Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là mẫu dùng để nhận xét, đóng góp về đảng viên nơi cư trú, thường được dùng vào thời điểm cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên.

Bạn đang xem: Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng


Hàng năm, tổ chức Đảng các cấp sẽ tiến hành bình xét, đánh giá phân loại Đảng viên. Và để có kết quả cho việc đánh giá phân loại này, tổ chức Đảng sẽ căn cứ vào thể hiện của cá nhân trong công việc, trong lối sống và một phần căn cứ vào bản kiểm điểm và ý kiến của chi ủy nơi cư trú. Và trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến Quý vị mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú.

Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là gì?

Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là mẫu dùng để nhận xét, đóng góp về đảng viên nơi cư trú, thường được dùng vào thời điểm cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên.

Như chúng ta đã biết, đảng viên là những người ưu tú, có phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh… phải nêu gương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao không chỉ ở nơi làm việc mà còn tại nơi cư trú. Vậy nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú là gì?

– Nêu gương phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống trước nhân dân nơi cư trú.

– Gương mẫu thực hiện những nghĩa vụ công dân; tuyên truyền gia đình và nhân dân nơi cư trú chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Tham gia các cuộc họp, sinh hoạt do cấp ủy nơi cư trú triệu tập.

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

– Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ.

– Tham gia và vận động người thân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương; tuyên truyền vẫn động nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết.

– Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi ủy vào dịp kiểm điểm, đánh giá và kịp thời báo với chi ủy nơi cư trú và nơi công tác khi chuyển sang nơi cư trú khác.

*

Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú được quy định ở đâu?

Hiện nay, mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú được quy định trong Hướng dẫn số 33-HD/BCHTW thực hiện một số nội dung trong Quy số 213-QĐ/TW ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2020.

ĐẢNG BỘ……………………….ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) …………..——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-
……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………. Trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………………………………………. Tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

Xem thêm:

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNCHI BỘ ………………………——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————
……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên ………………………. Như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt □ Nêu gương □ Chưa nêu gương □

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu □ Gương mẫu □ Chưa gương mẫu □

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp đinh kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ □ Tham gia chưa đầy đủ □ Không tham gia □

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực □ Thường xuyên □ Chưa thường xuyên □

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực □ Tích cực □ Chưa tích cực □

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương □ Không đề nghị □ Xem xét xử lý □

7. Nhận xét khác ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦYXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)T/M CHI BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý vị có thể tải về mẫu sau đây:

Biểu mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Trên đây là nội dung của Luật Hoàng Phi về mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú, cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.