Phiếu xin chủ kiến chi ủy nơi cư trú là biểu mẫu mã được lập ra dùng để xin ý kiến nhận xét, đóng góp về đảng viên tại chỗ cư trú.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

mẫu mã thường được dùng vào dịp thời điểm cuối năm nhằm ship hàng cho công tác reviews đảng viên.

Đây là biểu mẫu tiên tiến nhất theo biện pháp hiện hành, được phát hành kèm theo hướng dẫn 33-HD/BTCTW về thực hiện nội dung trong pháp luật 213-QĐ/TW. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể mẫu phiếu xin chủ ý chi ủy vị trí cư trú, mời chúng ta cùng tham khảo.

Mẫu Phiếu xin ý kiến chi ủy chỗ cư trú


ĐẢNG BỘ…………………………… ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------

……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy vị trí cư trú

Kính gửi:.......................................................

......................................................................

Thực hiện nguyên lý số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của cục Chính trị về trọng trách của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối tương tác với tổ chức đảng và nhân dân chỗ cư trú.

Đảng ủy/chi bộ …………………. Trân trọng kiến nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………. Tại địa điểm cư trú (theo chủng loại gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNCHI BỘ ………………………………-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

……., ngày … mon … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên vẫn công tác tiếp tục giữ mối tương tác với tổ chức đảng với nhân dân vị trí cư trú

Chi ủy1 sau khoản thời gian họp cùng với ban công tác mặt trận thôn, bản, quần thể dân cư, tổ dân phố thống nhất nhấn xét về đảng viên …………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống cùng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu mã của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân khu vực cư trú.

Nêu gương xuất sắc ☐ Nêu gương ☐ chưa nêu gương ☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân trên địa phận dân cư triển khai các nhà trương, con đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật trong phòng nước và những quy định của địa phương vị trí cư trú. Tham gia cùng vận động gia đình tham gia những cuộc vận động, các phong trào thi đua bởi địa phương phân phát động.

Xem thêm: Danh Sách Cầu Thủ Giới Hạn Fifa Online 3, Moi Nhat, 2021

Gương mẫu đón đầu ☐ Gương chủng loại ☐ chưa gương mẫu mã ☐

3. Thâm nhập đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các buổi họp đinh kỳ và tích cực và lành mạnh tham gia các cuộc họp khác vì cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia những cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia khá đầy đủ ☐ Tham gia chưa đầy đủ ☐ Không gia nhập ☐

4. Liên tiếp giữ mối tương tác với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác làm việc mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những chủ ý của nhân dân tới cơ quan tất cả thẩm quyền. Tích cực tham gia góp chủ kiến với bỏ ra ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi trú ngụ về các các bước chung của địa phương, nhất là những vụ việc bức xúc làm việc thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, lành mạnh và tích cực ☐ thường xuyên ☐ Chưa liên tục ☐

5. Tuyên truyền, di chuyển nhân dân gia nhập góp ý thành lập Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong bài toán tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tiến hành trách nhiệm nêu gương. Vận động mái ấm gia đình và quần chúng xây dựng quan hệ gắn bó đoàn kết, kiến thiết đời sống văn hóa truyền thống ở khu vực dân cư.

Rất tích cực và lành mạnh ☐ lành mạnh và tích cực ☐ Chưa tích cực và lành mạnh ☐

6. Đề nghị cấp ủy các đại lý nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương ☐ Không đề xuất ☐ xem xét xử trí ☐

7. Thừa nhận xét khác …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦYXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ cùng tên)

T/M bỏ ra BỘ(Ký, ghi rõ họ với tên)


Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác làm việc ở chỗ cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống với vai trò chi phí phong, gương mẫu mã của tín đồ cán bộ, đảng viên trước nhân dân địa điểm cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và dân chúng trên địa phận dân cư triển khai các công ty trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước và những quy định của địa phương khu vực cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các cuộc họp định kỳ và lành mạnh và tích cực tham gia các cuộc họp khác vày cấp ủy khu vực cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp chủ kiến với bỏ ra ủy, bỏ ra bộ, đảng ủy đại lý nơi trú ngụ về các quá trình chung của địa phương, độc nhất là những vụ việc bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân vị trí cư trú; liên tục giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác làm việc mặt trận vị trí cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; đề đạt những chủ ý của quần chúng. # tới cơ quan có thẩm quyền.


5. Tuyên truyền, vận động nhân dân gia nhập góp ý sản xuất Đảng, xây dựng tổ chức chính quyền ở cơ sở, đo lường cán bộ, đảng viên trong vấn đề tu dưỡng, tập luyện đạo đức, lối sinh sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động những thành viên trong mái ấm gia đình tham gia các cuộc vận động, các trào lưu thi đua vày địa phương phạt động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dừng đời sống văn hoá ở quần thể dân cư.

7. Report kết quả tiến hành các trách nhiệm tại Điều 2 hiện tượng này với chi ủy nơi công tác làm việc vào dịp kiểm điểm, reviews đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với bỏ ra ủy nơi công tác và địa điểm cư trú khi gửi sang chỗ cư trú khác.