Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là một trong những mẫu quyết định quan trọng của một công ty. Những nội dung trong mẫu văn bản này bao gồm những trách nhiệm, nghĩa vụ của người được chỉ định vị trí phó giám đốc cần thực hiện. Nhưng những nội dung ấy bao gồm những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết “Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất theo mẫu” dưới đây.

Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty tnhh


Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc theo Sở Tư Pháp mới nhất

CÔNG TY …………..

—————

Số: …….- QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————–

Địa danh, ngày ……tháng ……. Năm …….

Xem thêm: Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Về Tình Yêu Buon, Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Về Tình Yêu

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1:Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………CMND/ Thẻ căn cước công dân số …………………………………………………………Nơi cấp:………………………………..Ngày cấp: ………………………………………..Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………..Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.Điều 2:Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.Ông/Bà ……………………….. Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTVChủ tịch HĐQT/HĐTV

*

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

THAY MẶT CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. Tháng …năm…

Giám đốc

Tóm lại vấn đề

Trên đây là ba mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được nhiều tổ chức sử dụng phổ biến nhất. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm