Mẫu ra quyết định về câu hỏi kỷ công cụ công chức, viên chức và tín đồ lao động

Mẫu đưa ra quyết định về việc kỷ điều khoản công chức, viên chức và tín đồ lao đụng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kỷ công cụ công chức, viên chức và người lao động. Mẫu mã nêu rõ tín đồ bị kỷ luật, hiệ tượng kỷ luật...

Bạn đang xem: Mẫu quyết định kỷ luật cán bộ công chức

Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và cài đặt về trên đây.


Mẫu ra quyết định bổ nhiệm cùng xếp lương chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức

Mẫu ra quyết định điều động và vấp ngã nhiệm

Mẫu quyết định kéo dãn thời gian giữ chức vụ


Nội dung cơ bản của mẫu đưa ra quyết định về việc kỷ hiện tượng công chức, viên chức và tín đồ lao đụng như sau:

UBND TỈNH ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------------------

Số: .........../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...


QUYẾT ĐỊNHVề việc kỷ phép tắc công chức, viên chức và bạn lao động

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………………...………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….……..…………………..;

Xét đề xuất Thủ trưởng..........(2)....... (nếu có) với Trưởng phòng tổ chức triển khai Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật so với ..........(3)........bằng hình thức.......(4)....., đã gồm vi phạm..................... (5).........................

Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật ....(6)... Tháng, kể từ ngày ...... Tháng...... Năm......

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng..........(2).......... , Thủ trưởng các đơn vị tương quan và ........(3)....... Phụ trách thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ (để b/c);

- .............(7)................;

- Lưu: VT, TCCB, (8).

GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ với tên

Ghi chú:

(1) các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

Xem thêm: Tivi Smart Tivi Lg 32 Inch 32Lk540Bpta, Smart Tivi Lg 32 Inch 32Lk540Bpta


(2) tên phòng, đơn vị.

(3) Họ cùng tên, dịch vụ (hoặc chức danh) công chức, viên chức và fan lao đụng bị kỷ luật.

(4) hình thức kỷ luật..

(5) nguyên nhân vi phạm nhằm bị ký luật.

(6) Số tháng bị kỷ luật..

(7) các cơ quan, 1-1 vị, cá thể để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...

(8) cam kết hiệu bạn đánh máy, nhân bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là phó giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu ra quyết định về vấn đề kỷ luật pháp công chức, viên chức và bạn lao động


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
2 7.304
Chia sẻ bài xích viết
download về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin mê say hợp cho bạn tại những liên kết bên dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

meta.vn. Bản quyền © 2022 pgdgialoc.edu.vn.