*

*
*
Kệ Khai Kinh
Phật Pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầuTrăm nghìn muôn kiếp cạnh tranh tìm cầuCon ni nghe thấy chăm trì tụngNguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầuNam mô Liên Trì Hải Hội Phật bồ Tát (3 lần)Như vậy tôi nghe: Một thuở nọ, Phật sinh hoạt nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ cung cấp Cô Độc, cùng rất đại Tỳ-kheo một nghìn nhì trăm năm mươi vị thuộc ở chung, phần lớn là bậc đại A La Hán, mọi fan đều biết đến.Đó là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-Lô phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-ni, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và các vị đệ tử béo như vậy những nữa; cùng các vị Bồ-tát Ma-ha-tát như Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càn-đà-ha-đề Bồ-tát, thường xuyên Tinh Tấn người yêu tát và những vị Bồ-tát lớn nhiều như vậy nữa; với Thích Đề trả Nhơn..v..v..

Bạn đang xem: Phật thuyết kinh a di đà

Vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội.Bấy giờ đức phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất: "Từ trên đây qua phương Tây giải pháp mười vạn ức cõi Phật, bao gồm một nhân loại tên là cực Lạc, nước ấy tất cả Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp sống đó.Này Xá-lợi-phất! bởi vì sao điện thoại tư vấn nước kia tên là cực Lạc?Vì chúng sanh của nước ấy không tồn tại các khổ não, chỉ hưởng hầu như điều vui, cho nên được gọi là cực Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước rất Lạc có bảy lớp lan thuẩn, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp mặt hàng cây đều bằng bốn lắp thêm báu vây quanh giáp vòng, vì thế nước ấy tên là cực Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước rất Lạc tất cả ao bảy báu, nước tám công đức tràn trề trong đó. Đáy ao toàn trải cát bằng vàng. Thềm đường tứ phía vày vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê hòa hợp thành. Trên có lầu tất cả các, cũng sử dụng đủ các loại vàng, bạc, giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não nhằm trang sức.Hoa sen vào ao to như bánh xe, greed color có tia nắng xanh, màu rubi có ánh nắng vàng, màu đỏ có ánh nắng đỏ, màu trắng có ánh sánh trắng, thơm ngào ngạt vi diệu.Này Xá-lợi-phất, cõi nước cực Lạc thành công công đức chỉnh tề như thế!Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, thường xuyên trổi nhạc trời, vàng ròng làm cho đất, ngày đêm sáu thời, mưa hoa Mạn-đà-la cõi trời. Chúng sanh ở cõi ấy, cứ hằng ngày sớm, thường dùng đãy y, đựng những hoa đẹp, lấy cúng nhịn nhường mười vạn ức Phật sinh hoạt phương khác, vừa cho giờ ăn, về bên nước mình, ăn cơm, kinh hành.Này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc thành tích công đức chỉnh tề như thế! Lại này nữa Xá-lợi-phất, cõi nước kia thường xuyên có những loài chim mầu nhan sắc kỳ diệu, như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, cùng Mạng. Mọi thứ chim này, hôm mai sáu thời, hót thông báo hòa nhã, giờ đồng hồ ấy diễn xướng năm căn, năm lực, bảy Bồ-đề phần, tám thánh đạo phần. Những pháp như thế ấy, bọn chúng sanh nghỉ ngơi nước tê nghe âm thanh này rồi, thảy hầu hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! Này Xá-lợi-phất, ông chớ cho rằng chim này thiệt là do tội báo sinh ra. Nguyên nhân thế? vày cõi nước của Phật kia không tồn tại ba ác đạo. Này Xá-lợi-phất, cõi nước của Phật tê còn không có tên của ác đạo, huống chi lại sở hữu thật. Những thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà ý muốn cho tiếng Pháp âm truyền mọi mà biến hóa ra như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, gió vơi lay động các hàng cây báu và các lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu, y như trăm nghìn thứ music đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi, thoải mái và tự nhiên đều sanh vai trung phong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành tích công đức nghiêm túc như thế.Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? nguyên nhân Đức Phật kia có tên là A Di Đà? Này Xá-lợi-phất, Đức Phật cơ có ánh sáng vô lượng, chiếu trong cả mười phương cõi nước không xẩy ra chướng ngại, cho nên có tên là A Di Đà. Lại này Xá-lợi-phất, mạng sinh sống của Phật kia cùng nhân dân của Ngài, vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, mang đến nên có tên là A Di Đà. Này Xá-lợi-phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia bao gồm vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn phần đông là bực đại A-la-hán, cần yếu tính đếm cơ mà biết được, những chúng Bồ-tát cũng những như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành quả công đức trang nghiêm như thế! Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc, bọn chúng sanh sanh về hồ hết là bực A-bệ-bạt-trí. Vào đó có không ít vị nhất sanh vấp ngã xứ. Số đó không ít tới nỗi bắt buộc tính đếm nhưng mà biết được, chỉ gồm dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ nhằm nói. Này Xá-lợi-phất, bọn chúng sanh nghe được đa số điều này, phải cần phát nguyện, nguyện sanh về nước kia.

Xem thêm: Xem Sao Chiếu Mệnh Theo Ngày Tháng Năm Sinh, Xem Sao Hạn Dựa Theo Ngày Tháng Năm Sinh

Lý do thế? vì chưng được ở thuộc một vị trí với những bậc Thượng thiện nhơn. Này Xá-lợi-phất, không nên cho rằng có tí chút nhơn duyên phước đức căn lành nhưng được sanh về nước kia đâu.Này Xá-lợi-phất, nếu tất cả hàng thiện nam giới thiện chị em nào nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, nhì ngày, tía ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bẩy ngày, nhất tâm bất loạn. Bạn ấy lúc lâm bình thường thấy Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng hiển thị trước mặt. Khi chết người ấy tâm không điên đảo, tức khắc được vãng sinh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Này Xá-lợi-phất. Ta thấy phần lớn điều lợi ấy phải mới nói như vậy. Nếu có chúng sinh nào nghe ta nói đây, phải đề xuất phát nguyện sinh về nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta bây giờ ngợi khen tác dụng về công đức quan trọng nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Ở phương Đông cũng đều có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Y như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị hầu như ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời trung thực như vầy: chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin vào công đức khen ngợi cần thiết nghĩ bàn với "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở nhân loại phương Nam gồm Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị rất nhiều ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên vậy giới, nói lời thật thà như vầy: bọn chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi quan trọng nghĩ bàn cùng "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở nhân loại phương Tây tất cả Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị các ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên cụ giới, nói lời thành thật như vầy: bọn chúng sanh các ngươi nên tin vào công đức khen ngợi quan trọng nghĩ bàn với "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật về tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị số đông ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cả tam thiên đại thiên nắm giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh các ngươi bắt buộc tin vào công đức khen ngợi cần yếu nghĩ bàn với "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, trái đất phương Dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Giống hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên chũm giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh các ngươi bắt buộc tin vào công đức khen ngợi bắt buộc nghĩ bàn, và "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Trên tất cả Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật hương thơm Thượng, Phật hương thơm Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị rất nhiều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên ráng giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh những ngươi đề nghị tin vào công đức khen ngợi cần thiết nghĩ bàn, và "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ý của ông nghĩ về sao? vì sao gọi là "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm"? Này Xá-lợi-phất, nếu tất cả kẻ thiện nam bạn thiện con gái nào nghe kinh này nhưng mà thọ trì, với nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam giới thiện nữ giới ấy các được tất cả chư Phật hộ niệm đến và hầu như được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên vì vậy này Xá-lợi-phất, những ông hãy buộc phải tin dấn lời ta với lời chư Phật nói.Này Xá-lợi-phất, giả dụ có tín đồ đã phạt nguyện, đã phát nguyện, đang phát nguyện mong sanh về nước của Phật A Di Đà thì những người này đều được không thối chuyển chỗ đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc vẫn sanh, hoặc đang sanh về, hoặc sẽ sanh. Cho nên này Xá-lợi-phất, các thiện phái nam tử thiện thiếu phụ nhân, giả dụ ai có tin tưởng hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta lúc này khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, những Đức Phật tê cũng ngợi khen công đức quan yếu nghĩ bàn của ta cùng nói như vậy nầy: Đức Phật đam mê Ca Mâu Ni đã làm cho được những vấn đề rất cạnh tranh làm với ít có; làm việc trong cõi nước ta Bà, trong đời ác năm trược: Kiếp trược, loài kiến trược, Phiền óc trược, chúng sanh trược, Mạng trược được trái A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp toàn bộ thế gian cạnh tranh tin này.Này Xá-lợi-phất, nên tìm hiểu ta ngơi nghỉ đời ác năm trược thao tác khó làm cho này, được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nói cho toàn bộ thế gian pháp khó khăn tin này, thật là khôn cùng khó!Phật nói gớm này rồi, ngài Xá-lợi-phất và những Tỳ-kheo, toàn bộ người, trời, A-tu-la... ở trần gian nghePhật nói rồi đều mừng húm tin nhận, lễ Phật nhưng lui ra.Chấm kết thúc Kinh Phật Thuyết A Di ĐàChú Trừ tất cả Nghiệp Chướng Vãng sanh Tịnh Độ:
Nam mô a di đa bà dạĐa tha dà đa dạĐa địa dạ thaA di rị đô bà tìA di rị nhiều tất đam bà tìA di rị đa tì ca lan đếA di rị đa tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ đa ca lệTa bà ha (3 lần)Kệ Tán Phật A Di ĐàA Di Đà Phật thân sắc vàng,Tướng tốt rực rỡ hào quang đãng sáng ngời,Mày white tỏa, Tu Di uyển chuyển,Mắt vào ngần, bốn hải dương long lanh,Ánh hào quang quẻ hóa vô vàn Phật,Vô số bồ Tát hiện nay ở trong,Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,Chín phẩm sen kim cương lên giải thoát.Nam mô Tây Phương rất Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)Nam tế bào A Di Đà Phật (niệm liên tục)