ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà chuyên đề hàng số. Các bài giải chỉ có tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài rất tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn trong các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Lúc làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ tuy vậy cũng có thể khi đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy không đúng nào hãy báo cho thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.

Bạn đang xem: Top 20 tổng 3 số tự nhiên liên tiếp bằng 978 vậy số lớn nhất trong 3 số đó là hay nhất 2022


1. Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên liên tiếp tính từ lúc :

a)1 mang đến 1945 ?

b)187 đến 718 ?

c)1000 mang lại 2000 ?

Đáp án: a)1945 b)532 c)1001

2. gồm bao nhiêu số tự nhiên là :

a) các số chẵn liên tục có nhì chữ số ? b) các số lẻ liên tiếp có ba chữ số ?

c) các số lẻ từ 1 đến 2001 ?

Giải:

a) Dãy các số chẵn liên tục có 2 chữ số là:

10,12,14,16,…,98

Số lượng các số chẵn tất cả 2 chữ số là:

(98– 10) : 2 + 1 = 45

b) Dãy các số lẻ liên tiếp có 3 chữ số là:

101,103,105,…,999

Số lượng các số lẻ thường xuyên có 3 chữ số là:

(999 – 101): 2 + 1 = 450

c) Dãy những số lẻ từ một đến 2001 là:

1,3,5,7,…,2001

Số lượng những số lẻ trong hàng trên là:

(2001 - 1): 2 + 1 = 1001

Đáp án: a)45 b)450 c)1001

3. hàng số tiếp sau đây có bao nhiêu số hạng :

a) 1, 2, 3, 4, …., 98, 99, 100, 99, 98, …., 4, 3, 2, 1 ?

b) 1, 3, 5, 7, …., 95, 97, 99, 100, 98, …., 8, 6, 4, 2 ?

Đáp án: a)199 b)100

4. mang đến dãy số 298, 295, 292, …., 7, 4, 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng ?

Giải:

Số những số hạng của dãytrên là:

(298 - 1):3 + 1 = 100

Đáp án:100

5. có bao nhiêu số gồm ba chữ số tất cả tận cùng là 5 ?

Giải:

Dãy các số có 3 chữ số gồm tận cùng là 5 là:

105 , 115, 125 ,…, 995

Số lượng những số bao gồm 3 chữ số có tận cùng bởi 5 là:

(995 – 105):10 + 1 = 90

Đáp án:90

6. gồm bao nhiêu số phân chia hết đến 6, mỗi số hồ hết gồm cha chữ số ?

Giải:

Chú ý: các số phân tách hết mang lại 6 thì sẽ chia hết mang lại 2 và chia hết cho 3.

Dãy những số phân chia hết mang lại 6 gồm 3 chữ số là:

102,108,114,…,996

Số lượng những số phân tách hết đến 6 tất cả 3 chữ số là:

(996 - 102):6 + 1 = 150

Đáp án:150

7. bao gồm bao nhiêu số gồm bốn chữ số tất cả tận cùng là 2, những số phần nhiều chia hết cho 4 ?

Giải:

Dãy những số có bốn chữ số bao gồm tận thuộc là 2 và hồ hết chia hết cho 4 là:

1012,1032,1052,…9992

Số lượng những số có bốn chữ số bao gồm tận thuộc là 2 và đa số chia hết mang đến 4 là:

(9992 - 1012) : 20 + 1 = 450

Đáp án:450

8. trong số số tự nhiên từ 1 mang đến 100 tất cả bao nhiêu số :

a) Cùng phân chia hết cho 2 với 3 ?

b) Chỉ chia hết cho 2 mà lại không chia hết mang đến 3 ?

Giải:

a) các số cùng chia hết mang đến 2 cùng 3 thì sẽ phân chia hết mang đến 6.

Dãy các số phân tách hết đến 6 vào khoảng từ một đến 100 là:

6,12,18,…,96

Số lượng những số cùng phân chia hết đến 2 và 3 là:

(96 -6):6 + 1 = 16

b) những số phân chia hết đến 2 nhưng không phân tách hết cho 3 là những số phân chia hết đến 2 mà lại ko phân tách hết mang lại 6.

