" aria-expanded="false" style="overflow-wrap: break-word;">

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN MỚI NHẤT


*

Hình minh họa mẫu giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu giấy ghi nhận góp vốn - chủng loại 1:

CÔNG TY ................................

Bạn đang xem: Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Số ...../.........../GCN – ..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. - ........../GCN (Lần ….)

- căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước cùng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam.

- căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký marketing số: ...................................... Cung cấp ngày .... Mon ... Năm ..... Của Sở chiến lược và Đầu tư tỉnh ...................................................

- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên: .....................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số .................................. Bởi vì ............................. Cấp cho ngày ..................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của bản thân là: ................................ VNĐ (................................ Chẵn), (Tỷ lệ vốn góp ………...................................…….%)

Hình thức góp vốn:

Tiền mặt………………................……………………..……………………………………….Tài sản……………………………………..……………………………………................……

Thời điểm góp vốn: ………………………………………………………………………………….......

Giấy chứng nhận này được lập thành hai phiên bản gốc, một bản cấp mang đến thành viên góp vốn, một bạn dạng lưu ở hồ sơ công ty.

......, ngày ....... Tháng ....... Năm ........

CÔNG TY .................

Mẫu giấy ghi nhận góp vốn - chủng loại 2:

CÔNG TY ................................Số ...../.........../GCN – ..............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN(Cấp lần .......)

- địa thế căn cứ vàoLuật công ty 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội công ty nghĩa vn và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành pháp luật Doanh nghiệp;

- địa thế căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chúng ta do chống đăng ký marketing – Sở kế hoạch chi tiêu cấp ngày

- căn cứ điều lệ doanh nghiệp được soạn thảo và trải qua ngày............

- căn cứ việc góp vốn của những thành viên

Công ty..................................

CHỨNG NHẬN

Ông (bà): ................................................ Giới tính: ..................................................

Sinh ngày: ........................................ Dân tộc: .................. Quốc tịch: .......................

CMTND/CCCD số: ............................ Vày Công an .................. Cấp cho ngày: ..................

Xem thêm: How To Fix The "File Is Too Large For The Destination File System" Error On Windows

Nơi đk HKTT: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại tại: ..........................................................................................................

Là thành viên của chúng ta ................., cùng hiện vẫn góp ................................ đồng, khớp ứng với, chiếm phần ............ % tổng vốn điều lệ.

Kể từ thời điểm ngày ..........................., Ông ............................... được hưởng khá đầy đủ các quyền với nghĩa vụ của doanh nghiệp được mức sử dụng trong điều lệ.

.............., ngày......tháng......năm......

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(Ký, ghi rõ họ với tên)

Mẫu biên phiên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh - chủng loại 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc----------------------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN tởm DOANH

Hôm nay, vào tầm ….giờ, ngày ……….………..tại……………………….......................……

Chúng tôi tất cả những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà………………..…………Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ……………..

Sinh ngày:.........................................................................................……..........................

Chứng minh quần chúng số: ……...........…….. Ngày cấp cho ……...........……… Nơi cung cấp ……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

2. Ông, bà………………....……Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ………………....

Sinh ngày:.........................................................................................……............................

Chứng minh quần chúng số: ……..........…….. Ngày cung cấp ……...........……… Nơi cấp ………

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

3. Ông, bà.....................................Giới tính ...................................Quốc tịch: ...................

Sinh ngày:...........................................................................................................................

Chứng minh quần chúng số: ..................... Ngày cung cấp ........................... Nơi cấp cho ..................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Đã tiến hành họp về bài toán góp vốn thuộc kinh doanh, với mọi nội dung rõ ràng như sau:

Mục đích góp vốn: ………………....……………………………………………………..........Số vốn góp; loại gia tài góp vốn của từng thành viên: ……………………………….........Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………...............Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………….......................Cam kết của những bên: ………………………………………………………………………......Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………………………………………………...............

Các mặt đã duy nhất trí trải qua biên bạn dạng với văn bản trên với cùng ký kết tên bên dưới đây:

ÔNG (BÀ)(Ký, họ cùng tên)

ÔNG (BÀ)(Ký, họ và tên)

ÔNG (BÀ)(Ký, họ và tên)

5. Giấy tờ thủ tục chứng dấn góp vốn được điều chỉnh bởi:

Luật doanh nghiệp lớn ngày 17 mon 6 năm 2020;

Các văn bản pháp nguyên lý khác tất cả liên quan.

Qua trên, là một vài thông tin đặc biệt quan trọng liên quan đến mẫu giấy chứng nhận góp vốn theo quy định lao lý hiện hành. Hi vọng iLAW đã khiến cho bạn giải đáp những vướng mắc liên quan về giấy tờ thủ tục này.