A (D = mathbbRackslash left 1;,,3 ight.) B (D = mathbbRackslash left - 1;,,3 ight.) C (D = mathbbRackslash left 1;,, - 3 ight.) D (D = mathbbRackslash left - 1;,, - 3 ight.) 

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định ( Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 e 0 Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 3endarray ight..)

Vậy tập xác định của hàm số là (D = mathbbRackslash left 1;,,3 ight.) 

Chọn A.

Bạn đang xem: Tìm miền xác định của hàm số


Câu 2: (y = fracsqrt x left( x - 1 ight)left( x + 2 ight))

A (D = left( 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left< 0; + infty ight))D (D = left( 0; + infty ight))

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1\x e - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Vậy tập khẳng định của hàm số (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn B.


Câu 3: (y = fracsqrt x + 2 - 1)

A (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)C (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)D (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2 ge 0\left| x ight| - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 2\x e 1\x e - 1endarray ight..)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)

Chọn B.


Câu 4: (y = sqrt 6 - x + frac1x^2 - 4)

A (D = left< 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)B (D = left( - infty ;6 ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)C (D = left( 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)D (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarrayl6 - x ge 0\x^2 - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 6\x e 2\x e - 2endarray ight..) 

Vậy tập khẳng định là (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.) 

Chọn D.


Câu 5: (y = frac4x - 5left( x - 1 ight)sqrt x + 4 )

A (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left( - 4; + infty ight).)D (D = left< - 4; + infty ight).)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 e 0\x + 4 > 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x > - 4endarray ight..) 

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn A.

Xem thêm: Cách Dùng Điều Khiển Điều Hòa, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Lg V13End


Câu 6: (y = frac3x + 5 x + 1 ight)

A (D = mathbbRackslash left 1 ight\)B (D = mathbbRackslash left - 1 ight\)C (D = mathbbRackslash left pm 1 ight\)D (D = mathbbR.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0) 

Ta có: (left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| = 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx + 1 = 0\x - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 1\x = - 1endarray ight.) (mâu thuẫn)

( Rightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0,,forall x in R).

Vậy tập xác minh của hàm số là (D = mathbbR.)

Chọn D.


Câu 7: (y = fracsqrt<3>x - 1)

A (D = mathbbR.)B (D = mathbbRackslash left 2 ight\)C (D = mathbbRackslash left pm 2 ight\)D (D = mathbbRackslash left 0 ight\)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định khi còn chỉ khi

(eginarraylleft| x - 2 ight| - left| x + 2 ight| e 0\ Leftrightarrow left| x - 2 ight| e left| x + 2 ight|\ Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 e left( x + 2 ight)^2\ Rightarrow x^2 - 4x + 4 e x^2 + 4x + 4\ Leftrightarrow 8x e 0\ Leftrightarrow x e 0endarray)

Vậy TXĐ của hàm số là (D = Rackslash left 0 ight\) 

Chọn D.


Câu 8: (y = sqrt x - 1 + sqrt 9 - x^2 )

A (D = left( 1;3 ight).)B (D = left< - 3;1 ight>)C (D = left< 1;,,3 ight>.)D (D = left( - infty ;3 ight> cup left< 1;3 ight>)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 ge 0\9 - x^2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 1\ - 3 le x le 3endarray ight. Leftrightarrow 1 le x le 3.) 

Vậy tập xác minh của hàm số là (D = left< 1;,,3 ight>.)

Chọn C.


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

*
*

*

*
*

*
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdgialoc.edu.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.