Dãy những số phân tách hết đến 2 từ một đến 100 là:

2,4,6,…100

Số lượng những số chia hết đến 2 là:

(100 – 2 ):2 + 1 = 50.

Số lượng các số phân tách hết mang đến 2 cơ mà không phân tách hết đến 3 là:

50 – 16 = 34 (số)

Đáp án: a)16 b)34

9.a) Tìm tất cả các số chẵn có ba chữ số, biết rằng mỗi số đó đều chia hết mang đến 9 cùng thương là số có tía chữ số.

Giải:

Hướng dẫn suy luận:

_Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số mà chia hết cho 9 là 990.

_Thương của một số chẵn với 9 cũng là 1 trong số chẵn cơ mà thương của phép chia trên cũng là 1 trong số tất cả 3 chữ số cần thương nhỏ dại nhất của phép chia trên là 100.Vậy số bị chia nhỏ nhất là:

100 9 = 900.

Giải:

Dãy những số chẵn có 3 chữ số mà mỗi số này đều chia hết mang lại 9 cùng thương là số tất cả 3 chữ số là:

900 , 918 , 936 , 954 , 972 , 990

b) Viết dãy các số chẵn, hiểu được mỗi số đó đều chia hết mang đến 9 và thương là số có ba chữ số. Dãy đó gồm bao nhiêu số hạng ?

Giải:

_Thương của một số ít chẵn với 9 cũng là một trong số chẵn. Dãy các số chẵn gồm 3 chữ số là:

100,102,104,…,998

Dãy các số chẵn chia hết đến 9 cùng thương là số có 3 chữ số là:

100x9 , 102x9 , 104x9 , … , 998x9

Hay : 900,918,936,…,8982

Số số hạng của hàng trên là:

(8982 – 900): 18 + 1 = 450

c) Viết dãy những số lẻ, hiểu được khi chia mỗi số đó đến 5 thì được yêu quý là số có tía chữ số, các số thương phần nhiều chia hết mang lại 3. Dãy đó gồm bao nhiêu số hạng ?

Giải:

Khi 1 số lẻ chia hết mang đến 5 thì sẽ tiến hành thương là một số lẻ.

Dãy các số lẻ gồm 3 chữ số mà chia hết mang lại 3 là:

105,111,117,123,…,999

Dãy các số lẻ chia hết cho 5 nhưng mà được yêu mến là số bao gồm 3 chữ số mà những số thương hầu hết chia hết cho 3 là:

105x5 , 111x5 , 117x5 , 123x5 , …, 999x5

Hay:

525 , 555 , 585 , 615 , … , 4995

Số những số hạng của dãy là:

(4995 – 525) : 30 + 1 = 150

10. tất cả bao nhiêu số là số hạng bình thường của hai hàng sau :

1, 4, 7, 10, 13, 16, …., 97, 100.

3, 8, 13, 18, 23, 28, …., 163, 168.

Giải:

Đáp án: tất cả 6 số hạng phổ biến

11. trên một phần đường dài 1km 260m, mức độ vừa phải cứ 20m lại sở hữu một các đèn chiếu sáng, mỗi các đèn giá bán 135 000 đồng. Hãy tính số chi phí mua các cụm đèn đó, biết rằng ở hai đầu đường đều sở hữu cụm đèn.

Giải:

1km260m = 1260m

Số cụm đèn điện trên phần đường là:

1260 : trăng tròn + 1 = 64 (cụm đèn)

Số tiền mua nhiều đèn đó là:

64 x 135000 = 8640000 (đồng)

Đáp án:8.640.000 đồng


12. Tính tổng của những số từ bỏ nhiên liên tiếp từ 1 đến 2000.

Lời giải rút gọn:

Số số hạng: 2000

Tổng: (1+ 2000) 2000 : 2 = 2001000

Đáp án:2001000

13. Tính tổng của các số :

a) tất cả hai chữ số.

b) Có ba chữ số.

Lời giải rút gọn:

a) hàng số tất cả 2 c/s: 10,11,12,13,…,98,99

Số số hạng: (99 – 10) : 1 + 1 = 90

Tổng: (10 + 99) 90 : 2 = 4905

b) hàng số tất cả 3 c/s: 100,101,102,103,…,998,999

Số số hạng: (999 – 100) : 1 + 1 = 900

Tổng: (100 + 999) 900 : 2 = 494550

Đáp án: a)4905 b)494550

14. tỉnh tổng của các số lẻ thường xuyên từ 1 đến 2001.

Lời giải rút gọn:

Dãy số lẻ tiếp tục từ 1 cho 2001: 1,3,5,7,…,2001

Số số hạng: (2001 – 1) : 2 + 1 = 1001

Tổng: (1 + 2001 ) 1001 : 2 = 1002001

Đáp án:1002001

15. Tính tổng của 100 số chẵn liên tiếp tính từ lúc 2.

Giải:

Dãy số chẵn liên tiếp tính từ lúc 2 là:

2,4,6,…

Số hạng lắp thêm 100 của hàng này là:

2 + (100 – 1) 2 = 200

Tổng của dãy số trên là:

(2 + 200) 100 : 2 =10100

Đáp án:10100

16. Tính cấp tốc :

1+ 4 + 7 + 10 +…+ 97 + 100.

Lời giải rút gọn:

Số số hạng: (100 – 1):3 + 1 = 34

Tổng: (1 + 100) 34 : 2 = 1717

Đáp án:1717

17. mang lại 100 số hạng của dãy số phương pháp đều là 1, 4, 7, 10, … Tính tổng của 100 số đó.

Lời giải rút gọn:

Số hạng sản phẩm công nghệ 100: 1 + (100 – 1) 3 = 298

Tổng: (1 + 298) 100 : 2 = 14950

Đáp án:14950

18. tìm kiếm x, biết :

(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + … + (x + 31) + (x + 34) = 222.

Hướng dẫn suy luận:

Ta thay đổi biểu thức đầu bài như sau:

(x + x + x + … + x) + (1 + 4 + 7 + … + 34) = 222

Nhận thấy 1,4,7,…,31,34 là một dãy số cách đều với khoảng cách là 3.

Số lượng x của biểu thức sẽ tương ứng với số hạng của hàng số trên và bằng:

(34 – 1):3 + 1 = 12 (số)

Tổng của hàng số trên là:

(1 + 34) 12 : 2 = 210

Biểu thức đầu bài xích sẽ tương đương với:

12 x + 210 = 222

è cổ 12 x = 222 – 210 = 12

è x = 1

Đáp án:1

19. Tính tổng của các số gồm tía chữ số đều có tận thuộc là 5.

Giải:

Dãy các số bao gồm 3 chữ số gồm tận cùng bằng 5 là:

105,115,125,…,995

Số số hạng của dãy số bên trên là:

(995 – 105):10 + 1 = 90

Tổng của dãy số trên là:

(105 + 995) 90 : 2 = 49500

Đáp án:49500

20. Tính tổng của những số gồm cha chữ số, các số này đều chia hết đến 9.

Giải:

Dãy các số tất cả 3 chữ số mà phân chia hết cho 9 là:

108,117,126,…,999

Số những số hạng của dãy số bên trên là:

(999 – 108): 9 + 1 = 100

Tổng của dãy số bên trên là:

(108 + 999) 100 : 2 = 55350

Đáp án:55350

21. Tính tổng của các số gồm cha chữ số đều phải có tận thuộc là 4, các số đó đều chia hết cho 4.

Giải:

Dãy số gồm 3 chữ số gồm tận thuộc là 4 và phân tách hết mang đến 4 là:

104,124,144,…,984

Số số hạng của dãy số trên là:

(984 – 104):20 + 1 = 45

Tổng của dãy số trên là:

(104 + 984) 45 : 2 = 24480

Đáp án:24480

22. Tính tổng của các số gồm bố chữ số, các số phần đông chia hết mang lại 5 gồm dư là 3.

Giải:

Dãy số tất cả 3 chữ số phân tách hết mang đến 5 gồm dư 3 là:

103,113,118,…,998

Số số hạng của dãy số trên là:

(998 – 108):5 + 1 = 179

Tổng của hàng số bên trên là:

(108 + 998) 179 : 2 = 99090

Đáp án:99090

23.

Xem thêm: Phong Cách Ăn Mặc Của Sinh Viên Hiện Nay, Bàn Về Trang Phục Của Sinh Viên Thời Nay

Một chiếc đồng hồ thời trang chỉ đánh chuông theo từng giờ đúng: 1 giờ điểm 1 giờ chuông, 2 giờ điểm 2 tiếng chuông… 24 giờ đồng hồ điểm 24 tiếng chuông. Hỏi sau một ngày 1 đêm đống hồ đó đã điểm từng nào tiếng chuông?

Giải:

Coi số giờ chuông những lần đánh là 1 số hạng của hàng số cách đều thì ta gồm dãy số biện pháp đều kia là:

1,2,3,4,..,23,24

Tổng của hàng số phương pháp đều trên tốt tổng số giờ chuông đánh trong một ngày là:

(1 + 24) 24 : 2 = 300

Đáp án:300 tiếng chuông

24. Một chống học bao gồm số ghế được xếp theo các hàng như sau: sản phẩm ghế đầu bao gồm 12 ghế, hàng sản phẩm hai tất cả 13 ghế, hàng thứ tía có 14 ghế… cứ xếp như thế cho đến hàng ở đầu cuối có 30 ghê. Hỏi chống họp đó bao gồm đủ số ghế mang đến 390 bạn ngồi họp xuất xắc không?

Giải:

Coi số ghế mỗi hàng là các số hạng của một dãy số cách đều thì hàng số kia là:

12,13,14,…,30

Số số hạng giỏi số mặt hàng ghế ở trong phòng học là:

(30 – 12):1 + 1 = 19

Tổng của hàng số trên tốt tổng số ghế của nhà học là:

(12 30) 19 : 2 = 399

Kết luận:phòng đủ chỗ mang lại 390 bạn ngồi học cùng thừa ra 9 ghế.


Chú ý:Công thức tra cứu số hạng lắp thêm n.

Đối với dãy số tăng dần:

Số hạng lắp thêm n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với dãy số bớt dần:

Số hạng trang bị n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.

25. tín đồ ta viết các số tự nhiên thường xuyên từ 1945. Hỏi số hạng đồ vật 2001 của hãy số là số nào?

Giải:

Số hạng sản phẩm công nghệ 2001 của hàng số trên là:

1945 + (2001 – 1) 1 = 3945

Đáp án:3945

26. tín đồ ta viết 200 số lẻ liên tiếp đầu tiên. Hỏi số hạng cuối cùng của dãy số là số nào?

Giải:

Dãy các số lẻ là:

1,3,5,…

Số hạng sản phẩm công nghệ 200 là :

1 + (200 – 1) 2 = 399

Đáp án:399

27. cho dãy số cách đều 102, 105, 108, 111,…Hỏi số hạng máy 101 là số nào?

Giải:

Số hạng sản phẩm công nghệ 101 của hàng là:

102 + (101 – 1) 3 = 402

Đáp án:402

28. đến dãy số gồm những số phân chia 5 dư 2. Kiếm tìm số hạng sản phẩm 300, hiểu được số hạng thứ nhất là số bé dại nhất bao gồm hai chữ số.

Giải:

Dãy số đó là:12,17,22,27…

Số hạng sản phẩm 300 của hàng là:

12 + (300 – 1) 5 = 1507

Đáp án:1507

29. cho dãy những số từ bỏ nhiên, từng số đều có tận cùng là 3. Tra cứu số hạng sản phẩm công nghệ 123, hiểu được số hạng đầu tiên là số nhỏ tuổi nhất tất cả 3 chữ số.

Giải:

Dãy số tự nhiên có tận thuộc là 3 nhưng số hạng thứ nhất là số nhỏ tuổi nhất bao gồm 3 chữ số là:

103,113,123,…

Số hạng sản phẩm công nghệ 123 của hàng số bên trên là:

103 + (123 – 1) 10 = 1323

Đáp án:1323

30. cho dãy những số từ nhiên đều có tận thuộc là 2, những số đó đều chia hết đến 4. Tìm kiếm số hạng thứ 112, biết rằng số hạng đầu tiên là số nhỏ nhất có ba chữ số.

Giải:

Dãy số thoải mái và tự nhiên có tận cùng là 2 mà chia hết mang đến 4 nhưng số hạng đầu là số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

112,132,152,…

Số hạng lắp thêm 112 của hàng là:

112 + (112 – 1 ) trăng tròn = 2332

Đáp án:2332

31. mang đến dãy số trường đoản cú nhiên thường xuyên từ 1 mang đến n. Kiếm tìm n biết rằng tổng những số hạng đó bởi 190.

Giải:

Áp dụng phương pháp tính tổng của dãy số biện pháp đều ta có:

(1+n) n : 2 = 190

è n (n + 1) = 190 2 = 380 = 19 20

trằn n = 19

Đáp án:19

32. mang đến dãy số từ bỏ nhiên liên tục từ 10 cho x. Tìm x, hiểu được tổng các số hạng đó bằng 4905.

Hướng dẫn:

Tương trường đoản cú như bài bác 31 nhưng lại dãy số đầu bài xích này khuyết mất những số hạng từ một đến 9. Nên ta sẽ cách xử lý như sau:

+Tính tổng dãy số từ bỏ nhiên liên tiếp từ 1 cho 9 , call đó là S1

+Tính tổng hàng số từ nhiên thường xuyên từ 1 mang lại x, call đó là S2

+Lấy hiệu S2 – S1 ta sẽ tiến hành tổng hàng số trường đoản cú nhiên liên tiếp từ 10 mang đến x.

Giải:

Tổng của hàng số thoải mái và tự nhiên từ 1 đến 9 là:

(1 + 9) 9 : 2 = 45

Tổng của dãy số từ nhiên liên tiếp từ 1 đến x là:

45 + 4905 = 4950

Áp dụng phương pháp tính tổng hàng số bí quyết đều so với dãy số từ bỏ nhiên thường xuyên từ 1 đến x là:

(1 + x) x : 2 = 4950

ð x (x + 1) = 4950 2 = 9900 = 99 100

ð x = 99

Đáp án:99

33. người ta viết dãy những số tự nhiên thường xuyên từ 1 mang đến n. Tìm n hiểu được tổng các số hạng đó bằng số có hai chữ số kiểu như nhau.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng hàng số liên tục từ 1 cho n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð a = 5 hoặc a = 6

Thử TH1 với a = 5 ta có:

n (n + 1) = 11 5 2 = 110 = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 với a = 6 ta có:

n (n + 1) = 11 6 2 = 132 = 11 12

ð n = 11

Đáp án:10 với 11

34. gồm bao nhiêu số từ bỏ nhiên liên tiếp từ 1 mang đến n, sao cho tổng những số hạng đó bằng số có ba chữ số như là nhau?

Giải:

Cách làm tương tự bài 33.

Đáp án:36

35. rất có thể tìm được số tự nhiên n sao cho tổng những số từ bỏ nhiên thường xuyên từ 1 cho n bởi 999 được giỏi không?

Giải:

Áp dụng cách làm tính tổng dãy số tiếp tục từ 1 mang đến n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không có 2 số từ nhiên tiếp tục nào gồm chữ số tận cùng bởi 8 nên không tồn tại giá trị làm sao của n.


36. Hãy viết hàng 10 số trường đoản cú nhiên, biết số hạng trước tiên là 10 với số hạng cuối cùng là 37, hiệu hai số ngay tắp lự nhau là một trong những không đổi.

Giải:

Áp dụng bí quyết tìm số số hạng ta có:

Số số hạng = (số lớn số 1 – số bé nhất): khoảng cách + 1

ð khoảng cách = (số lớn số 1 – số bé xíu nhất) :(Số số hạng – 1)

ð khoảng cách = (37 – 10 ) : (10 – 1) = 3

Dãy số đề xuất tìm là:

10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

37.Hãy viết dãy số phương pháp đều, biết số hạng thứ nhất là 1 với số hạng thứ mười lăm là 57.

Giải:

Áp dụng cách làm tìm số số hạng ta có:

Số số hạng = (số lớn nhất – số bé xíu nhất): khoảng cách + 1

ð khoảng cách = (số lớn nhất – số bé nhất) :(Số số hạng – 1)

ð khoảng cách = (57 – 1 ) : (15 – 1) = 4

Dãy số buộc phải tìm là: 1,5,9,13,17,…

Đáp án:1,5,9,13,17,…

38. Hãy viết dãy số bí quyết đều tất cả 9 số hạng, gồm số hạng sản phẩm công nghệ năm là 19 với số hạng sản phẩm chín là 27

Giải:

Số khoảng cách giữa số hạng vật dụng 5 cùng số hạng thứ 9 là:

9 – 5 = 4 (khoảng)

Khoảng cách là: (27 – 19 ): 4 = 2.

Dãy số đó là: 11,13,15,17,19,21,23,25,27

Đáp án:11,13,15,17,19,21,23,25,27

39. Tính tổng của hàng số cách đều phải có 10 số hạng:

a) Số hạng đầu tiên là 1 với số hạng thứ hai là 5.

b) Số hạng thứ nhất là 5 và số hạng sau cùng là 50.

Giải:

a) Số hạng sản phẩm công nghệ 10 của hàng là:

1 + (10 – 1) 4 = 37

Tổng của hàng số này là:

(1 + 37) 10 : 2 = 190

b) Tổng của dãy số là:

(5 + 50) 10 : 2 = 275

Đáp án: a)190 b)275

40. mang đến dãy số tự nhiên gồm 10 số hạng bao gồm tổng bằng 3400, hiểu được mỗi số hạng sau rộng số hạng ngay lập tức trước là 10 1-1 vị. Tìm số hạng thứ nhất và số hạng cuối cùng.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng ta được:

(sốlớn duy nhất + số bé xíu nhất)x10:2 = 3400

ð số lớn nhất + số bé bỏng nhất = 3400 : 5 = 680

Áp dụng bí quyết tính số số hạng ta được:

(số lớn số 1 – số bé nhỏ nhất):10 + 1 = 10

=>số lớn nhất – số bé xíu nhất =(10 – 1)x10 = 90

Như vậy ta gồm biểu thức sau:

số lớn số 1 + số bé nhất = 680

số lớn nhất – số nhỏ nhắn nhất = 90

Áp dụng phương pháp tìm 2 số biết tổng và hiệu ta được:

Số nhỏ nhắn nhất = (680 – 90 ): 2 =295

Số lớn số 1 = (680 + 90): 2 = 385

Đáp án:295 ; 385

41.Cho dãy số tự nhiên và thoải mái gồm 11 số hạng bao gồm tổng bởi 176, hiểu được hiệu của số hạng cuối cùng và số hạng trước tiên bằng 30. Hãy viết dãy số đó.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng ta được:

(số lớn số 1 + số bé nhỏ nhất)x11:2 = 176

ð số lớn số 1 + số bé bỏng nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta gồm biểu thức sau:

số lớn số 1 + số bé nhỏ nhất = 32

số lớn nhất – số nhỏ xíu nhất = 30

Áp dụng biện pháp tìm 2 số biết tổng và hiệu ta được:

Số lớn số 1 = (32 + 30 ): 2 =31

Số nhỏ xíu nhất = (32 – 30): 2 = 1

Áp dụng phương pháp tìm số số hạng ta có:

Số số hạng = (số lớn nhất – số nhỏ xíu nhất): khoảng cách + 1

Khoảng giải pháp = (số lớn nhất – số nhỏ bé nhất) :(Số số hạng – 1)

Khoảng biện pháp = (31 – 1): (11 – 1) = 3

Dãy số yêu cầu tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

42.a) Tìm tư số trường đoản cú nhiên liên tiếp có tổng bằng 146.

b) Tìm bốn số chẵn tiếp tục có tổng bằng 156.

Giải: phương pháp làm giống như bài 41

Đáp án: a) 35,36,37,38

b)36,38,40,42

43.a) Tìm ba số lẻ liên tục có tích bằng 315.

b) Tìm tứ số từ nhiên tiếp tục có tích bởi 3024.

Hướng dẫn:

a) 315

*
5 nên một trong 3 số lẻ đó sẽ có một số gồm chữ số tận cùng bởi 5.

3 số hạng này đề nghị là số có 1 chữ số vày nếu 3 số hạng này là số có 2 chữ số thì tích của chúng sẽ lớn hơn 1000.

Ta có các bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , nên 3 số phải tìm là 5,7,9

b) 4 số hạng này sẽ bắt buộc là số có một chữ số vày nếu là số gồm 2 chữ số trở lên trên thì tích của bọn chúng sẽ to hơn 10000

4 số trường đoản cú nhiên thường xuyên có tích tất cả chữ số tận thuộc là 4 thì chỉ bao gồm 2 cặp chính là (1,2,3,4) với (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*
3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số trường đoản cú nhiên liên tiếp đó là:6,7,8,9

Đáp án: a) 5 ; 7; 9

b) 6 ; 7; 8; 9

44.a) Số 916 rất có thể là tích của tía số thoải mái và tự nhiên liên tiếp hay không ? do sao ?

b) Số 1935 hoàn toàn có thể là tích của bố số tự nhiên liên tiếp hay là không ? vì sao ? c) Số 13579 rất có thể là tổng của ba số thoải mái và tự nhiên liên tiếp hay không ? bởi sao ?

Đáp án:

a) Tích của 3 số trường đoản cú nhiên liên tục sẽ cần chia hết mang lại 3 tuy nhiên 916 không phân tách hết mang lại 3 đề nghị 916 chưa phải là tích của 3 số từ nhiên liên tục

b)1935 quan yếu là tích của 3 số từ nhiên thường xuyên vì tích của 3 số tự nhiên tiếp tục sẽ gồm chữ số tận cũng là số chẵn.

c) Tổng của 3 số trường đoản cú nhiên thường xuyên sẽ phân chia hết mang lại 3 nhưng 13579 lại không phân tách hết mang đến 3 đề xuất 13579 không thể là tổng của 3 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

45. Hãy viết hàng số giải pháp đều, biết rằng bố số hạng thứ nhất có tổng bởi 15 và tất cả tích bởi 80.

Giải:

Trung bình cộng của 3 số hạng giải pháp đều sẽ ngay số hạng ở giữa.

Số hạng thứ 2 của hàng là:

15 : 3 = 5

Gọi 2 số hạng sót lại là A với B, ta có:

5 A B = 80

ð A B = 80 : 5 = 16

ð A cùng B có thể là đều cặp số sau:

(1,16) ; (2,8) ; (4,4)

Mà tổng A + B + 5 = 15 phải A và B chỉ có thể là 2 với 8

Dãy số phải tìm là : 2,5,8,11,14,…

Đáp án: 2,5,8,11,14…

46. Hãy viết dãy số cách đều sở hữu 7 số hạng, biết rằng hiệu của số hạng máy bảy cùng số hạng thứ tía bằng 8, tích của số hạng trang bị hai cùng số hạng trang bị bảy là 75.

Giải:

Từ số hạng thứ 3 cho số hạng đồ vật 7 có:

7 – 3 = 4 (khoảng cách)

Khoảng biện pháp của hàng số này là:

8 : 4 = 2.

Hiệu của số hạng đồ vật hai cùng số hạng sản phẩm công nghệ 7 là:

8 + 2 = 10

Tích của số hạng lắp thêm hai cùng số hạng sản phẩm công nghệ 7 là 75, nên ta tất cả số hạng sản phẩm công nghệ hai là 5, số hạng vật dụng 7 là 15