Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho3


Bạn đang xem: Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 3

*

Xem thêm: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở 2, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

*

*

Bài Làm

Số nguyên âm nhỏ nhất

có 2 chữ số chia hết cho 3 là: -99

vì 99 chia hết cho 3

Và thỏa mãn điều kiện.

Gọi số đó là a, ta có

Các số nguyên âm có 2 chữ số chia hết cho 3

=> Thuộc B(3) B(3) lasố nguyên âm

B(3)e (-12); 9(-15);...;(-90); (-93); (-96); (-99)

Mà(-99) làsố nhỏ nhất => a = -99

1.từ số 1 - 100 có bao nhiêu chữ số chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 5

2.số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 9 là

3.tập hợp các số có 2 chữ số là ước của 60 là

4.tìm số tự nhiên n để 3n + 5 chia hết cho n

5.lập các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3 mà ko chia hết cho 3 từ các số 0;4;5;6.

số lớn nhất trong các số lập được là số nào

6.chỗ (xo ;yo) là các số nguyên dương thỏa mãn( x - 2 ) (2y - 3) = 26 . Khi đó x0 + y0 =

7.số nguyên tố nhỏ nhất có dạngaa3

8.tìm số tự nhiên n sao cho p= (n -2 ) (n2 + n -1 ) là số nguyên tố

9.số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 3 và 5

Lớp 7 Toán 1 0

a) tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho cả 2 và 3

b) tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 và 9

c) tìm số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 9 và 11

d) tìm số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho cả 2,3,5,9

Lớp 7 Toán 3 0

tìm thuơng của phép chia số hữu tỉ âm nhỏ nhất có ba chữ số 1 cho số hữu tỉ âm lớn nhất có ba chữ số 1

Lớp 7 Toán 2 0

1) Cho A= 4n+1/2n+3. Tìm n thuộc số nguyên để:

a) A là 1 số nguyên của A

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A

2) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho ta có cách thêm n chữ số sau số đó để số chia hết cho 39

3) Tìm giá trị lớn nhất của thương 1 số tự nhiên có 3 chữ số và tổng các chữ số của nó

4) Tìm giá trị nhỏ nhất của hiệu giữa 1 số tự nhiên có 2 chữ số và tổng ấc chữ số của nó

Lớp 7 Toán 0 0

Gọi m là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho 17 và có tổng các chữ số bằng 17.

Lớp 7 Toán 2 0

4) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số mà số đó chia hết cho 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ?

6) Tìm số tự nhiên lớn nhất có 10 chữ số mà số đó chia hết cho các số nguyên tố có một chữ số ?

9) ax + by + cz = abc + 1 ^ 2 + 2 ^ 2 + 3^ 2= abc + 5 ^ 2 + 4 ^ 2

tính a ; b ;c ; x ; y ;z

Lớp 7 Toán 0 0

số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 3 và chia 2 dư 1

Lớp 7 Toán 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...