Lý thuyết đặc thù đường phân giác của tam giác lớp 8 gồm lý thuyết chi tiết, gọn ghẽ và bài xích tập từ bỏ luyện có lời giải cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức trọng vai trung phong Toán 8 bài bác 3: đặc điểm đường phân giác của tam giác.

Bạn đang xem: Giải toán vnen 8 bài 3: tính chất đường phân giác trong tam giác


Lý thuyết Toán 8 bài 3: đặc điểm đường phân giác của tam giác

Bài giảng Toán 8 bài xích 3: đặc điểm đường phân giác của tam giác

A. Lý thuyết

1. Định lý

Trong tam giác, đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập thành nhị đoạn tỉ trọng với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

*

*

Ví dụ 1. đến tam giác ABC tất cả AD là mặt đường phân giác của gócBAC^ làm sao để cho DB = 4cm, AB = 6cm; AC = 8cm. Tính độ nhiều năm cạnh DC.

Lời giải:

*

Áp dụng định lí trên ta có:

DBDC=ABAC

Hay4DC=68⇒DC=4.86=163cm

2. Chú ý

Định lí vẫn đúng với con đường phân giác của góc kế bên củatam giác

*

Nếu AE’ là phân giác của gócBAx^

Ta có: ABAC=DB"D"C.

B. Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Mang lại tam giác ABC vuông trên A bao gồm AB = 6cm; BC = 10cm, AD là mặt đường phân giác của tam giác. Tính BD; CD

Lời giải:

*

Áp dụng định lý Py – ta – go vào tam giác vuông ABC ta có:

AC2 = BC2 – AB2

nênAC=BC2-AB2=102-62=8cm

Tam giác ABC bao gồm AD là con đường phân giác của gócBAC^

Ta có: DBDC=ABAC.

Khi kia ta có: DBDC=ABAC⇒DBDB+DC=ABAB+AC(tính chất tỉ lệ thức)

Hay

DB10=66+8⇒DB=307cm;DC=BC-DB=407cm

Bài 2. đến tam giác ABC vuông trên A, mặt đường phân giác BD. Tính AB, BC biết AD = 4 cm và DC = 5cm.

Lời giải:

*

Áp dụng tính chất đường phân giác BD của tam giác ABC, ta có:

ABBC=DADC=45⇒AB4=BC5

ĐặtAB4=BC5= t ( t > 0)

⇒AB=4tBC=5t

Áp dụng định lý Py – ta – go vào tam giác ABC ta có:

BC2 = AC2 + AB2 tuyệt (5t)2 = 92 + (4t)2

⇔9t2= 81.t2 = 9 bắt buộc t = 3 ( vị t > 0)

Khi đó: AB = 4.3 = 12 cm; BC = 5.3 = 15 cm

Bài 3. Cho tam giác ABC, các đường phân giác BD cùng CE. Biết ADDC=23, EAEB=56. Tính các cạnh của tam giác ABC, biết chu vi của tam giác là 45cm.

Lời giải:

*

Áp dụng tính chất của những đường phân giác BD cùng CE của tam giác ABC ta được:

ABBC=ADDC=23=46⇒AB4=BC6=t⇒AB=4tBC=6tACBC=AEEB=56⇒AC5=BC6=t⇒AC=5tBC=6t

Theo mang thiết ta có, chu vi tam giác ABC là 45 nên:

AB + BC + AC = 15t = 45 nên t = 3.

Vậy AB = 12 cm; BC = 18cm; AC = 15cm.

Bài 4.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Phép Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ Và Hoán Dụ (Chi Tiết)

cho tam giác ABC gồm đường trung tuyến đường AM và mặt đường phân giác AD của góc BAC^. Biết AB = 12 cm; AC = 8cm với BC = 15cm. Tính tỉ sốBMBD.

Lời giải:

Do M là trung điểm của BC nên:

BM=MC=12BC=12.15=7,5cm

Theo đặc thù tia phân giác của góc ta có:ABAC=DBDC

*

Suy ra:ABDB=ACDC

Theo tính chất của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

ABDB=ACDC=AB+ACDB+DC=12+815=43

Suy ra:

ABBD=43⇒BD=3.AB4=3.124=9cm

Do đó:BMBD=7,59=56

Trắc nghiệm Toán 8 bài bác 3: tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 1: Hãy lựa chọn câu đúng. Tỉ số xycủa những đoạn thẳng trong hình vẽ, biết rằng các số bên trên hình cùng đơn vị đo là cm.

