các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được ở trong tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay ráng Văn bản song ngữ

Thông tứ 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV cùng 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chăm môn, chỉ định ngạch với xếp lương đối với ngạch công chức siêng ngành hành thiết yếu và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ ban hành


*

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 05/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG10 NĂM năm trước VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚICÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNGCHỨC

Căn cứ điều khoản Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CPngày 15 mon 3 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và thống trị công chức(sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CPngày 03 tháng tư năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Nội vụ;

Xét ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Côngchức - Viên chức;

Bộ trưởng cỗ Nội vụ phát hành Thôngtư sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ phương pháp chức danh, mã số ngạch với tiêu chuẩnnghiệp vụ chăm môn những ngạch công chức chăm ngành hành chính (sau trên đây viếttắt là Thông tứ số11/2014/TT-BNV) và Thông tứ số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộtrưởng cỗ Nội vụ quy định cụ thể một số điều về tuyển chọn dụng với nâng ngạch côngchức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 mon 3 năm 2010 của chính phủ nước nhà quyđịnh về tuyển chọn dụng, sử dụng và làm chủ công chức (sau trên đây viết tắt là Thông bốn số 13/2010/TT-BNV)liên quan tiền đến giải pháp về tiêu chuẩn nghiệp vụ siêng môn, bổ nhiệm ngạch và xếplương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chủ yếu và việc tổ chức thinăng ngạch công chức như sau:

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một trong những điều của Thông tứ số 11/2014/TT-BNV

1. Sửa đổi, bổsung điểm h, điểm i khoản 3 với điểm b,điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn ngạch siêng viên cao cấp như sau:

"3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

h) Đối với công chức tham dự cuộc thi nâng ngạchchuyên viên thời thượng thì trong thời hạn giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tươngđương đã công ty trì xây dựng, đánh giá ít độc nhất vô nhị 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặcđề tài, đề án, dự án, chương trình phân tích khoa học cấp bộ, ngành hoặc cung cấp tỉnhmà cơ quan áp dụng công chức được giao công ty trì nghiên cứu, xây dựng; đã có được cấpcó thẩm quyền phát hành hoặc nghiệm thu. Rõ ràng như sau:

Có quyết định của người dân có thẩm quyềncử tham gia Ban soạn thảo văn bạn dạng quy phi pháp luật nhưng mà cơ quan chỗ công chứccông tác được giao công ty trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp gồm thẩm quyềnban hành. Trường vừa lòng tham gia tạo văn bản mà theo hiện tượng của lý lẽ Banhành văn bạn dạng quy phi pháp luật không đề xuất cơ quan địa điểm công chức công tácđược giao công ty trì phải thành lập Ban biên soạn thảo thì phải gồm văn bạn dạng giao nhiệm vụchủ trì kiến tạo của người dân có thẩm quyền.

Bạn đang xem: Thông tư 05/2017/tt-bnv

Có đưa ra quyết định của người dân có thẩm quyềncử tham gia Ban chỉ đạo, Ban công ty nhiệm, Ban biên soạn thảo đề tài, đề án, chươngtrình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh nhưng mà cơ quan vị trí công chức công tác đượcgiao công ty trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp gồm thẩm quyền nghiệm thu hoặcphê duyệt.

Có văn bản giao trách nhiệm của người cóthẩm quyền về vấn đề chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bảnquy phi pháp luật, gồm: dự án công trình Luật, quyết nghị của Quốc hội, dự án công trình Pháp lệnh,Nghị quyết của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; Lệnh, quyết định của chủ tịch nước;Nghị định của chính phủ, đưa ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ; quyết nghị của Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

i) Có kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ hànhchính, công vụ hoặc trong vận động lãnh đạo, quản lý. Công chức tham gia dự thi nâng ngạchchuyên viên thời thượng phải có thời hạn giữ ngạch nhân viên chính hoặc tươngđương từ đầy đủ 06 năm trở lên, vào đó thời hạn giữ ngạch chuyên viên chính tốithiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồidưỡng

b) bao gồm bằng giỏi nghiệp cao cấp lý luậnchính trị hoặc cao cấp lý luận thiết yếu trị - hành thiết yếu hoặc cử nhân bao gồm trị hoặccó giấy chứng thực trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơquan gồm thẩm quyền;

c) Có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụquản lý đơn vị nước ngạch siêng viên cao cấp hoặc gồm bằng xuất sắc nghiệp thời thượng lýluận chính trị - hành chính;

