Mobitool VN xin giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân. Đây là mẫu sử dụng trong các đơn vị hành chính công lập có Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về biên bản kiểm phiếu bầu ban thanh tra nhân dân tại đây.

Bạn đang xem: Thể lệ bầu cử ban thanh tra nhân dân

Kịch bản dẫn chương trình bầu ban thanh tra nhân dân Thể lệ, nguyên tắc bầu cử ban thanh tra nhân dân Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân

1. Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân số 1

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN TRANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG……….. NHIỆM KỲ………….

Hội nghị CBVC trường …………bầu Ban bầu cử gồm:

1. Đ/c: ………… – Trưởng ban

2. Đ/c: ………….. – Thư ký

3. Đ/c: ………….. – Ủy viên

Ban bầu cử thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số cán bộ viên chức được triệu tập Hội nghị là: ……..đ/c

– Tổng số có mặt tham gia bỏ phiếu: ……. đ/c

– Đại hội quyết định số lượng thanh tra nhân dân là: …….đ/c

Trong đó:

+ Ứng cử: 0 đ/c

+ Đề cử: 05 đ/c

Đ/c: ………. Đ/c: ………. Đ/c: ……….

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: …….phiếu

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về:……..phiếu

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: ………phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:……….phiếu

– Số phiếu bầu cử cho mỗi ứng cử:

1. Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%

2. Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%

3. Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%

4. Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%

Kết luận: Căn cứ vào số phiếu, những đồng chí trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân trường ……… nhiệm kỳ ……..có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:

1. Đ/c: ……….;

2 Đ/c: ………….

3 Đ/ c: …………

Biên bản lập thành hai bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Hội nghị. Ban bầu cử làm việc tại phòng kiểm phiếu vào lú………..giờ ngày………… và kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày. /.

……….., ngày ……….tháng ………năm ………..

Thư kí ghi biên bản Trưởng ban bầu cử

2. Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…………..

Xem thêm: Nhạc Chuông Thế Giới Này Là Của Anh Và Anh Có Quyền Ăn Bánh Canh Remix

TRƯỜNG……………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBầu cử Ban thanh tra nhân dân

Nhiệm kỳ:………….

Chúng tôi được hội nghị cán bộ giáo viên năm học…………..bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban thanh tra nhân dân trường ……………,nhiệm kì ………….gồm:

Ông (bà): ………………… ……….Trưởng ban Ông (bà) ………………………… Uỷ viên Ông (bà) ……………………….…Uỷ viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được triệu tập dự hội nghị là: ……đ/c

– Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại hội nghị là: ………. đ/c

– Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bỏ phiếu là:…………..đ/c

– Hội nghị đã quyết định số lượng uỷ viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kì … là:… đ/c

– Trong đó:

+ Ứng cử:….. đ/c

+ Đề cử:..…. đ/c

– Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: ……..phiếu

– Tổng số phiếu ban bầu cử thu vào: …… phiếu

– Số phiếu hợp lệ: …… ………………… phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: .………………. Phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Ông (bà): …………..….. Số phiếu ……… tỉ lệ ….% Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..% Ông (bà): …………..….. Số phiếu ……… tỉ lệ ….% Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%

Những đồng chí trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân …… nhiệm kì ………….có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:

Ông (bà): …………..….. Số phiếu ……… tỉ lệ ….% Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..% Ông (bà): …………..….. Số phiếu ……… tỉ lệ ….% Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%

Biên bản lập thành hai bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Hội nghị .

Làm tại phòng kiểm phiếu vào lúc …….giờ

Ngày …. Tháng ….. Năm……

Thư kí ghi biên bản Trưởng ban bầu cử

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu phiếu bầu cử ban thanh tra nhân dân dưới đây:

3. Mẫu phiếu bầu cử ban thanh tra nhân dân

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …

TRƯỜNG ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU CỬBAN THANH TRA NHÂN DÂN

NHIỆM KỲ ….. – ……..

STT Họ và tên Chức vụ Tín nhiệm Không tín nhiệm 1 2 3 4

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.