A.715

B.17

C.157

D.115

Hiển thị lời giải

Xét tam giác ABC, bởi vì AD là phân giác


Bài 2: Cho tam giác ABC, mặt đường trung con đường AM. Tia phân giác của góc AMB giảm AB làm việc D, tia phân giác của góc AMC cắt AC sinh sống E. Call I là giao điểm của AM và DE.

1. Chọn xác minh đúng.

A. DE // BC

B. DI = IE

C. DI > IE

D. Cả A, B hầu hết đúng

Hiển thị lời giải

Vì MD cùng ME thứu tự là phân giác

(hệ trái định lí Talet) mà BM = MC phải DI = IE.

Nên cả A, B gần như đúng.


Vì DI = IE (cmt) yêu cầu MI là con đường trung tuyến đường của tam giác MDE.

ΔMDE vuông (vì MD, ME là tia phân giác của góc kề bù)

nên mi = DI = IE

Đặt DI = ngươi = x, ta bao gồm DIBM=AIAM(cmt)

nên x15=10−x10

Từ kia x = 6 suy ra DE = 12cm


Bài 3: Cho hình vẽ, biết rằng các số bên trên hình bao gồm cùng đơn vị đo. Tính giá trị biểu thức S = 49x2 + 98y2.

A. 3400

B. 4900

C. 4100

D. 3600

Hiển thị lời giải


Bài 4: Cho tam giác ABC, AB = AC = 10cm, BC = 12cm. điện thoại tư vấn I là giao điểm của những đường phân giác của tam giác ABC. Tính BI?

A. 9cm

B. 6cm

C. 45cm

D. 35cm

Hiển thị đáp án

Ta có: AB = AC = 10cm

Suy ra ΔABC cân tại A

Có I là giao các đường phân giác của ΔABC

Suy ra AI, BI là mặt đường phân giác của ΔABC

Gọi H là giao của ai và BC

Khi kia ta có AH vừa là đường phân giác, vừa là con đường cao, vừa là mặt đường trung con đường ứng với cạnh đáy của tam giác cân ABC (tính chất tam giác cân).

=> H là trung điểm của cạnh BC

=> bảo hành = HC = BC2=122= 6cm

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác ABH vuông tại H, ta có:


Bài 5: Cho ΔABC, AE là phân giác không tính của góc A. Hãy chọn câu đúng:

Hiển thị đáp án

Vì trong tam giác, con đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thanh hai đoạn thẳng tỉ lệ với nhì cạnh kề hai đoạn ấy phải ABAC=BECE


Bài 6: Cho tam giác ABC, AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Gọi I là giao điểm của những đường phân giác của tam giác ABC. Độ lâu năm AI là:

A. 9cm

B. 6cm

C. 45cm

D. 3cm

Hiển thị lời giải

Ta có: AB = AC = 10cm

Suy ra ΔABC cân tại A

Có I là giao các đường phân giác của ΔABC

Suy ra AI, BI là đường phân giác của ΔABC

Gọi H là giao của người nào và BC

Khi đó ta tất cả AH vừa là đường phân giác, vừa là con đường cao, vừa là con đường trung tuyến ứng với cạnh đáy của tam giác cân ABC (tính chất tam giác cân).

=> H là trung điểm của cạnh BC

=> bh = HC = BC2=122= 6cm

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác ABH vuông trên H, ta có:

AH2 + BH2 = AB2


Bài 7: Cho ΔABC, AE là phân giác bên cạnh của góc A. Nên chọn câu sai:

Hiển thị câu trả lời

Vì trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân chia cạnh đối lập thanh nhị đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề nhì đoạn ấy

Chỉ gồm B sai.


Bài 8: Cho tam giác ABC cân nặng tại A, đường phân giác vào của góc B giảm AC trên D và cho biết thêm AB = 15cm, BC = 10cm. Khi đó AD = ?

A. 3cm

B. 6cm

C. 9cm

D. 12cm

Hiển thị giải đáp

Vì BD là mặt đường phân giác của


Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AB = 6, AC = 8. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Độ dài AD là:

A. 1,5

B. 3

C. 4,5

D. 4

Hiển thị đáp án

Bài 10: Cho tam giác ABC, A^= 900, AB = 15cm, AC = 20cm, mặt đường cao AH (H Є BC). Tia phân giác của HAB^cắt HB trên D. Tia phân giác của HAC^cắt HC trên E. Tính HE?

A. 4cm

B. 6cm

C. 9cm

D. 12cm

Hiển thị câu trả lời