Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.91 KB, 2 trang )


---CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---Số: ____/____ ____, ngày ___ tháng ___ năm ____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu....

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: 1. Căn cứ pháp lý

Bên mời thầu nêu các căn cứ pháp lý như sau:- Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng;- Biên bản thương thảo hợp đồng.

Xem thêm: Mua Online Đồng Hồ Điện Tử Thông Minh, Mua Online Đồng Hồ Thông Minh Giá Cực Tốt

2. Quá trình thương thảo hợp đồng

a) Bên mời thầu mơ tả q trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng:

- Ngày tháng tiến hành thương thảo;- Các vấn đề trong quá trình thương thảo.

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong q trình hồn thiện, ký kết hợp đồng.3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và thương thảo với nhà thầu________ , ________ kiến nghị ________ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói

thầu________ với các nội dung sau:- Tên nhà thầu trúng thầu;

- Giá đề nghị trúng thầu;- Loại hợp đồng;


(2)

- Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, biên bản thương thảo hợpđồng, tờ trình, quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:- Như trên;

- Tổ chức thẩm định (để thẩm định);- Lưu: VT,


thủ tục hành chính t biểu mẫu

Tài liệu liên quan


*
Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 4 2 5
*
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 4 500 0
*
Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* pptx 5 459 0
*
Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)* docx 4 611 1
*
Tài liệu Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo doc 2 1 2
*
Tài liệu Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ) pdf 4 399 0
*
Mẫu số 1.3 Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư docx 3 30 248
*
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng pdf 5 571 1
*
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư pot 7 982 0
*
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu pdf 4 345 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(7.88 KB - 2 trang) - Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Tải bản đầy đủ ngay
×