Mẫu giấy reviews Đảng viên làm việc về khu vực cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng cỗ nơi đảng viên đã sinh hoạt gửi về khu vực cơ trú về việc ra mắt Đảng viên ở về nơi cư trú, duy trì liên lạc ban hành kèm theo hướng dẫn 33-HD/BTCTW.. Chủng loại giấy reviews nêu rõ tin tức của đảng viên, địa điểm chuyển làm việc mới…. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về nơi cư trú

Bạn sẽ xem bài: mẫu mã giấy giới thiệu Đảng viên sinh sống về nơi cư trú

Mẫu trình làng đảng viên sinh hoạt khu vực cư trú theo điều khoản 213

1. Giấy reviews đảng viên về giữ lại mối tương tác ở địa điểm cư trú tiên tiến nhất theo lí giải 33-HD/BTCTW

*

ĐẢNG BỘ……………………………ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện dụng cụ số 213-QĐ/TW, ngày thứ 2 tháng 01 năm 2020 của cục Chính trị về nhiệm vụ của đảng viên vẫn công tác liên tục giữ mối contact với tổ chức đảng cùng nhân dân chỗ cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, thiếu phụ …………………………..

Sinh ngày ….. Tháng …….. Năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, thừa nhận đảng viên chấp nhận ngày ……………………

Đang làm việc đảng tại chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện trú quán tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt địa điểm cư trú.

Đề nghị các bè bạn tiếp nhận với tạo đk cho đảng viên ……………………………….. Chấm dứt nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp thừa nhận ngày…………………………..

Đã ra mắt về ngơi nghỉ tại chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng góp dấu, ghi rõ họ với tên)

2. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên ngơi nghỉ về địa điểm cư trú theo phương tiện 76-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ……………….

Xem thêm: Những Hình Ảnh Đẹp Của Sakura Đẹp, Dễ Thương Cài Làm Hình Nền

……………, ngày….tháng…..năm……

GIẤY GIỚI THIỆUĐảng viên đang công tác làm việc và tiếp thu kiến thức về giữ lại mối contact nơi cư trú

Kính gửi: ………………………………………………..

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………………………………

Giới thiệu đảng viên: …………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chủ yếu trị: …………………………………………………………………………………………

Trình độ siêng môn: ……………………………………………………………………………………

Vào Đảng ngày: …………………., chấp thuận ngày: ………………………………………………

Đang sinh hoạt Đảng tại bỏ ra Bộ ………………… nằm trong Đảng bộ Trường ………………….

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ thiết yếu quyền: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại cơ quan: ………………, di động cầm tay cá nhân: ……………………………………………..

Đề nghị các bạn hữu tiếp thừa nhận đảng viên: ……………………………về giữ lại mối tương tác theo pháp luật 76-QĐ/TW của bộ Chính Trị.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp dìm ngày: …………………………

Đã reviews về sinh sống tại đưa ra bộ: ….

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm tại mục thủ tục hành bao gồm trong mục biểu mẫu nhé.