Chấm dứt hợp đồng chính là làm cho các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng sẽ được dừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ không phải tiếp tục thực hiên nghĩa vụ với bên kia và bên có quyền cũng sẽ không nhận được những quyền như đã thỏa thuận trong Hợp đồng nữa.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng mới nhất


Hợp đồng không còn là một khái niệm xa lạ đối với mọi người. Như chúng ta biết, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc xác lập quyền hay nghĩa vụ của các bên về một công việc nào đó. Khi những thỏa thuận đó đã được đạt được thì các bên có thể chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên việc chấm dứt hợp đồng cũng cần phải tuân thủ theo những trình tự nhất định và cần phải có Quyết định châm dứt Hợp đồng.

Để có thể hiểu rõ hơn, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến quyết định chấm dứt hợp đồng, đồng thời cung cấp cho bạn đọc Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay.

Chấm dứt Hợp đồng là gì?

Chấm dứt Hợp đồng là việc thực hiện các thỏa thuận khi các bên tham gia hợp đồng đã thực hiên những quyền, nghĩa vụ của mình ghi trong hợp đồng và đã đạt được các thỏa thuận khi tham gia ký hợp đồng. Hiểu đơn giản, chấm dứt hợp đồng chính là làm cho các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng sẽ được dừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ không phải tiếp tục thực hiên nghĩa vụ với bên kia và bên có quyền cũng sẽ không nhận được những quyền như đã thỏa thuận trong Hợp đồng nữa.

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào?

Không phải tất cả mọi trường hợp thì các bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà phải được chấm dứt theo quy định của pháp luật,

Cụ thể, tại điều 442, bộ luật Dân sự 2015 thì Hợp đồng chấm dứt trong những trường hợp sau đây:


“ 1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định”.


Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là việc một bên tham gia hợp chủ động chấm dứt hợp đồng với bên kia khi chưa có sự đồng ý chấm dứt hợp đồng từ bên còn lại. Về nguyên tắc thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng hiện nay không được khuyến khích, tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc một bên tham gia hợp đồng vi phạm những điều khoản của hợp đồng xảy ra cũng không ít.

Do vậy tuy pháp luật không khuyến khích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn cho phép đơn phương chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể. Những trường hợp này được thỏa thuận ngay trong hợp đồng và phải nằm trong khuôn khổ cả pháp luật.

Xem thêm: Máy Bơm Đẩy Cao Panasonic Gp, Máy Bơm Nước Panasonic 200W Gp

*

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng

Như đã nói ở trên, việc kết chấm dứt Hợp dồng cần được tuân thu theo những trình tự, thủ tục cụ thể và phải có quyết định chấm dứt hợp đồng. Vậy chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay như sau:

CÔNG TY ….

Số:_/20…/QĐ-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

địa danh, ngày ___ tháng __ năm

QUYẾT ĐỊNH

VV: Chấm dứt hợp đồng lao động——————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20….;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số …………………………………….;

– Căn cứ Quyết định ……………………………………………………..;

– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………, đối với Ông Nguyễn Văn A;

– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành. 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: 

– Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;– Công đoàn Công ty;– Phòng TC & NS;– P21 (Đăng tin);– Lưu VP, HS 

NGUYỄN VĂN B

Trên đây là toàn bộ những nội dung liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng và Mẫu quyết định chấm dứt Hợp đồng. Nếu có bất ký thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn. Xin cảm ơn!