đ) Có chứng chỉ tin học tập với trình độđạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo phương pháp tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và Truyềnthông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin hoặc chứng từ tin họcứng dụng tương đương”.

2. Sửa đổi, bổsung điểm g, điểm h khoản 3 cùng điểm b,điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 6 Thông bốn số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh ngạch nhân viên chính như sau:

"3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ

g) Đối cùng với công chức tham gia dự thi nâng ngạchchuyên viên bao gồm thì trong thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương tự đãchủ trì hoặc tham gia xây dựng, đánh giá và thẩm định ít độc nhất vô nhị 01 văn phiên bản quy phi pháp luậthoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình phân tích khoa học cấp cho bộ, ngành hoặccấp tỉnh, cấp cho huyện nhưng cơ quan áp dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu,xây dựng; đã có được cấp bao gồm thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể như sau:

Có đưa ra quyết định của người dân có thẩm quyềncử tham gia Ban biên soạn thảo hoặc Tổ biêntập văn bạn dạng quy phạm pháp luật mà lại cơ quan nơi công chức công tác làm việc được giao chủtrì nghiên cứu, xây dựng và được cấp gồm thẩm quyền ban hành. Trường đúng theo thamgia kiến tạo văn bạn dạng mà theo công cụ của Luật phát hành văn phiên bản quy phạm phápluật không cần cơ quan khu vực công chức công tác được giao công ty trì đề nghị thànhlập Ban soạn thảo hoặc Tổ chỉnh sửa thì phải gồm văn bạn dạng giao trách nhiệm chủ trì hoặctham gia phát hành của người dân có thẩm quyền.

Có đưa ra quyết định của người dân có thẩm quyềncử tham gia Ban chỉ đạo, Ban nhà nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ góp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài,đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp cho tỉnh, cấp huyện mà lại cơ quannơi công chức công tác được giao công ty trì nghiên cứu, xây dựng và được cấp cóthẩm quyền nghiệm thu sát hoạch hoặc phê duyệt.

Có văn bản giao trách nhiệm của người cóthẩm quyền về bài toán chủ trì hoặc tham gia xây dựng report thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, gồm:dự án Luật, quyết nghị của Quốc hội, dự án công trình Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; Lệnh, đưa ra quyết định của chủ tịch nước; Nghị định của bao gồm phủ, Quyếtđịnh của Thủ tướng chính phủ; quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh, cấphuyện, đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp cho huyện.

h) Có tay nghề trong lĩnh vực hànhchính, công vụ hoặc trong chuyển động lãnh đạo, quản ngại lý. Công chức tham dự cuộc thi nâng ngạchchuyên viên thiết yếu phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương tự từ đủ09 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự, thử việc), vào đó thời gian giữ ngạchchuyên viên về tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

4. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo, bồidưỡng

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụquản lý đơn vị nước ngạch nhân viên chính hoặc tất cả bằng giỏi nghiệp cao cấp lý luậnchính trị - hành chính, thạc sỹ thống trị hành bao gồm công, tiến sỹ thống trị hànhchính công;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độtương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ nước ta theo lao lý tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đàotạo phát hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho việt nam hoặc có chứng chỉđào chế tác tiếng dân tộc bản địa thiểu số bởi vì cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp so với côngchức đang làm việc ở vùng dân tộc bản địa thiểu số;

d) Có chứng từ tin học với trình độđạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo dụng cụ tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của bộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn chỉnh kỹ năng thực hiện côngnghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

