Bài tập Toán 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử là tài liệu ôn tập với các bài tập Toán 8 phân tích đa thức thành nhân tử, giúp các bạn học sinh học tốt Toán 8 và luyện tập các dạng Toán lớp 8 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các bạn học sinh.

Bạn đang xem: 8 cách phân tích đa thức thành nhân tử cực hay


Phương pháp tách hạng tử

- Ta có thể tách một hạng tử nào đó thành hai hay nhiều hạng tử thích hợp để làm xuất hiện những nhóm hạng tử mà ta có thể dùng các phương pháp khác để phân tích được.

Chú ý: Quy tắc dấu ngoặc

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−“ thành dấu "+" và dấu "+” thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Xem thêm: Ảnh Bìa Facebook Ý Nghĩa Ve Cuoc Song Bằng Tiếng Anh, Ảnh Bìa Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Cho Facebook

Bài tập ví dụ phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử


Ví dụ 1: Dùng phương pháp tách hạng tử phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*


Hướng dẫn giải

a. Ta có:

*

b. Ta có:

*

c. Ta có:

*

d. Ta có:

*


Ví dụ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*


Hướng dẫn giải

a. Ta có:

*

b. Ta có:

*

c. Ta có:

*

d. Ta có:

*

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

i.

*

k.

*

Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

Bài tập 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

Bài tập 4: Dùng phương pháp tách hạng tử và thêm bớt cùng hạng tử phân tích các đa thức dưới đây thành nhân tử:

a) 4x2 + 16x - 9b) -5x2 - 29x - 20
c) x2 + 2x - 3d) 3x2 - 11x + 6
e) 6x2 + 7x + 2f) x2 - 6x + 8
g) 9x2 + 6x - 8h) 3x2 - 8x + 4

Bài tập 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử (thêm bớt hạng tử)

a) 10x2 + 4x - 6

b) x2 + 2x - 15

Bài tập 6: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a) (x2 + 3x + 1)(x2 + 3x + 2) - 30

b) 4x4 - 8x3 + 3x2 - 8x + 4

c) 2x4 - 15x3 + 35x2 - 30x + 8

d) 2x3 - x2 + 5x + 3

Bài tập 7: Bằng phương pháp tách hạng tử (thêm bớt hạng tử) phân tích các đa thức dưới đây thành nhân tử:

a) x2 - 4xy + 3y2b) 16x4 + 4x2y2 + y4c) x4 + x2 + 1
d) x4 + 4e) 4x4 + 1f) x4y4 + 4
g) x2 + 3xy+ 2y2h) x4 - 5x2y2 + 4y2i) x4 + 3x2 + 4
k) x4 + 64l) 4x4y4 + 1m) ab2c3 + 64ab2
n) 27x3y - a3b3yp) x4 + 3x2 - 2x + 3q) x2 - y2 + 10x - 6y + 16

Bài tập 8: Cho 4x2 + 9y2 = 9. Tìm giá trị của biến x, y để A = x - 2y + 3 đạt GTNN, GTLN

Bài tập 9: Tìm x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất

A = 4x4 - x2 - 1/(x2 + 1)2

Bài tập 10: Tìm x để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất

A = (x - 1)(x - 4)(x - 5)(x - 8)

-------------------------------------------------

pgdgialoc.edu.vn đã gửi tới các bạn tài liệu Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu khác như Giải Toán 8, Giải Bài tập Toán 8, Luyện tập Toán 8, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Chúc các em học tập tốt!