Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

*

*

*


1.Cho hình thang cân ABCD(AB//CD), góc BDC=45o. Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ điểm d để abcd là hình thang

a. CM tam giác DOC vuông cân

b. Tính diện tích của hình thang ABCD, biết BD=6cm

2. A. Tìm x của tứ giác ABCD, biết góc A=60 độ, góc C= 90 độ, góc D=63 độ

b. Cho hình thang ABCD(AB//CD). E,F lần lượt là trung điểm AD, BC. Tính độ dài đoạn thẳng EF, biết AB=3cm,CD=9cm


trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình thang cân ABCD( AB song song với CD) có tọa độ đỉnh A(2,-1).giao điểm của 2 đường chéo AC và BD là I(1,2).đường tròn ngoại tiếp tam giác ADI có tâm E(-27/8,-9/8),biết đường thẳng BC qua M(9,-6).tìm B,D , biết B có tung độ nhỏ hơn 3


trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo BD và AC vuông góc với nhau tại H và AD 2 BC. Gọi M là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB 3 AM N là trung điểm HC. Biết B 1 3 đường thẳng HM đi qua T 2 3 đường thẳng DN có phương trình x 2y 2 0 . Tìm tọa độ các điểm A,C,D


Bài 1: Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD) Gọi E là giao điểm của AC và BD. Chứng minh EA = EB.

Bài 2: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có AB=3,BC=CD=13(cm). Kẻ các đường cao AK và BH.

a) Chứng minh rằng CH=DK.

b) Tính độ dài BH.

Bài 3: Hình thang cân ABCD (AB//CD) có Cˆ=600, DB là tia phân giác của góc D, AB=4cm.

Xem thêm: Giáo Án Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa Lớp 10, Giáo Án Ngữ Văn Lớp 10

a) Chứng minh rằng BD vuông góc với BC.

b) Tính chu vi hình thang.

Bài 4 : Cho hình thang MNPQ (MN là đáy nhỏ) có 2 đường chéo MP và NQ cắt nhau tại O và NMPˆ=MNQˆA.

a) Chứng minh tam giác OMN và OPQ cân tại O.

b) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang cân.

c) Qua O vẽ đường thẳng EF//QP (E∈MQ,F∈NP). Chứng minh MNFE, FEQP là những hình thang cân.

Bài 5: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB
Lớp 8 Toán Bài 3: Hình thang cân
1
1
Gửi Hủy

Bài 1: 

Xét ΔABC và ΔBAD có 

AB chung

BC=AD

AC=BD

Do đó: ΔABC=ΔBAD

Suy ra: (widehatBAC=widehatABD)

hay (widehatEAB=widehatEBA)

hay ΔEAB cân tại E


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hình thang ABCD cân. Tìm tọa độ C,D biết A(1;-1); B(3;0) và Sabcd=10


Lớp 10 Toán Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤN...
0
0
Gửi Hủy

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang ABCD có đáy lớn CD=2AB, điểm C (-1;-1), trung điểm của AD là điểm M(1;-2). Tìm tọa độ điểm B, biết diện tích của tam giác BCD bằng 8, AB=4 và D có hoành độ nguyên dương.


Lớp 10 Toán Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
1
0
Gửi Hủy

Gọi (overrightarrown=left(a,b ight)) là vectơ pháp tuyến của CD ((a^2+b^2 e0)

Ta có phương trình CD : (ax+by+a+b=0)

(S_BCD=S_ACD=8Rightarrow dleft(A;CD ight)=frac2.SCD=2Rightarrow dleft(M.CD ight)=1)

(Rightarrowfracsqrta^2+b^2=1Leftrightarrow3a^2-4ab=0)( ightarrowegincasesa=0;b=1\a=4;b=3endcases)( ightarrowegincasesCD:y+1=0\CD:4x+3y+7=0endcases)

Với (CD:y+1=0 ightarrow Dleft(d;-1 ight);CD^2=4.AB^2=64Leftrightarrowegincasesd=7\d=-9:Lendcases)

(Dleft(7;-1 ight);overrightarrowAB=frac12overrightarrowDC=left(-4;0 ight) ightarrow Bleft(-9;-3 ight))

Với (CD:4x+3y+7=0 ightarrow Dleft(d;frac-4d-73 ight) ightarrow CD^2=frac25left(d+1 ight)^29=64) (loại)


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
pgdgialoc.edu.vn