3. Sửa đổi, bổsung điểm b, điểm c, điểm d khoản 4 Điều7 Thông tứ số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụchuyên môn ngạch nhân viên như sau:

“4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo, bồidưỡng

b) Có chứng chỉ bồi chăm sóc nghiệp vụquản lý nhà nước ngạch nhân viên hoặc bằng giỏi nghiệp đại học ngành hànhchính học, thạc sỹ làm chủ hành chủ yếu công, tiến sỹ quản lý hành bao gồm công;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ cùng với trình độtương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ việt nam theo cơ chế tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của cỗ trưởng giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta hoặc có chứng từ đàotạo tiếng dân tộc thiểu số vì cơ sởđào tạo có thẩm quyền cấp so với công chức đang thao tác làm việc ở vùng dân tộc bản địa thiểusố;

d) Có chứng chỉ tin học tập với trình độđạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo khí cụ tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của bộ trưởng liên nghành Bộ thông tin và Truyềnthông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin họcứng dụng tương đương”.

4. Sửa đổi, bổsung điểm a, điểm c, điểm d khoản 4 Điều8 Thông bốn số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụchuyên môn ngạch cán sự như sau:

"4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,bồi dưỡng

a) gồm bằng tốt nghiệp cđ vớichuyên ngành đào tạo tương xứng với yêu cầu vị trí câu hỏi làm;

c) Có chứng từ ngoại ngữ với trình độtương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ nước ta theo lý lẽ tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho nước ta hoặc tất cả chứng chỉđào tạo thành tiếng dân tộc bản địa thiểu số bởi vì cơ sở huấn luyện có thẩm quyền cấp so với côngchức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

d) Có chứng từ tin học với trình độđạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo luật tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và Truyềnthông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin hoặc chứng từ tin họcứng dụng tương đương”.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 4 Điều 9 Thông tứ số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chuyên môn ngạch nhân viên cấp dưới như sau:

"4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo,bồi dưỡng

a) tất cả bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp vớichuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Riêng đối với nhânviên lái xe cơ quan thì cần có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp".

6. Bổ sung cập nhật Điều 9avào Thông tứ số 11/2014/TT-BNV cách thức về bổ nhiệm ngạch với xếp lương đối vớicông chức chuyên ngành hành thiết yếu như sau:

“Điều 9a. Chỉ định ngạch với xếp lương

1. Công chức được chỉ định vào các ngạchcông chức chăm ngành hành chủ yếu quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV đượcáp dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14 tháng 12 năm 2004 của cơ quan chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng tranh bị (sau trên đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP),như sau:

a) Áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyênmôn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong những cơ quan công ty nước) đối vớicác ngạch công chức sau:

Ngạch siêng viên thời thượng áp dụngcông chức các loại A3 (nhóm 1);

Ngạch nhân viên chính vận dụng côngchức loại A2 (nhóm 1);

Ngạch nhân viên áp dụng công chứcloại A1;

Ngạch cán sự vận dụng công chức loại A0;

Ngạch nhân viên vận dụng công chức loạiB.

b) Áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhânviên quá hành, giao hàng trong những cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhànước) so với ngạch nhân viên lái xe pháo cơ quan.

2. Giải pháp chuyển ngạch và xếp lương đốivới công chức vẫn giữ các ngạch công chức chăm ngành hành thiết yếu (cũ) theoquy định tại đưa ra quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của bộ trưởng -Trưởng ban Ban tổ chức triển khai - Cán bộ chính phủ (nay là bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việcban hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính sang các ngạchcông chức chuyên ngành hành bao gồm (mới) qui định tại Thông tứ 11/2014/TT-BNVnhư sau:

a) Đối cùng với ngạchchuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính với ngạch siêng viên:

Công chức đang được bổ nhiệm ở ngạchnào thì tiếp tục xếp lương theo ngạch đó.

b) Đối với ngạchcán sự:

Công chức xuất sắc nghiệp trình độ cao đẳngphù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới),nếu đang xếp lương theo công chức một số loại A0 phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì liên tiếp xếp lươngtheo công chức một số loại A0 đó; nếuđang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1Mục II Thông tứ số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành BộNội vụ lý giải xếp lương khi nâng ngạch, chuyển các loại công chức, viên chức.

Trường đúng theo công chức chưa có bằng tốtnghiệp cao đẳng tương xứng với vị trí các bước đang làm mà lại đã được bửa nhiệmvào ngạch cán sự (cũ) cùng đang xếp lương theo công chức một số loại B phát hành kèm theoNghị định số 204/2004/NĐ-CP thì liên tục xếp lương theo công chức một số loại B đótrong thời hạn 06 năm tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực. Vào thời hạn 06năm này, cơ quan thực hiện công chức phải bố trí cho công chức tiếp thu kiến thức nâng caotrình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch cán sự (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêuchuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan sử dụng công chức report cơquan quản lý công chức để thấy xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới).Trường thích hợp công chức được cử tới trường tập nâng cấp trình độ cơ mà không tham gia họctập hoặc hiệu quả học tập ko đạt yêu ước thì cơ quan áp dụng công chức báocáo cơ quan thống trị công chức xem xét sắp xếp lại các bước cho cân xứng vớitrình độ huấn luyện hoặc tiến hành tinh giản biên chế.

c) Đối với ngạchnhân viên:

Đối cùng với các đối tượng người tiêu dùng đảm nhiệm vịtrí các bước thừa hành, ship hàng đã được tuyển chọn dụng vào làm công chức theo quyđịnh của pháp luật, tất cả bằng giỏi nghiệp trung cấp trở lên với đang xếp lương theocông chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được té nhiệmvào ngạch nhân viên (mới) và liên tiếp được xếp lương theo công chức nhiều loại B đó.Riêng so với nhân viên lái xe cơ quan thì nên có bằng lái xe được cơ quan cóthẩm quyền cấp và tiếp tục xếp lương nhân viên lái xe cộ của Bảng 4 (Bảng lươngnhân viên vượt hành, giao hàng trong những cơ quan nhà nước và những đơn vị sự nghiệpcủa đơn vị nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Trường vừa lòng công chức chưa xuất hiện bằng tốtnghiệp trung cung cấp trở lên cân xứng với vị trí công việc đang có tác dụng thì tiếp tục đượcxếp lương theo ngạch nhân viên cấp dưới hiện tận hưởng của Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừahành, phục vụ trong các cơ quan công ty nước và những đơn vị sự nghiệp của phòng nước)ban hành dĩ nhiên Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào thời hạn 06 năm kể từ ngàyThông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chứcphải bố trí cho công chức học tậpnâng cao trình độ chuyên môn để đủ tiêu chuẩncủa ngạch nhân viên cấp dưới (mới); lúc công chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạchnhân viên (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan làm chủ công chứcđể xem xét, đưa ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch nhân viên (mới). Trường hợp công chứcđược cử đi học tập nâng cấp trình độ mà lại không tham gia học tập hoặc kết quả họctập ko đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức report cơ quan quản ngại lýcông chức xem xét tiến hành tinh giản biên chế.

Xem thêm: Tải Mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Chi Đoàn Hàng Tháng 2012, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Đoàn

3. Đối với nhânviên thao tác làm việc theo chính sách hợp đồng lao động lý lẽ tại Nghị định số68/2000/NĐ-CP ngày 17 mon 11 năm 2000 của cơ quan chính phủ về thực hiện cơ chế hợp đồngmột số loại công việc trong ban ngành hành chủ yếu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp thì xếplương theo Bảng 4 (Bảng lương nhân viên cấp dưới thừa hành, giao hàng trong những cơ quannhà nước và những đơn vị sự nghiệp ở trong nhà nước) phát hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP”.

7. Sửa đổi Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BNV như sau:

“Điều 10. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc tw vàcác cơ quan, tổ chức có tương quan căn cứ các quy định tại Thông tư này nhằm thựchiện bài toán tuyển dụng, áp dụng và thống trị đội ngũ công chức chăm ngành hànhchính.

2. Viên chức làm việc ở những bộ phậnhành chính, tổng hợp, tổ chức triển khai cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chínhvà các bộ phận không trực tiếp triển khai chuyên môn nhiệm vụ theo chức danhnghề nghiệp trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được vận dụng quy định về tiêu chuẩnnghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chăm ngành hành bao gồm quy định tạiThông tứ này để triển khai việc tuyển chọn dụng, thực hiện và quản lý viên chức".

Điều 2. Sửa đổi,bổ sung một trong những điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 15 Thông tứ số 13/2010/TT-BNV như sau:

“Điều 15. Xuất bản kế hoạch thi nângngạch công chức

2. Xây dừng kế hoạch tổ chức thi nângngạch công chức:

a) địa thế căn cứ đề nghị số lượng chỉ tiêu nângngạch của các cơ quan cai quản công chức theo qui định tại khoản 1 Điều này, BộNội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trung ương sản xuất kế hoạch tổ chức thi nâng ngạchcông chức và thông tin chỉ tiêu nâng ngạch công chức hàng năm để các Bộ, ngành,địa phương thực hiện.

b) Đối cùng với kỳ thi nâng ngạch lên cánsự, nhân viên hoặc tương đương:

Căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức hàng năm của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương, cơ quan quản lýcông chức xây cất Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, gửi bộ Nội vụ hoặcBan tổ chức triển khai Trung ương thống nhất trước lúc tổ chức tiến hành theo thẩm quyền.

c) Đối cùng với kỳ thi nâng ngạch lênchuyên viên chủ yếu hoặc tương đương:

Căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức hàng năm của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trung ương, cơ sở quản lýcông chức xuất bản Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức, gửi bộ Nội vụ hoặcBan tổ chức triển khai Trung ương phê duyệt để làm căn cứ phối hợp (đối với các Bộ, cơquan Trung ương) hoặc phân cấp (đối với những địa phương) trước lúc tổ chức thựchiện. Ngôi trường hợp các Bộ, cơ quan tw hoặc địa phương không có tác dụng tổchức thi thì gồm văn bạn dạng báo cáo cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trung ương xem xét,giải quyết.

d) Đối cùng với kỳ thi nâng ngạch lênchuyên viên thời thượng hoặc tương đương:

Căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức sản phẩm năm của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương và đề xuất số lượngchỉ tiêu nâng ngạch của các cơ quan làm chủ công chức, bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chứcTrung ương xuất bản Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức để tổ chức triển khai thực hiệntheo thẩm quyền”.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

“Điều 16. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh nângngạch công chức

2. Cơ quan làm chủ công chức chịutrách nhiệm coi xét, quyết định danh sách công chức tất cả đủ các tiêu chuẩn, điềukiện tham gia kỳ thi cùng lưu giữ, làm chủ hồ sơ đăng ký tuyển sinh nâng ngạch củacông chức tham dự kỳ thi”.

3. Sửa thay đổi Điều 17 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

"Điều 17. Tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức

1. Đối cùng với kỳ thi nâng ngạch lên cánsự, nhân viên hoặc tương đương:

Căn cứ Đề án tổ chức thi nâng ngạchcông chức được cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương thống độc nhất vô nhị theo dụng cụ tạiđiểm b khoản 2 Điều 15 Thông bốn này, người đứng đầu cơ quan cai quản công chứcquyết định list công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nângngạch lên cán sự, nhân viên hoặc tương đương; ra đời Hội đồng thi nâng ngạchtheo qui định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP nhằm tổchức kỳ thi theo biện pháp và report kết trái kỳ thi về bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chứcTrung ương nhằm theo dõi theo thẩm quyền.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lênchuyên viên thiết yếu hoặc tương đương:

a) bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trungương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thống tốt nhất Đềán tổ chức thi nâng ngạch công chức theo đề xuất của ngườiđứng đầu tư mạnh quan quản lý công chức;

Quyết định đề thi với đáp án những mônthi trong kỳ thi nâng ngạch lên nhân viên chính; đưa ra quyết định đề thi cùng đáp ánmôn kiến thức chung vào kỳ thi nâng ngạch lên các ngạch công chức chuyênngành tương đương nhân viên chính;

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạchcông chức theo kiến nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức;

Kiểm tra, thống kê giám sát việc tổ chức triển khai thinâng ngạch công chức.

b) Cơ quan làm chủ công chức tổ chứcthi nâng ngạch công chức triển khai các trách nhiệm sau:

Xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạchgửi cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương nhằm thống nhất trước lúc thực hiện;

Quyết định list công chức đủtiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch theo quy định;

Quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng thinâng ngạch theo chế độ tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CPđể tổ chức triển khai kỳ thi theo quy định;

Báo cáo cỗ Nội vụ hoặc Ban Tổ chứcTrung ương công nhận kết quả kỳ thi theo thẩm quyền;

Giải quyết năng khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chứcthi theo quy định.

3. Đối với kỳthi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

a) địa thế căn cứ Đề án tổ chức thi nâng ngạchcông chức của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương theo hình thức tại điểm d khoản2 Điều 15 Thông tư này, cơ quan thống trị công chức lập list công chức tất cả đủcác tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch lên siêng viên thời thượng hoặctương đương của những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi làm chủ theo mẫu mã số 4 ban hànhkèm theo Thông tư này và tất cả văn bản gửi bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương đểtổ chức thi nâng ngạch;

b) cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trungương quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng thi nâng ngạch theo qui định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP để tổ chức triển khai kỳ thi theo quyđịnh.

4. Việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch côngchức được triển khai theo Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức (phụ lục số 3) với Quy chế tổ chức thi nângngạch công chức (phụ lục số 4) ban hành kèm theo Thông tư này”.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

2. Đối với các kỳ thi nâng ngạch côngchức tiến hành theo Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức sẽ được bộ Nội vụ hoặcBan tổ chức triển khai Trung ương thống độc nhất vô nhị thì tiếp tục thực hiện nay việc tổ chức thi theoĐề án đã có được phê duyệt. Trường hòa hợp đến ngày 01 tháng 10 năm 2017 nhưng cơ quan quảnlý công chức chưa tổ chức triển khai thi thì vận dụng theo mức sử dụng tại Thông bốn này.

Điều 4. Trách nhiệmthi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trọng trách thi hành Thông bốn này.

2. Đối cùng với cán bộ, công chức thuộccác phòng ban của Đảng cộng sản nước ta và tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội thực hiệntheo lý lẽ tại Thông tư này và theo hướng dẫn của cơ quan tất cả thẩm quyền củaĐảng cùng sản Việt Nam.

3. Trong quá trình thực hiện trường hợp cóvướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh về cỗ Nội vụ để gợi ý hoặc xem xét, giải quyết./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Văn phòng tw và những Ban của TW Đảng; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - tòa án nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - Cục chất vấn văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - Sở Nội vụ những tỉnh, thanh phố trực thuộc TW; - Công báo; Website bao gồm phủ; Website bộ Nội vụ; - cỗ Nội vụ: cỗ trưởng, lắp thêm trưởng, các đơn vị thuộc với trực nằm trong Bộ; - Lưu: VT, CCVC (30b).

Bài viết liên quan