1. Mẫu report lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ bỏ vận động gớm doanh
1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung ứng dịch vụ và doanh thu khác01
2. Tiền chi trả cho những người cung cấp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động03
4. Tiền lãi vay sẽ trả04
5. Thuế thu nhập công ty lớn sẽ nộp05
6. Tiền thu khác tự hoạt động khiếp doanh06
7. Tiền bỏ ra khác đến chuyển động khiếp doanh07
Lưu chuyển khoản thuần tự hoạt động tởm doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ vận động đầu tư
1. Tiền bỏ ra để mua sắm, tạo TSCĐ, BĐSĐT cùng các tài sản lâu dài khác21
2. Tiền thu từ bỏ thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cùng những gia sản lâu năm khác22
3. Tiền chi cho vay vốn, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu giải ngân cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức cùng ROI được chia25
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự chuyển động tài chính
1. Tiền thu tự gây ra CP, dìm vốn góp của chủ sngơi nghỉ hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về CP của doanh nghiệp đã phát hành32
3. Tiền thu tự đi vay33
4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay cùng nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi tức đầu tư sẽ trả mang lại nhà ssống hữu35
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ hoạt động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳHình ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi nước ngoài tệ6061
Tiền và tương tự chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không có số liệu thì công ty chưa phải trình diễn nhưng lại không được tiến công lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối cùng với trường thích hợp thuê các dịch vụ làm kế tân oán, làm cho kế toán thù trưởng thì buộc phải ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề các dịch vụ kế tân oán, thương hiệu đơn vị chức năng cung ứng các dịch vụ kế tân oán.

Xem thêm: Top Trường Đào Tạo Ngôn Ngữ Trung Ở Hà Nội, Top 10 Các Trường Đại Học Có Ngành Ngôn Ngữ Trung


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tngày tiết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản từ bỏ vận động khiếp doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp hình thức và doanh thu khác

01

2. Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người cung cấp sản phẩm & hàng hóa cùng dịch vụ

02

3. Tiền chi trả cho những người lao động

03

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5. Tiền chi nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống tự chuyển động kinh doanh

06

7. Tiền chi không giống đến hoạt động kinh doanh

07

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động khiếp doanh

20

II. Lưu giao dịch chuyển tiền tự vận động đầu tư

1. Tiền chi nhằm sắm sửa, xuất bản TSCĐ với những tài sản lâu năm khác

21

2. Tiền thu từ bỏ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác

22

3. Tiền chi giải ngân cho vay, cài đặt những biện pháp nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền tịch thu cho vay, buôn bán lại các quy định nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Tiền tịch thu chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu tiền lãi cho vay vốn, cổ tức và lợi tức đầu tư được chia

27

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ chuyển động đầu tư

30

III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động tài chính

1. Tiền thu tự xuất bản cổ phiếu, dìm vốn góp của chủ ssinh hoạt hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho những chủ cài, thâu tóm về CP của khách hàng sẽ phạt hành

32

3. Tiền vay mượn thời gian ngắn, dài hạn nhận được

33

4. Tiền chi trả nợ nơi bắt đầu vay

34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, ROI đang trả đến công ty slàm việc hữu

36

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú vận động tài chính

40

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳ

60

Ảnh tận hưởng của biến đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy đổi nước ngoài tệ

61

Tiền cùng tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp chưa phải trình bày tuy thế không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... mon .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)

- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung ứng hình thức dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán cần ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và liên can Đơn vị cung cấp các dịch vụ kế tân oán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu báo cáo lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ về tại đây:1. Tải Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản tệ bản Word: