tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Thùng to có 21l dầu , thùng bé có 15l dầu

*

Thùng lớn có 21l dầu , thùng bé có 15l dầu . Số dầu đó được chứa vào các chai tương đồng , mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu ?


*

Thùng to tất cả 21l dầu, thùng bé bỏng có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào những chai đồng nhất , mỗi chai có 0,75l. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chai dầu?
*

Tổng số lít dầu của tất cả hai thùng là :

(21+15=36) ( thùng )

Có tất cả số chai dầu là :

(36div0,75=48)( chai )

Đáp số : (48)chai dầu


Thùng to gồm 21l dầu, thùng bé xíu có 15l dầu. Số dầu này được chứa vào các chai như nhau, từng chai gồm 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?


Thùng to tất cả 21l dầu, thùng nhỏ xíu có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào những chai như nhau, từng chai gồm 0,75l. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chai dầu?


thùng to tất cả 21l dầu, thùng bé nhỏ có 15l dầu. Số dầu đó đựng được vào các chai như nhau, từng chai tất cả 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?


Cả nhì thùng bao gồm số lít dầu là :

21+ 15 = 36 ( l )

Chia được vào số chai là :

36 : 0,75 = 48 ( chai )

Đáp số : 48 chai

k mk nha mấy bạn

mk chắc chắn 100%/100% luôn


Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1

Cả hai thùng gồm số lít dầu là :

21 + 15 = 36 ( l )

Chia được vào số chai là :

36 : 0,75 = 48 ( chai )

Đáp số : ..........


Thùng to tất cả 21l dầu, thùng bé xíu có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào những chai như nhau, mỗi chai gồm 0,75l. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chai dầu?


thùng to gồm 21l dầu, thùng bé bỏng có 15l dầu. Số dầu này được chứa vào các chai

như nhau, từng chai tất cả 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu


thùng to có 21l dầu, thùng nhỏ bé có 15l dầu. Số dầu kia ddwowcf cất vào các chai như nhau, mỗi chai tất cả 0,75l. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chai dầu?


Thùng to tất cả 21l dầu, thùng nhỏ nhắn có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, từng chai gồm 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Giải bởi hai bí quyết


Cách 1 : 

Số dầu tất cả là:

 21 + 15 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Cách 2 : 

Số chai dầu thùng lớn là : 21 : 0,75 = 28 ( chai )

Số chai dầu thùng nhỏ tuổi là : 15 : 0,75 = trăng tròn ( chai ) 

Tổng số chai là : 20 + 28 = 48 ( chai )

Đáp số : 48 chai


trả lời:

Có toàn bộ số lít dầu là:

21+15=36(lít dầu)

Có tất cả số chai dầu là:

36:0,75=48(chai dầu)

Đáp số :48 chai dầu 

bạn ơi đáp án của bản thân đúng 100% luôn! ^_^


Thùng to tất cả 21l dầu, thùng bé bỏng có 15l dầu. Số dầu này được chứa vào những chai như nhau, từng chai bao gồm 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?Tick mk mk tick lại 


Số dầu tất cả là:

 21 + 5 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai

k mk nha

Mk cảm ơn chúng ta nhiều

Thank you very much

( ^ _ ^ )


Đầu tiên mình đem thùng to cùng thùng bé dại để kiếm tìm tổng. 21+15=36(l dầu)

Sau kia tìm số chai ta lấy. 36:0,75=48(chai dầu)


Thùng to bao gồm 21l dầu, thùng nhỏ bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗ chai tất cả 0,75l, Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu.